Thủ tục xác minh khiếu nại thuộc thẩm quyền BHXH

17/01/2023 14:45 PM

Xin hỏi là đối với việc giải quyết khiếu nại BHXH thì năm 2023 có gì thay đổi không? - Vũ Ngọc (TPHCM)

Thủ tục xác minh khiếu nại thuộc thẩm quyền BHXH

Thủ tục xác minh khiếu nại thuộc thẩm quyền BHXH (Hình từ Internet)

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 3668/QĐ-BHXH ngày 22/12/2022 sửa đổi Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kèm theo Quyết định 378/QĐ-BHXH

1. Thủ tục giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền BHXH

Điều 18 Quyết định 378/QĐ-BHXH năm 2020 sửa đổi Quyết định 3668/QĐ-BHXH năm 2022 quy định về thủ tục giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền BHXH như sau:

Bước 1: Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm giúp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính về BHXH, BHTN, BHYT;

Quyết định, hành vi về BHXH, BHTN, BHYT;

Quyết định kỷ luật công chức, viên chức bị khiếu nại.

Bước 2: Dự thảo quyết định xác minh và xây dựng kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Bước 3: Phê duyệt quyết định xác minh và kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Bước 4: Công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại

Bước 5: Tiến hành xác minh

Bước 6: Gia hạn xác minh nội dung khiếu nại

Bước 7: Tổ chức đối thoại

Bước 8: Lấy ý kiến tham gia; tư vấn; giám định của các cơ quan chuyên môn (trong trường hợp cần thiết)

Bước 9: Báo cáo kết quả xác minh và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại

Bước 10: Ký ban hành quyết định giải quyết khiếu nại

Bước 11: Gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại

Bước 12: Thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại

Bước 13: Ghi Sổ theo dõi tiếp nhận và giải quyết đơn, nhập vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại.

2. Thay đổi thủ tục tiến hành xác minh khiếu nại thuộc thẩm quyền BHXH

Tại khoản 5 Điều 18 Quyết định 378/QĐ-BHXH năm 2020 sửa đổi Quyết định 3668/QĐ-BHXH năm 2022 quy định Đoàn/Tổ xác minh thực hiện theo kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại đã được phê duyệt như sau:

2.1. Làm việc trực tiếp với người khiếu nại

Làm việc trực tiếp với người khiếu nại hoặc người đại diện thực hiện việc khiếu nại, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại để xác định nhân thân của người khiếu nại và yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến nhân thân người khiếu nại, nội dung khiếu nại.

(So với Quyết định 378/QĐ-BHXH năm 2020, bổ sung thêm người để xác định nhân thân gồm người khiếu nại hoặc người đại diện thực hiện việc khiếu nại, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại)

Nếu thấy căn cứ khiếu nại không đúng với pháp luật thì hướng dẫn, giải thích cho người khiếu nại được biết để người khiếu nại rút đơn (trường hợp người khiếu nại muốn rút đơn). Nội dung làm việc được lập thành biên bản (Mẫu số 17/KNTC).

Trong trường hợp không làm việc trực tiếp vì lý do khách quan thì có văn bản yêu cầu người khiếu nại hoặc người đại diện thực hiện việc khiếu nại, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng để làm rõ nội dung khiếu nại (Mẫu số 18/KNTC).

2.2. Làm việc trực tiếp với người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích và nghĩa vụ liên quan

Làm việc trực tiếp với người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích và nghĩa vụ liên quan; yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại, giải trình bằng văn bản về quyết định hành chính, hành vi hành chính về BHXH, BHTN, BHYT; quyết định, hành vi về BHXH, BHTN, BHYT; quyết định kỷ luật công chức, viên chức bị khiếu nại.

Nội dung làm việc được lập thành biên bản (Mẫu số 17/KNTC).

(So với Quyết định 378/QĐ-BHXH năm 2020, bổ sung làm việc trực tiếp với người có quyền, lợi ích và nghĩa vụ liên quan)

2.3. Làm việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan

Gửi văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại (Mẫu số 18/KNTC).

Trong trường hợp cần thiết phải làm việc trực tiếp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để xác minh, thu thập thông tin thì phải thông báo trước thời gian, địa điểm, nội dung làm việc và đề nghị cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng phục vụ cho buổi làm việc. Nội dung làm việc được lập thành biên bản (Mẫu số 17/KNTC);

2.4. Công khai quyết định giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các hình thức sau:

+ Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác với thành phần gồm: Người ra quyết định giải quyết khiếu nại hoặc người được người ra quyết định giải quyết khiếu nại ủy quyền, người khiếu nại hoặc người đại diện thực hiện việc khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trước khi tiến hành cuộc họp công khai, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải có văn bản thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết trước 03 ngày làm việc. Việc công khai phải được lập biên bản (Mẫu số 17/KNTC);

+ Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc địa điểm tiếp công dân của cơ quan đã giải quyết khiếu nại trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết;

+ Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng gồm: 

Báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử; công khai trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, số lần thông báo trên báo nói ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo in ít nhất 02 số phát hành liên tục.

Thời gian đăng tải trên báo điện tử, trên Cổng thông tin điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử ít nhất là 15 ngày liên tục;

+ Đối với quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức, viên chức:

Khi quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật công chức, viên chức có hiệu lực pháp luật thì người đứng đầu cơ quan BHXH nơi công chức, viên chức làm việc có trách nhiệm công bố, công khai quyết định trên đến toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan.

2.5. Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng

Khi tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp trực tiếp thì phải lập Giấy biên nhận (Mẫu số 01/GBN).

Các thông tin, tài liệu, bằng chứng thu thập trong quá trình giải quyết khiếu nại phải thể hiện rõ nguồn gốc và được sử dụng đúng quy định, quản lý chặt chẽ; chỉ cung cấp hoặc công bố khi người có thẩm quyền cho phép. Khi thu thập bản sao chụp, người xác minh phải đối chiếu với bản chính; trong trường hợp không có bản chính thì phải ghi rõ trong Giấy biên nhận.

Các thông tin, tài liệu, bằng chứng do cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp.

Thông tin, tài liệu, bằng chứng do cá nhân cung cấp phải có xác nhận của người cung cấp.

Trong trường hợp tài liệu bị mất trang, mất chữ, quá cũ nát, quá mờ không đọc được chính xác nội dung thì phải ghi rõ tình trạng của tài liệu đó trong Giấy biên nhận;

2.6. Kiểm tra tính xác thực

- Kiểm tra tính xác thực của thông tin, tài liệu, bằng chứng đã thu thập được; đánh giá, nhận định về giá trị chứng minh của những thông tin, tài liệu, bằng chứng đã được thu thập trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, các nguyên tắc trong giải quyết khiếu nại.

Thông tin, tài liệu, chứng cứ được sử dụng để kết luận nội dung khiếu nại thì phải rõ nguồn gốc, bảo đảm tính khách quan, tính liên quan, tính hợp pháp;

- Trong trường hợp kết quả xác minh khác với thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại, người bị khiếu nại cung cấp hoặc tài liệu phản ánh chưa rõ, chưa đủ cơ sở để xem xét giải quyết thì yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại tiếp tục giải trình những nội dung còn chưa rõ hoặc cung cấp bổ sung những tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại (Mẫu số 18/KNTC).

Mẫu số 01/GBN
Mẫu số 17/KNTC
Mẫu số 18/KNTC

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,668

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079