Chính sách mới >> Tài chính 18/07/2024 15:00 PM

Giá xăng hôm nay: Xăng bao nhiêu tiền 1 lít?

18/07/2024 15:00 PM

Bộ Công Thương có Công văn ngày 18/07/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng tiếp tục giảm hơn 100 đồng/lít từ 15h ngày 18/07/2024.

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng tiếp tục giảm hơn 100 đồng/lít từ 15h ngày 18/07/2024

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng tiếp tục giảm hơn 100 đồng/lít từ 15h ngày 18/07/2024 (Hình từ Internet)

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng tiếp tục giảm hơn 100 đồng/lít từ 15h ngày 18/07/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn ngày 18/07/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 18/07/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.174 đồng/lít (giảm 108 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.004 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.178 đồng/lít (giảm 116 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.504 đồng/lít (giảm 330 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.664 đồng/lít (giảm 374 đồng/lít );

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.611 đồng/kg (giảm 173 đồng/kg).

Giá xăng dầu ở các kỳ điều hành xăng dầu trước

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 04/07/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 4896/BCT-TTTN ngày 11/07/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 11/07/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.282 đồng/lít (giảm 179 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.012 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.294 đồng/lít (giảm 258 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.834 đồng/lít (giảm 342 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.038 đồng/lít (giảm 178 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.784 đồng/kg (tăng 250 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 04/07/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 4662/BCT-TTTN ngày 04/07/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 04/07/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.461 đồng/lít (tăng 447 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.091 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.552 đồng/lít (tăng 542 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.176 đồng/lít (tăng 487 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.216 đồng/lít (tăng 602 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.534 đồng/kg (tăng 88 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 27/06/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 4477/BCT-TTTN ngày 27/06/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 27/06/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.014 đồng/lít (tăng 506 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 996 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.010 đồng/lít (tăng 544 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.689 đồng/lít (tăng 329 đồng/lít );

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.614 đồng/lít (tăng 258 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.446 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 20/06/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 4280/BCT-TTTN ngày 20/06/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 20/06/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.508 đồng/lít (tăng 198 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 958 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.466 đồng/lít (tăng 231 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.360 đồng/lít (tăng 720 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.356 đồng/lít (tăng 497 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.223 đồng/kg (tăng 334 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 13/06/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 4065/BCT-TTTN ngày 13/06/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 13/06/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.310 đồng/lít (tăng 169 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 925 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.235 đồng/lít (tăng 258 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.640 đồng/lít (tăng 218 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.859 đồng/lít (tăng 302 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.889 đồng/kg (giảm 396 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 06/06/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3845/BCT-TTTN ngày 06/06/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 06/06/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.141 đồng/lít (giảm 618 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 836 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.977 đồng/lít (giảm 542 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.422 đồng/lít (giảm 325 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.557 đồng/lít (giảm 374 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.285 đồng/kg (giảm 253 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 30/05/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3640/BCT-TTTN ngày 30/05/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 30/05/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.759 đồng/lít (giảm 518 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 760 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.519 đồng/lít (giảm 694 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.747 đồng/lít (giảm 90 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.931 đồng/lít (tăng 29 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.538 đồng/kg (tăng 25 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 23/05/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3469/BCT-TTTN ngày 23/05/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 23/05/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.277 đồng/lít (tăng 162 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 936 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.213 đồng/lít (tăng 78 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.837 đồng/lít (giảm 36 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.902 đồng/lít (giảm 6 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.513 đồng/kg (tăng 95 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 16/05/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3250/BCT-TTTN ngày 16/05/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 16/05/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.115 đồng/lít (giảm 508 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.020 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.135 đồng/lít (giảm 409 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.873 đồng/lít (tăng 26 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.908 đồng/lít (tăng 207 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.418 đồng/kg (giảm 85 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 09/05/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3084/BCT-TTTN ngày 09/05/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 09/05/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.623 đồng/lít (giảm 1.288 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 921 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.544 đồng/lít (giảm 1.411 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.847 đồng/lít (giảm 759 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.701 đồng/lít (giảm 843 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.503 đồng/kg (giảm 160 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 02/05/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 2846/BCT-TTTN ngày 02/05/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 02/05/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.911 đồng/lít (giảm 08 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.044 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.955 đồng/lít (tăng 40 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.606 đồng/lít (giảm 110 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.544 đồng/lít (giảm 142 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.663 đồng/kg (tăng 255 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 25/04/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 2749/BCT-TTTN ngày 25/04/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 25/04/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.919 đồng/lít (giảm 307 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 996 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.915 đồng/lít (giảm 322 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.716 đồng/lít (giảm 730 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.686 đồng/lít (giảm 730 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.408 đồng/kg (tăng 202 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 17/04/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 2557/BCT-TTTN ngày 17/04/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 17/04/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 24.226 đồng/lít (tăng 378 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.011 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 25.237 đồng/lít (tăng 416 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.446 đồng/lít (giảm 164 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.416 đồng/lít (giảm 178 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.206 đồng/kg (tăng 198 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/04/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 2384/BCT-TTTN ngày 11/04/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 11/04/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.848 đồng/lít (giảm 68 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 973 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.821 đồng/lít (tăng 20 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.610 đồng/lít (tăng 622 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.594 đồng/lít (tăng 579 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.008 đồng/kg (giảm 288 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 04/04/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1987/BCT-TTTN ngày 04/04/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 04/04/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.916 đồng/lít (tăng 291 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 885 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.801 đồng/lít (giảm 15 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.988 đồng/lít (tăng 295 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.015 đồng/lít (tăng 136 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.296 đồng/kg (tăng 151 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 28/03/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1987/BCT-TTTN ngày 28/03/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 28/03/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.625 đồng/lít (tăng 406 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.191 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.816 đồng/lít (tăng 532 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.693 đồng/lít (giảm 321 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.879 đồng/lít (giảm 387 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.145 đồng/kg (tăng 46 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 21/03/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1785/BCT-TTTN ngày 21/03/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 21/03/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.219 đồng/lít (tăng 729 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.065 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.284 đồng/lít (tăng 741 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.014 đồng/lít (tăng 465 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.266 đồng/lít (tăng 560 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.099 đồng/kg (tăng 667 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 14/03/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1613/BCT-TTTN ngày 14/03/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 14/03/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.490 đồng/lít (giảm 22 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.053 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.543 đồng/lít (giảm 14 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.549 đồng/lít (tăng 78 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.706 đồng/lít (tăng 97 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.432 đồng/kg (tăng 299 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 07/03/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1460/BCT-TTTN ngày 07/03/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 07/03/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.512 đồng/lít (giảm 240 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.045 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.557 đồng/lít (giảm 372 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.471 đồng/lít (giảm 302 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.609 đồng/lít (giảm 176 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.133 đồng/kg (tăng 174 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 29/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1258/BCT-TTTN ngày 29/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 29/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.752 đồng/lít (tăng 277 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.177 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.929 đồng/lít (tăng 330 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.773 đồng/lít (giảm 137 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.785 đồng/lít (giảm 136 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.959 đồng/kg (tăng 30 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 22/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1081/BCT-TTTN ngày 22/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 22/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.475 đồng/lít (giảm 356 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.124 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.599 đồng/lít (giảm 320 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.910 đồng/lít (giảm 451 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.921 đồng/lít (giảm 300 đồng/lít );

