Sẽ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030

01/08/2023 10:28 AM

Tôi muốn biết để thực hiện hiệu quả kết hoạch sáp nhập huyện, xã trong thời gian tới thì Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan ban hành những văn bản hướng dẫn nào? – Tường Huy (Bình Phước)

Sẽ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030

Sẽ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 30/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 117/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 – 2025.

Sẽ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030

Cụ thể, để hoàn thiện chính sách, pháp luật làm cơ sở cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030, Chính phủ đã tiến hành phân công các cơ quan chủ trì tiến hành soạn thảo các văn bản hướng dẫn sau đây nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 595/NQ-UBTVQH15Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15:

* Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ

(1) Hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

 (2) Hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị xét công nhận đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp là Vùng an toàn khu, Xã an toàn khu, Xã đảo, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động.

* Cơ quan chủ trì: Bộ Xây dựng

(3) Hướng dẫn việc rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị đối với các đơn vị hành chính đô thị dự kiến có liên quan để sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, đề xuất các biện pháp đề bảo đảm và tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị sau khi hoàn thành sắp xếp.

 (4) Hướng dẫn việc rà soát lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch này với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

(5) Hướng dẫn việc thực hiện phân loại đô thị (đối với thành phố, thị xã, thị trấn), việc thực hiện đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với quận, phường khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị.

* Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính

(6) Hướng dẫn theo thẩm quyền công tác lập dự toán, định mức chi; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện việc sắp xếp; việc thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

* Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(7) Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bổ sung nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 trong quy hoạch tỉnh

(8) Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của địa phương theo Luật Quy hoạch và các quy định của pháp luật về quy hoạch đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030.

(9) Hướng dẫn việc thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; quy định về việc hưởng ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư tại địa bàn xã biên giới, ven biển, hải đảo trong trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính làm thay đổi về địa giới hành chính theo quy định và việc chuyển đổi Giấy phép kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

* Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường

(10) Hướng dẫn việc rà soát, cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo kết quả tìm kiểm kê đất đai của từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(11) Hướng dẫn việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

* Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

(12) Hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp; việc áp dụng pháp luật về các nội dung liên quan khi thực hiện thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

* Cơ quan chủ trì: Bộ Công an

(13) Hướng dẫn việc rà soát, cung cấp số liệu nhân khẩu thực tế cư trú tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(14) Hướng dẫn, thực hiện việc thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; việc chuyển đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do thực hiện sắp xếp.

* Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng

(15) Hướng dẫn và thực hiện việc xác định các đơn vị hành chính cấp xã là đơn vị trọng điểm về quốc phòng; việc công nhận các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp là khu vực biên giới.

* Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(16) Hướng dẫn việc rà soát, bổ sung thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

(17) Hướng dẫn và thực hiện theo thẩm quyền việc công nhận đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp đặt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

* Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(18) Hướng dẫn việc rà soát, công nhận là huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp; thực hiện dự án, tiểu dự án và các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

(19) Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các chính sách thuộc lĩnh vực lao động - xã hội và chính sách đối với người có công tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

* Cơ quan chủ trì: Ủy ban Dân tộc

(20) Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp.

(21) Hướng dẫn và thực hiện theo thẩm quyền việc công nhận đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp thuộc khu vực miền núi, vùng cao; đơn vị hành chính cấp xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I; thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

* Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(22) Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh và thực hiện việc xác định đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 117/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,077

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079