Phương thức giao dịch điện tử giữa đoàn kiểm tra và người nộp thuế khi kiểm tra thuế

20/07/2023 11:52 AM

Xin cho tôi hỏi phương thức giao dịch điện tử giữa đoàn kiểm tra và người nộp thuế khi kiểm tra thuế được quy định như thế nào? - Minh Triết (Đồng Nai)

Phương thức giao dịch điện tử giữa đoàn kiểm tra và người nộp thuế khi kiểm tra thuế

Phương thức giao dịch điện tử giữa đoàn kiểm tra và người nộp thuế khi kiểm tra thuế (Hình từ internet)

Ngày 14/7/2023, Tổng Cục thuế ban hành Quyết định 970/QĐ-TCT ban hành Quy trình kiểm tra thuế.

1. Phương thức giao dịch điện tử giữa đoàn kiểm tra và người nộp thuế trong công tác kiểm tra thuế

Tại khoản 1 Mục IV Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 970/QĐ-TCT ngày 14/7/2023 quy định về phương thức giao dịch điện tử giữa đoàn kiểm tra và người nộp thuế trong công tác kiểm tra thuế như sau:

- Giao dịch điện tử giữa đoàn kiểm tra và người nộp thuế trong công tác kiểm tra thuế tuân thủ theo các quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và chỉ được thực hiện khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị của các bên thực hiện giao dịch điện tử đáp ứng được các quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

- Giao dịch điện tử giữa đoàn kiểm tra và người nộp thuế trong công tác kiểm tra thuế là các giao dịch gửi và nhận chứng từ điện tử phục vụ công tác kiểm tra thuế của cơ quan thuế, công chức thuế được giao nhiệm vụ kiểm tra thuế với người nộp thuế bằng phương tiện điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua các Cổng thông tin điện tử khác theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

- Chứng từ điện tử phục vụ công tác kiểm tra thuế là các văn bản, thông tin, tài liệu được số hóa, tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương thức điện tử khi cơ quan thuế, công chức thuế, người nộp thuế thực hiện giao dịch thuế điện tử để phục vụ công tác kiểm tra thuế và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Chứng từ điện tử phục vụ công tác kiểm tra thuế bao gồm:

+ Thông báo:

++ Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu;

++ Thông báo/Phiếu/Yêu cầu về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra thuế;

++ Thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác kiểm tra thuế;

++ Thông báo về việc hoãn thời gian kiểm tra;

++ Thông báo xác nhận tài liệu, thông tin đã được tiếp nhận (cung cấp) từ người nộp thuế;

++ Các thông báo khác phục vụ công tác kiểm tra thuế.

+ Biên bản:

++ Biên bản công bố Quyết định kiểm tra;

++ Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin;

++ Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu;

++ Biên bản xác định số liệu kiểm tra với đại diện người nộp thuế;

++ Biên bản kiểm tra, biên bản xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

++ Kết luận kiểm tra thuế;

++ Các biên bản khác liên quan đến công tác kiểm tra thuế.

+ Quyết định:

++ Quyết định về việc kiểm tra thuế (bao gồm quyết định kiểm tra và Quyết định giám sát đoàn kiểm tra thuế);

++ Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định kiểm tra thuế;

++ Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định giám sát đoàn kiểm tra thuế.

++ Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra thuế;

++ Quyết định về việc xử lý thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế;

++ Kết luận kiểm tra thuế.

+ Hồ sơ, thông tin, tài liệu của người nộp thuế:

++ Hồ sơ pháp lý, chứng từ, sổ sách kế toán của người nộp thuế;

++ Văn bản xin hoãn, tạm dừng thời gian thực hiện kiểm tra;

++ Biên bản làm việc; biên bản xác nhận số liệu; biên bản kiểm tra; biên bản xác nhận cung cấp văn bản, thông tin tài liệu với đoàn kiểm tra;

++ Văn bản giải trình, thông tin tài liệu có liên quan của người nộp thuế.

- Trình tự, thủ tục khi áp dụng phương thức giao dịch điện tử trong kiểm tra thuế được thực hiện theo quy định tại Mục II, Mục III Phần II Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 970/QĐ-TCT ngày 14/7/2023.

2. Hướng dẫn áp dụng phương thức giao dịch điện tử giữa đoàn kiểm tra và người nộp thuế khi kiểm tra thuế

Cụ thể tại khoản 2 Mục IV Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 970/QĐ-TCT ngày 14/7/2023 hướng dẫn áp dụng phương thức giao dịch điện tử giữa đoàn kiểm tra và người nộp thuế khi kiểm tra thuế như sau:

(1) Đối với thông báo giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu tại trụ sở cơ quan thuế.

- Sau khi thông báo giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu được ban hành, Tổ kiểm tra thực hiện liên lạc với người nộp thuế để hướng dẫn và thống nhất phương thức giao dịch điện tử trong giải trình, bổ sung thông tin tài liệu phục vụ kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

- Trường hợp người nộp thuế thực hiện giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu bằng phương thức giao dịch điện tử, thì Tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra theo trình tự quy định tại khoản 1.4 Mục II Phần II Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 970/QĐ-TCT ngày 14/7/2023:

- Khi tiếp nhận chứng từ điện tử phục vụ kiểm tra thuế, Tổ kiểm tra phải lập Phiếu xác nhận các chứng từ điện tử (hồ sơ, thông tin, tài liệu bổ sung, giải trình) đã tiếp nhận và gửi cho người nộp thuế bằng phương thức giao dịch điện tử.

