Tổng hợp Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức, viên chức mới nhất

20/11/2023 20:20 PM

Sẽ xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm từ 01/7/2024. Vậy hiện nay có bao nhiêu Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức, viên chức? – Trúc Linh (TPHCM)

Xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương, sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

(Xem thêm: 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm khi cải cách tiền lương công chức theo Nghị quyết 27)

Vì vậy các bộ ngành đang xây dựng và ban hành các Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm để làm cơ sở xây dựng bảng lương mới từ 01/7/2024.

>> Xem thêm: Tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức từ 01/7/2024? Lộ trình tăng lương cơ bản đến 2025?

Tổng hợp Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức, viên chức mới nhất

Tổng hợp Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức, viên chức mới nhất (Hình từ internet)

Tổng hợp Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức viên chức mới nhất

Số hiệu thông tư

Vị trí việc làm công chức viên chức được hướng dẫn

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 15/11/2023 01/01/2024
Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 30/10/2023 16/12/2023
Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 30/10/2023 16/12/2023
Thông tư 19/2023/TT-BYT Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế 06/11/2023 22/12/2023
Thông tư 01/2023/TT-TTCP Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra 01/11/2023 18/12/2023
Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 17/10/2023 05/12/2023
Thông tư 11/2023/TT-BXD Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 20/10/2023 05/12/2023
Thông tư 10/2023/TT-BXD Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 20/10/2023 05/12/2023
Thông tư 10/2023/TT-BTNMT Hướng dẫn vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp lĩnh vực tài nguyên môi trường 29/9/2023 20/11/2023
Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn vị trí việc làm công chức lĩnh vực lao động, người có công và xã hội 17/10/2023 05/12/2023
Thông tư 06/2023/TT-BTP Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp 18/9/2023 20/11/2023
Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 12/9/2023 01/11/2023
Thông tư 02/2023/TT-VPCP Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành 11/9/2023 25/10/2023

Thông tư 01/2023/TT-BNG

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành đối ngoại trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực đối ngoại

30/3/2023

01/5/2023

Thông tư 17/2023/TT-BKHCN

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

09/8/2023

25/9/2023

Thông tư 54/2023/TT-BTC

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính

15/8/2023

01/10/2023

Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục

09/8/2023

28/9/2023

Thông tư 05/2023/TT-BTNMT

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường

31/7/2023

18/9/2023

Thông tư 02/2023/TT-BTP

Quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

29/6/2023

15/8/2023

Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

20/4/2023

15/6/2023

Thông tư 11/2022/TT-BNV

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

30/12/2022

15/02/2023

Thông tư 12/2022/TT-BNV

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

30/12/2022

15/02/2023

Thông tư 09/2023/TT-BTTTT

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

28/7/2023

15/9/2023

Thông tư 01/2023/TT-UBDT

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc

20/7/2023

15/9/2023

Thông tư 03/2023/TT-BYT

Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập

17/02/2023

05/4/2023

Thông tư 07/2023/TT-BCT

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương

23/3/2023

10/5/2023

Thông tư 06/2023/TT-BCT

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương

23/3/2023

10/5/2023

Thông tư 14/2022/TT-BNV

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ

31/12/2022

15/02/2023

Thông tư 21/2022/TT-NHNN

Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng

30/12/2022

01/3/2023

Thông tư 19/2022/TT-NHNN

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 

30/12/2022

01/3/2023

Thông tư 42/2022/TT-BGTVT

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

30/12/2022

01/3/2023

Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

09/8/2023

01/10/2023

Thông tư 08/2023/TT-BTTTT

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

 

28/7/2023

15/9/2023

Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL

hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

15/5/2023

10/7/2023

<Tiếp tục cập nhật>

Chia sẻ bài viết lên facebook 45,568

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079