Chỉ đạo mới nhất về triển khai Luật Đất đai 2024

15/02/2024 13:35 PM

Luật Đất đai 2024 được thông qua ngày 18/01/2024 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (thay thế Luật Đất đai 2013), vậy đến nay đã có những văn bản nào chỉ đạo chỉ triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Chỉ đạo mới nhất về triển khai Luật Đất đai 2024 (Hình từ internet)

Tổng hợp chỉ đạo mới nhất về triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

Để triển khai Luật Đất đai 2024, đến nay, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như sau:

**Công văn 539/VPCP-PL ngày 23/01/2024 xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Đất đai do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Tại văn bản này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Đất đai 2024, bao gồm các hoạt động tuyên truyền, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

**Thông báo 32/TB-VPCP ngày 30/01/2024 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về Kế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai 2024 của Văn Phòng Chính phủ ban hành.

Văn bản nêu rõ, ngày 22/01/2024, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kết luận như sau:

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua là một trong những sự kiện pháp lý trung tâm của đất nước; thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Những chính sách đổi mới đột phá sẽ góp phần quản lý, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả tài nguyên đất đai đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo động lực mới đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đây là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, với nỗ lực và quyết tâm rất cao của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn các tổ chức, chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào cử tri cả nước đã tâm huyết đóng góp ý kiến; đồng thời biểu dương nỗ lực của các cơ quan trong soạn thảo, tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật quan trọng này.

Để chuẩn bị các điều kiện thi hành, đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật trình Thủ tướng Chính phủ trước 07/02/2024 với các nội dung, nhiệm vụ cụ thể sau đây:

(1) Về xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

(1.1) Đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các quy định của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/4/2024

- Đối với Dự thảo Nghị định quy định lấn biển theo nhiệm vụ được giao tại Điều 190 Luật Đất đai 2024: Đồng ý với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành Nghị định này theo trình tự rút gọn để đảm bảo có hiệu lực từ ngày 01/4/2024. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát nội dung dự thảo Nghị định theo các quy định của Luật Đất đai 2024, đảm bảo thống nhất với pháp luật liên quan gửi Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ trước ngày 03/02/2024.

- Đối với các quy định chi tiết thi hành Điều 248 của Luật Đất đai 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát cập nhật bổ sung vào Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 156/2018/NĐ-CP.

(1.2) Đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật còn lại: yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ ban hành, ban hành theo thẩm quyền trong tháng 5 năm 2024 để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực vào tháng 07/2024, cụ thể:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định quy định về giá đất, Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và hệ thống thông tin đất đai, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành rà soát các điều khoản, quy định của Luật Đất đai 2024 giao cho Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định chi tiết để đề xuất phân công, giao trách nhiệm xây dựng ban hành theo thẩm quyền đảm bảo nguyên tắc không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

(2) Về công tác truyền thông và phổ biến pháp luật

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án tuyên truyền bao gồm công tác tập huấn cho Ủy ban nhân dân và cán bộ làm công tác quản lý đất đai các cấp; truyền thông chính sách cho người dân, doanh nghiệp về các quy định mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

(3) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, giá đất,…theo quy định của Luật để đảm bảo các điều kiện thi hành.

(4) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của cơ quan làm quản lý nhà nước về đất đai, các tổ chức dịch vụ công đảm bảo hiệu lực, hiệu quả làm theo quy định của Luật.

(5) Về triển khai các đề án thí điểm

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án để Chính phủ trình Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác theo Thông báo 3270/TB-TTKQH ngày 11/01/2024 của Tổng Thư ký Quốc hội và chỉ đạo tại Công văn 294/VPCP-PL ngày 14/01/2024 của Văn phòng Chính phủ.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án để Chính phủ trình Quốc hội về thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập.

- Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép đưa 02 Đề án thí điểm nêu trên vào Chương trình làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, tháng 05/2024.

Trong thời gian Luật Đất đai 2024 chưa có hiệu lực thi hành, để giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 283/VPCP-NN ngày 13/01/2024 trình Chính phủ ban hành, trong ngày 30/01/2024.

**Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành, tổ chức thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn 539/VPCP-PL ngày 23 tháng 01 năm 2024 và Thông báo 32/TB-VPCP ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và Luật Đất đai (sửa đổi), không để khoảng trống pháp lý.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 14,764

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079