Trình tự tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

03/11/2022 15:00 PM

Xin hỏi là khi muốn kiến nghị kiểm toán thì trình tự để tổ chức thực hiện việc kiến nghị kiểm toán được quy định thế nào? - Vũ Vân (TP.HCM)

Trình tự tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN ngày 03/11/2022 quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán.

Trình tự tổ chức thực hiện kiến nghị kiểm toán

Căn cứ Điều 9 Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN (Quy định) quy định về trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán như sau:

Bước 1: Thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Bước 2: Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Bước 3: Tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

- Phân công bộ phận giúp việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán; (Nội dung mới bổ sung)

- Trả lời bằng văn bản đối với báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán; (Nội dung mới bổ sung)

- Đôn đốc hoặc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán;

- Xử lý khiếu nại, kiến nghị về kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Bước 4:

- Thực hiện cập nhật và thiết lập cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

(Nội dung mới bổ sung)

- Tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Theo đó, quy định trình tự tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước cụ thể như sau:

Bước 1: Thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán

Tại Điều 10 Quy định thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán như sau:

- Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán từ các nguồn:

+ Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết, Thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán qua kiểm toán, đối chiếu, Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của KTNN.

+ Báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán;

Các hồ sơ tài liệu làm bằng chứng cho việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

+ Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán gửi Tổng KTNN;

Báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán;

Báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán định kỳ, hàng năm của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và của KTNN.

+ Các văn bản khiếu nại, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán đối với kết luận, kiến nghị kiểm toán và các văn bản giải quyết của KTNN.

+ Các thông tin khác có liên quan đến việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán.

- Yêu cầu:

+ Thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán trong Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết;

Thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán qua kiểm toán, đối chiếu phải đảm bảo khớp đúng, đầy đủ với Báo cáo kiểm toán đã được phát hành và đã được tổng hợp tại Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của KTNN.

+ Thông tin về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán phải thường xuyên được cập nhật kịp thời.

Bước 2: Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

Tại Điều 11 Quy định quy định về việc đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán như sau:

Trên cơ sở thông tin thu thập, tổng hợp tại Điều 10 Quy định, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán (bao gồm cả kết luận, kiến nghị kiểm toán các năm trước chưa thực hiện) theo các nội dung sau:

- Tình hình chấp hành quy định gửi báo cáo việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán;

Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán kỳ trước của đơn vị.

- Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo các nhóm đánh giá: Đã thực hiện, đang thực hiện và chưa thực hiện.

Bước 3: Tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

Tại Điều 12 Quy định về tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán như sau:

Căn cứ kết quả đánh giá theo Bước 2, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán:

- Phân công bộ phận giúp việc theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Trả lời kịp thời bằng văn bản đối với Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán.

- Đôn đốc đơn vị được kiểm toán theo các hình thức phù hợp:

Đôn đốc bằng văn bản;

+ Đôn đốc qua hoạt động kiểm toán;

+ Báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN theo khoản 4 Điều 14 Luật KTNN.

- Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định tại Chương III Quy định này.

- Xử lý kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về kết luận, kiến nghị kiểm toán theo Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

- Các hoạt động khác theo quy định của KTNN.

Bước 4: Lập và gửi báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

Căn cứ Điều 13 Quy định lập và gửi báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán như sau:

*Lập và gửi báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán:

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán hàng quý:

Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức tổng hợp, lập và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước, đồng gửi Vụ Tổng hợp định kỳ hàng quý trước ngày 20 của tháng cuối quý.

Nội dung và phạm vi báo cáo: Tổng hợp tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của tất cả các đơn vị thuộc đối tượng đang theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tính đến thời điểm ngày 15 của tháng cuối quý; gồm các nội dung chính sau:

+ Kết quả thực hiện kiến nghị về xử lý về tài chính (tăng thu, giảm chi NSNN; xử lý khác);

+ Kết quả thực hiện kiến nghị về cơ chế chính sách;

+ Kết quả thực hiện kiến nghị về kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan.

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, khiếu kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán của KTNN.

Các kết luận, kiến nghị kiểm toán được xác nhận đã thực hiện được tổng hợp trên cơ sở Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị đã phát hành và văn bản trả lời Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị do đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phát hành;

Đồng thời phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ trên phần mềm tin học của KTNN.

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm:

Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức tổng hợp, lập và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước, đồng gửi Vụ Tổng hợp trước ngày 15/01 năm sau

Nội dung và phạm vi báo cáo: 

Tổng hợp tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và các vấn đề liên quan của tất cả các đơn vị thuộc đối tượng đang theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tính đến thời điểm ngày 31/12 hàng năm.

Các kết luận, kiến nghị kiểm toán được xác nhận đã thực hiện được tổng hợp trên cơ sở Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị đã phát hành và văn bản trả lời Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị do đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phát hành;

Đồng thời phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ trên phần mềm tin học của KTNN.

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước.

*Lập và gửi báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN:

Căn cứ các báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Vụ Tổng hợp có trách nhiệm:

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán định kỳ hàng quý, đột xuất của KTNN, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Tổng hợp, lập và trình Tổng Kiểm toán nhà nước phát hành báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán hàng năm của KTNN.

Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN.

Ngọc Nhi

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,296

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079