Hướng dẫn trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính

05/09/2023 14:42 PM

Cho tôi hỏi trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính được hướng dẫn thực hiện thế nào? - Phương Anh (Tây Ninh)

Hướng dẫn trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính

Hướng dẫn trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính (Hình từ Internet)

Ngày 03/9/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4966/BNV-TCBC về trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương.

Hướng dẫn trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính

Theo đó, Bộ Nội vụ có ý kiến về trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương hằng năm trong giai đoạn 2022 - 2026 như sau:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên) của địa phương căn cứ quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP, Nghị định 106/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về định mức biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập để:

Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc (bao gồm: số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) hằng năm gửi Sở Nội vụ để thẩm định.

- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hằng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của địa phương; tổng hợp, lập kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hằng năm của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

+ Báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương quyết định giao biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và có ý kiến đối với số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc ngành, lĩnh vực chưa có hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về định mức số lượng người làm việc của địa phương.

+ Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định biên chế công chức, phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của địa phương sau khi được Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy thông qua/phê duyệt trong tổng biên chế đã được Ban Tổ chức Trung ương giao.

+ Quyết định giao, điều chỉnh biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong tổng biên chế đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

+ Quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương hằng năm trong giai đoạn 2022 - 2026, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu để thực hiện theo đúng quy định.

Xem thêm Công văn 4966/BNV-TCBC ban hành ngày 03/9/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,357

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079