- Trường hợp hồ sơ thuế được chấp nhận: Tổ kiểm tra báo cáo Lãnh đạo bộ phận kiểm tra thuế trình Thủ trưởng cơ quan thuế phê duyệt, lưu trữ điện tử đối với hồ sơ giải trình, thông tin, tài liệu do người nộp thuế cung cấp cùng hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế.

- Trường hợp phải lập biên bản vi phạm hành chính về thuế thì Tổ kiểm tra gửi cho người nộp thuế bằng phương thức giao dịch điện tử và xử lý theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Khi ấn định số thuế phải nộp, Tổ kiểm tra có thể thực hiện gửi thông báo ấn định, Quyết định ấn định bằng phương thức giao dịch điện tử tới người nộp thuế. Trình tự thủ tục ấn định thuế thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

(2) Đối với Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

- Áp dụng phương thức giao dịch điện tử giữa đoàn kiểm tra và người nộp thuế khi tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế:

Sau khi Quyết định kiểm tra được ban hành, đoàn kiểm tra thực hiện liên lạc với người nộp thuế để hướng dẫn và thống nhất áp dụng phương thức giao dịch điện tử giữa đoàn kiểm tra và người nộp thuế trong khi tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế thống nhất áp dụng phương thức giao dịch điện tử giữa đoàn kiểm tra và người nộp thuế trong công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, thì đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo trình tự quy định tại khoản 2.2 Mục III Phần II Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 970/QĐ-TCT ngày 14/7/2023 đồng thời ghi nhật ký điện tử:

+ Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra khi thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế thông qua phương thức giao dịch điện tử phải thực hiện đúng nội dung, không quá thời hạn ghi trên Quyết định kiểm tra.

+ Trường hợp công bố Quyết định kiểm tra thông qua phương thức giao dịch điện tử thì đoàn kiểm tra thuế và người nộp thuế phải có biên bản xác nhận đã nhận, hiểu và chấp hành Quyết định kiểm tra áp dụng phương thức giao dịch điện tử theo mẫu số 12/QTKT ban hành kèm theo quy trình này.

Mẫu số 12/QTKT

Ngày bắt đầu cuộc kiểm tra được tính từ ngày ghi trên biên bản xác nhận đã nhận, hiểu và chấp hành Quyết định kiểm tra áp dụng phương thức giao dịch điện tử giữa người nộp thuế và đoàn kiểm tra.

+ Phiếu yêu cầu cung cấp chứng từ điện tử (hồ sơ tài liệu) phục vụ công tác kiểm tra thuế được lập và gửi cho người nộp thuế bằng phương thức giao dịch điện tử. Khi nhận được chứng từ điện tử phục vụ công tác kiểm tra thuế từ người nộp thuế, đoàn kiểm tra phải lập Phiếu xác nhận các chứng từ điện tử phục vụ công tác kiểm tra thuế đã tiếp nhận và gửi cho người nộp thuế bằng phương thức giao dịch điện tử.

+ Biên bản xác nhận số liệu có thể được lập, gửi và ký thông qua hình thức giao dịch điện tử giữa các thành viên đoàn kiểm tra và người nộp thuế.

- Gửi và giao biên bản kiểm tra bằng phương thức giao dịch điện tử:

+ Dự thảo biên bản kiểm tra phải được công khai trước đoàn kiểm tra đồng thời công khai cho người nộp thuế bằng hình thức gửi theo phương thức giao dịch điện tử và thông báo cho người nộp thuế để có ý kiến, giải trình (nếu có) và ký biên bản. Biên bản công khai dự thảo biên bản kiểm tra qua phương thức giao dịch điện tử (theo mẫu số 13/QTKT ban hành kèm theo quy trình này) được lập và ký theo phương thức giao dịch điện tử.

Mẫu số 13/QTKT

Việc trao đổi thông tin, ý kiến giải trình có thể được thực hiện bằng văn bản giao dịch điện tử.

+ Trường hợp hết thời hạn ký biên bản kiểm tra, người nộp thuế không ký biên bản kiểm tra thuế thì Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện ký số vào biên bản kiểm tra và gửi cho người nộp thuế bằng phương thức giao dịch điện tử và thực hiện báo cáo Lãnh đạo bộ phận kiểm tra thuế để báo cáo Người có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Đối với hành vi không ký biên bản, Trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên bản vi phạm hành chính về việc không ký biên bản kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo bộ phận kiểm tra thuế để báo cáo Người có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

+ Trường hợp biên bản kiểm tra ký theo phương thức giao dịch điện tử thì Trưởng đoàn kiểm tra và người nộp thuế phải thực hiện ký số vào biên bản và từng phụ lục kèm theo.

- Giao, gửi Quyết định xử lý vi phạm về thuế, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Quyết định ấn định thuế, kết luận kiểm tra bằng phương thức điện tử.

Quyết định xử lý vi phạm về thuế, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Quyết định ấn định thuế, kết luận kiểm tra được gửi bằng phương thức giao dịch điện tử theo địa chỉ người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế.

Xem thêm Quyết định 970/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 14/7/2023.

Hồ Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,097

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079