Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan gì? Cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội đồng Lý luận Trung ương

14/05/2024 16:15 PM

Cho tôi hỏi Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan có chức năng gì và cơ cấu tổ chức Hội đồng Lý luận Trung ương như thế nào? - Thanh Quang (TPHCM)

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan gì? Cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội đồng Lý luận Trung ương

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan gì? Cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội đồng Lý luận Trung ương (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan có chức năng gì?

Theo Điều 1 Quy chế làm việc 03-QC/TW ngày 21/9/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương như sau:

- Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng; về những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

- Hội đồng Lý luận Trung ương có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số chương trình, dự án khoa học do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc do Hội đồng đề xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chấp thuận; đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác, để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

- Thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp, các địa phương trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương.

- Nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng.

- Duy trì và củng cố mối liên hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội đồng Lý luận Trung ương

Tại Điều 2 Quy chế làm việc 03-QC/TW ngày 21/9/2021 quy định Tổ chức bộ máy của Hội đồng Lý luận Trung ương (gọi tắt là Hội đồng), bao gồm:

- Thường trực Hội đồng do Bộ Chính trị quyết định theo nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Thường trực Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng, trong đó có một Phó Chủ tịch thường trực, một số Phó Chủ tịch chuyên trách, một số Phó Chủ tịch kiêm nhiệm, một Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký chuyên trách.

- Thành viên Hội đồng do Ban Bí thư quyết định.

- Hội đồng có 4 tiểu ban:

+ Tiểu ban Chính trị.

+ Tiểu ban Kinh tế.

+ Tiểu ban Văn hóa - Xã hội - Con người.

+ Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại.

Mỗi tiểu ban có một trưởng tiểu ban, một số phó trưởng tiểu ban do Thường trực Hội đồng quyết định. Mỗi thành viên Hội đồng tham gia một tiểu ban.

- Cơ quan Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch thường trực, các Phó Chủ tịch chuyên trách, Ban Thư ký khoa học, Văn phòng Hội đồng.

Chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của Cơ quan Hội đồng do Thường trực Hội đồng quyết định.

- Ban Thư ký khoa học do Thường trực Hội đồng quyết định. Ban Thư ký khoa học gồm Tổng Thư ký và các thư ký khoa học.

Ban Thư ký khoa học làm việc theo Quy chế làm việc của Hội đồng và Quy chế làm việc của Ban Thư ký khoa học.

- Văn phòng Hội đồng là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Hội đồng, thực hiện theo Quy chế làm việc của Hội đồng và Quy chế làm việc của Văn phòng Hội đồng.

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng do Thường trực Hội đồng quyết định sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương bằng văn bản.

Nhân sự Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương do Thường trực Hội đồng quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Hội đồng có một số cộng tác viên khoa học chuyên trách làm Thư ký khoa học; cộng tác viên tư vấn cho Hội đồng; cộng tác viên vụ việc. Danh sách và số lượng cộng tác viên do Thường trực Hội đồng quyết định.

Cộng tác viên làm việc theo Quy chế cộng tác viên của Hội đồng.

Tô Quốc Trình

Chia sẻ bài viết lên facebook 836

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079