100% trường cao đẳng sư phạm phải có Hội đồng trường

13/01/2023 14:54 PM

Xin hỏi là trường đại học sư phạm có bắt buộc phải có Hội đồng trường không? - Bình An (TPHCM)

100% trường cao đẳng sư phạm phải có Hội đồng trường trước ngày 14/08/2022

100% trường cao đẳng sư phạm phải có Hội đồng trường trước ngày 14/08/2022

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT về Điều lệ trường cao đẳng sư phạm.

Theo đó, quy định liên quan đến việc thành lập hội đồng trường như sau:

1. 100% trường cao đẳng sư phạm phải có Hội đồng trường từ ngày 14/02/2022

Tại Điều 27 Điều lệ trường cao đẳng sư phạm ban hành kèm Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT (Điều lệ) quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:

- Đối với trường cao đẳng sư phạm đang hoạt động nhưng chưa thực hiện quy định của pháp luật về thành lập hội đồng trường (chưa có hội đồng trường), trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành (14/02/2022), tập thể lãnh đạo trường phải chỉ đạo thành lập hội đồng trường theo quy định tại Điều 9 Điều lệ.

- Đối với trường cao đẳng sư phạm đang có hội đồng trường:

Trường hợp đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà nhiệm kỳ của hội đồng trường còn dưới 6 tháng thì hội đồng trường hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ, đồng thời tập thể lãnh đạo phải chỉ đạo thực hiện quy trình thành lập hội đồng trường của nhiệm kỳ kế tiếp theo quy định tại Điều 9 Điều lệ.

Trường hợp đến ngày 14/02/2022 mà nhiệm kỳ của hội đồng trường còn từ 6 tháng trở lên thì thực hiện như sau:

- Nếu hội đồng trường đã được thành lập theo đúng quy định của Điều lệ thì hội đồng trường hoạt động đến hết nhiệm kỳ và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

- Nếu hội đồng trường được thành lập chưa theo đúng quy định của Điều lệ, thì trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 14/02/2022, tập thể lãnh đạo phải chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung, thay thế để kiện toàn hội đồng trường bảo đảm theo quy định tại Điều 8 và 9 Điều lệ và hoạt động đến hết nhiệm kỳ, đồng thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường 

Tại khoản 1 Điều 8 Điều lệ quy định về Hội đồng trường được thành lập và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và một số quy định cụ thể sau đây:

(1) Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường;

Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của trường;

(2) Giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo quy định;

Thực hiện đánh giá hằng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng;

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

(3) Yêu cầu hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của hội đồng trường, nếu có. Nếu hội đồng trường không đồng ý với giải trình của hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp trường;

Thành viên được bầu thông qua hội nghị đại biểu của trường bao gồm thành viên đại diện giảng viên (chiếm tỷ lệ tối thiểu là 25% tổng số thành viên của hội đồng trường) và thành viên đại diện viên chức, người lao động của trường.

(4) Thành viên ngoài trường chiếm tỷ lệ tối thiểu là 20% tổng số thành viên của hội đồng trường, bao gồm:

- Thành viên là đại diện của cơ quan quản lý trực tiếp trường,

- Một số thành viên bên ngoài khác (không phải là giảng viên, cán bộ quản lý cơ hữu của trường) phải là người đang hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và không phải là người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột với các thành viên khác trong hội đồng trường, bao gồm:

Đại diện sở giáo dục và đào tạo của địa phương nơi trường đóng trên địa bàn, nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động được các đơn vị cấp phòng, khoa hoặc tương đương của trường giới thiệu và phải được bầu thông qua hội nghị đại biểu của trường cao đẳng sư phạm.

(5) Số lượng, cơ cấu thành viên, quy trình, thủ tục lựa chọn các thành viên, bầu chủ tịch và thư ký hội đồng trường phải được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 14/02/2022 thay thế Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,784

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079