Điều kiện miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong ĐVSN công lập thuộc lĩnh vực GTVT (mới nhất)

20/09/2023 15:00 PM

Tôi muốn biết để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực GTVT thì cần có các điều kiện gì? – Hồng Nhung (Vĩnh Long)

Điều kiện miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong ĐVSN công lập thuộc lĩnh vực GTVT (mới nhất)

Điều kiện miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong ĐVSN công lập thuộc lĩnh vực GTVT (mới nhất) (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 15/9/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 24/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải.

Điều kiện miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý

Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 24/2023/TT-BGTVT, Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải bị miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cá nhân có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản lý;

- Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao và đã phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục;

- Không đủ năng lực, uy tín;

- Theo yêu cầu nhiệm vụ;

- Bị Tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực của pháp luật;

- Có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên của Hội đồng quản lý kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm;

- Vi phạm quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý;

- Chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, thôi việc theo quy định;

- Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao;

- Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời gian bổ nhiệm;

- Có trên hai phần ba số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định;

- Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

- Các trường hợp khác theo quy định của Đảng và pháp luật.

Hiên hành tại Thông tư 05/2018/TT-BGTVT, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản lý bị miễn nhiệm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cá nhân có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản lý;

- Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục;

- Bị Tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực của pháp luật;

- Có trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng quản lý kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm;

- Mắc các vi phạm khác đã quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý

Cụ thể tại Điều 8 Thông tư 24/2023/TT-BGTVT quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải như sau:

(1) Chủ tịch Hội đồng quản lý

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động hàng quý và hàng năm của Hội đồng quản lý;

- Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, tài liệu cuộc họp, triệu tập và chủ trì cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý;

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng quản lý;

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản lý theo quy định;

- Lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý, kế hoạch, việc triển khai quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả quản lý điều hành của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý quy định tại Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BGTVT;

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

(2) Thư ký Hội đồng quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên khác của Hội đồng quản lý theo quy định tại (3) và trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý những nhiệm vụ sau đây:

- Tổng hợp thông tin về hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý; chuẩn bị chương trình nghị sự, tài liệu, giấy mời họp và làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng quản lý; xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của Hội đồng quản lý;

- Chuẩn bị các báo cáo, văn bản giải trình với cơ quan nhà nước và các cơ quan có liên quan theo nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng quản lý;

- Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản lý giao và theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

(3) Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên khác của Hội đồng quản lý

- Thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng quản lý phân công; các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý;

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hàng quý, hàng năm của Hội đồng quản lý;

- Đề xuất với Chủ tịch Hội đồng quản lý nội dung và các vấn đề cần thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản lý;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản lý, góp ý kiến, biểu quyết về những vấn đề đưa ra thảo luận trong các cuộc họp của Hội đồng quản lý;

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý theo phân công;

- Được cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ công tác của Hội đồng quản lý.

Thông tư 24/2023/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 và thay thế Thông tư 05/2018/TT-BGTVT.

Chia sẻ bài viết lên facebook 629

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079