Những nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định trong hoạt động văn hoá thể thao và du lịch

28/05/2024 17:41 PM

Đây là nội dung được quy định tại Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm Quyết định 1408/QĐ-BVHTTDL ngày 27/05/2024.

Những nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định trong hoạt động văn hoá thể thao và du lịch

Những nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định trong hoạt động văn hoá thể thao và du lịch (Hình ảnh từ Internet)

Những nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định trong hoạt động văn hoá thể thao và du lịch

Theo Điều 9 Quy chế ban hành kèm Quyết định 1408/QĐ-BVHTTDL ngày 27/5/2024 quy định những nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định trong hoạt động văn hoá thể thao và du lịch như sau:

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị

- Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị;

- Việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị ngoài các khoản đã được pháp luật quy định;

- Nội dung nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Các công việc tự quản khác trong nội bộ cơ quan, đơn vị không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

* Đối với người lao động trong các doanh nghiệp

- Nội dung thương lượng tập thể đã đạt được theo quy định của pháp luật;

- Việc lập các loại quỹ và thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản từ thu nhập, đóng góp của người lao động;

- Việc bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân;

- Nội dung nghị quyết của Hội nghị người lao động;

- Các nội dung tự quản khác trong nội bộ doanh nghiệp không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

 

Hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định trong hoạt động văn hoá thể thao và du lịch

Tại Điều 10 Quy chế ban hành kèm Quyết định 1408/QĐ-BVHTTDL ngày 27/5/2024 quy định về hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định trong hoạt động văn hoá thể thao và du lịch

* Trong các cơ quan, đơn vị

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị bàn và quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 9 Quy chế ban hành kèm Quyết định 1408/QĐ-BVHTTDL ngày 27/5/2024 tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở đề xuất của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc khi có ít nhất một phần ba tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị cùng đề nghị;

- Trường hợp không thể tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị vì lý do bất khả kháng hoặc hội nghị đã được triệu tập đến lần thứ hai nhưng vẫn không có đủ số người tham dự theo quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị sau khi đã thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị quyết định tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

* Trong các doanh nghiệp

- Người lao động bàn và quyết định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế ban hành kèm Quyết định 1408/QĐ-BVHTTDL ngày 27/5/2024 tại hội nghị người lao động trên cơ sở đề xuất của Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp, tổ chức đại diện khác của người lao động ở cơ sở (nếu có), người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước hoặc khi có ít nhất là một phần ba tổng số người lao động của doanh nghiệp cùng đề nghị;

- Trường hợp không thể tổ chức Hội nghị người lao động vì lý do bất khả kháng hoặc Hội nghị đã được triệu tập đến lần thứ hai nhưng vẫn không có đủ số người tham dự theo quy định thì người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quyết định tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến của toàn thể người lao động trong doanh nghiệp sau khi đã thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp, Ban đại diện của tổ chức đại diện khác của người lao động ở cơ sở (nếu có);

- Việc bàn và quyết định nội dung quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế ban hành kèm Quyết định 1408/QĐ-BVHTTDL ngày 27/5/2024 thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Tô Quốc Trình

Chia sẻ bài viết lên facebook 469

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079