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.929 đồng/kg (tăng 23 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 15/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 940/BCT-TTTN ngày 15/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 15/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.831 đồng/lít (tăng 711 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.088 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.919 đồng/lít (tăng 657 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.361 đồng/lít (tăng 654 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.221 đồng/lít (tăng 633 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.906 đồng/kg (tăng 308 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 08/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 932/BCT-TTTN ngày 08/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 08/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.120 đồng/lít (giảm 793 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.142 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.262 đồng/lít (giảm 898 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.707 đồng/lít (giảm 292 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.588 đồng/lít (giảm 335 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.598 đồng/kg (giảm 489 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 01/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn ngày 01/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 01/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.913 đồng/lít (tăng 742 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.247 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.160 đồng/lít (tăng 753 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.999 đồng/lít (tăng 623 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.923 đồng/lít (tăng 379 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.087 đồng/kg (tăng 593 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 25/01/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 580/BCT-TTTN ngày 25/01/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 25/01/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.171 đồng/lít (tăng 753 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.236 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.407 đồng/lít (tăng 925 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.376 đồng/lít (tăng 182 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.544 đồng/lít (tăng 08 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.494 đồng/kg (giảm 14 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 18/01/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 399/BCT-TTTN ngày 18/01/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 18/01/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.418 đồng/lít (tăng 377 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.064 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.482 đồng/lít (tăng 547 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.194 đồng/lít (tăng 487 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.536 đồng/lít (tăng 205 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.508 đồng/kg (giảm 307 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/01/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 242/BCT-TTTN ngày 11/01/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 11/01/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.041 đồng/lít (tăng 35 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 894 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.935 đồng/lít (tăng 19 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.707 đồng/lít (tăng 339 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.331 đồng/lít (tăng 374 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.815 đồng/kg (tăng 320 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 04/01/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 43/BCT-TTTN ngày 04/01/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 04/01/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.006 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 911 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.916 đồng/lít (giảm 232 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.368 đồng/lít (giảm 420 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.957 đồng/lít (giảm 500 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.495 đồng/kg (giảm 190 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 28/12/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 9275/BCT-TTTN ngày 28/12/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 28/12/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.186 đồng/lít (giảm 13 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 962 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.148 đồng/lít (tăng 3 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.788 đồng/lít (tăng 264 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.457 đồng/lít (giảm 37 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.685 đồng/kg (tăng 420 đồng/kg).

Chia sẻ bài viết lên facebook 18,556

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079