Thời hạn trình các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 08 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

20/07/2023 10:03 AM

Cho tôi hỏi khi nào có Nghị định, Thông tư hướng dẫn các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV? – Thùy Dung (Đà Nẵng)

Thời hạn trình các Nghị định Thông tư hướng dẫn 08 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Thời hạn trình các Nghị định Thông tư hướng dẫn 08 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. 08 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

08 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV bao gồm:

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023;

- Luật Đấu thầu 2023;

- Luật Giá 2023;

- Luật Giao dịch điện tử 2023;

- Luật Hợp tác xã 2023;

- Luật Phòng thủ dân sự 2023;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Thời hạn trình các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 08 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Thời hạn trình các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 08 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV được quy định tại Quyết định 857/QĐ-TTg năm 2023.

STT

Tên luật, ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết

Thời hạn trình

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Có hiệu lực từ ngày 15/8/2023)

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan (Khoản 1 Điều 1 - sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam)

Trước ngày 15/8/2023

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

(Có hiệu lực từ ngày 15/8/2023)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (Khoản 2 Điều 1, điểm b khoản 5 Điều 1, khoản 6 Điều 1)

Trước ngày 15/8/2023

Thông tư thay thế Thông tư 33/2019/TT-BCA quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy đối với sĩ quan giữ chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân (Điểm c khoản 3 Điều 1)

Trước ngày 15/8/2023

Thông tư thay thế Thông tư 47/2019/TT-BCA quy định hạn tuổi phục vụ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân (Điểm a khoản 5 Điều 1)

Trước ngày 15/8/2023

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2020/TT-BCA quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân (Điểm a khoản 5 Điều 1)

Trước ngày 15/8/2023

3

Luật Đấu thầu 2023 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2024)

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Khoản 6 Điều 6, khoản 6 Điều 10, khoản 3 Điều 15, khoản 4 Điều 19, khoản 2 Điều 20, khoản 7 Điều 23, khoản 4 Điều 29, khoản 4 Điều 36, khoản 2 Điều 39, khoản 8 Điều 43, khoản 1 Điều 50, khoản 5 Điều 50, khoản 7 Điều 53, khoản 3 Điều 55, khoản 4 Điều 55, khoản 4 Điều 67, khoản 6 Điều 70, khoản 2 Điều 84, khoản 4 Điều 86, khoản 5 Điều 87, khoản 4 Điều 88)

Tháng 11/2023

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (Khoản 6 Điều 6, khoản 6 Điều 10, khoản 4 Điều 19, khoản 4 Điều 35, khoản 3 Điều 46, khoản 5 Điều 50, khoản 5 Điều 62, khoản 2 Điều 73, khoản 4 Điều 86, khoản 5 Điều 87, khoản 4 Điều 88, khoản 2 Điều 96)

Tháng 11/2023

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (Khoản 6 Điều 6, khoản 6 Điều 10, khoản 4 Điều 19, khoản 4 Điều 35, khoản 3 Điều 46, khoản 5 Điều 50, khoản 5 Điều 62, khoản 2 Điều 73, khoản 4 Điều 86, khoản 5 Điều 87, khoản 4 Điều 88, khoản 2 Điều 96)

Tháng 5/2024

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy định quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá (Khoản 2 Điều 28)

Tháng 10/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc, Danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm trong trường hợp cần thiết (Điểm a khoản 2 Điều 53)

Tháng 10/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 56 (Khoản 2 Điều 56)

Tháng 10/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia (Điểm b khoản 2 Điều 53)

Tháng 11/2023

4

Luật Phòng thủ dân sự 2023

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2024)

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự (Khoản 3 Điều 6, khoản 5 Điều 13, khoản 2 Điều 20, khoản 4 Điều 28, khoản 3 Điều 30, khoản 5 Điều 34, khoản 4 Điều 35, khoản 4 Điều 40, khoản 4 Điều 41)

Tháng 4/2024

5

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2024)

Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Khoản 9 Điều 3, khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 23, khoản 4 Điều 39, khoản 2 Điều 73 và các Điều 9, 13, 28, 32, 33, 37, 40, 45, 47)

Tháng 12/2023

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022) (Khoản 1 Điều 11)

Tháng 5/2024

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Khoản 1 Điều 28)

Tháng 4/2024

6

Luật Hợp tác xã 2023

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2024)

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã (Điều 16, Điều 18, Điều 20, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, khoản 2 Điều 28, Điều 81, Điều 82, khoản 3 Điều 83, khoản 2 Điều 85, Điều 99, Điều 101, khoản 5 Điều 107)

Tháng 3/2024

Nghị định quy định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Khoản 3 Điều 41, khoản 2 Điều 44, khoản 3 Điều 47, khoản 4 Điều 48, Điều 50, khoản 5 Điều 55, Điều 96, Điều 98, Điều 99, khoản 2 Điều 103, Điều 104, khoản 5 Điều 107)

Tháng 3/2024

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã (Khoản 4 Điều 41, khoản 6 Điều 107, Điều 13)

Tháng 3/2024

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Khoản 3 Điều 91)

Tháng 5/2024

7

Luật Giao dịch điện tử 2023

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2024)

Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử (Khoản 4 Điều 12, khoản 5 Điều 44, khoản 4 Điều 45, khoản 4 Điều 47, khoản 2 Điều 48, Điều 50; khoản 3, khoản 4 Điều 51)

Tháng 5/2024

Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy (Khoản 4 Điều 25, khoản 4 Điều 28, khoản 2 Điều 29, khoản 5 Điều 33, khoản 7 Điều 53)

Tháng 5/2024

Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung (Điểm đ khoản 3 Điều 40, khoản 6 Điều 42, khoản 7 Điều 43, khoản 5 Điều 44)

Tháng 7/2023

Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ (Khoản 5 Điều 24, khoản 4 Điều 50)

Tháng 4/2024

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài; công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài (Khoản 4 Điều 26)

Tháng 5/2024

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về thiết lập, vận hành hệ thống tiếp nhận, tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước (Khoản 2 Điều 48)

Tháng 5/2024

8

Luật Giá 2023

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2024)

Nghị định quy định về quản lý, điều tiết giá (Khoản 3 Điều 17, khoản 3 Điều 20, khoản 5 Điều 21, khoản 3 Điều 24, khoản 6 Điều 27, khoản 8 Điều 28, khoản 5 Điều 38)

Tháng 3/2024

Nghị định quy định về thẩm định giá (Khoản 4 Điều 45, khoản 3 Điều 49, khoản 4 Điều 54)

Tháng 3/2024

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá (Nghị định thay thế các quy định tại Chương 2 Nghị định 109/2013/NĐ-CP) (Khoản 3 Điều 72)

Tháng 3/2024

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ (Thay thế Thông tư 25/2014/TT-BTC) (Khoản 2 Điều 23)

Tháng 3/2024

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kinh phí xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá (Khoản 2 Điều 38; khoản 2, khoản 3 Điều 39)

Tháng 3/2024

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường (Khoản 2 Điều 36, khoản 1 và khoản 3 Điều 39)

Tháng 3/2024

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá (Khoản 2 Điều 70)

Tháng 3/2024

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thi, cấp, quản lý và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá (Khoản 3 Điều 44)

Tháng 3/2024

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 897

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079