Tổng hợp 07 thủ tục được giảm phí/lệ phí khi nộp hồ sơ online

19/10/2023 10:03 AM

Cho tôi hỏi những thủ tục nào khi thực hiện online sẽ được giảm phí/lệ phí? – Thanh Tùng (Đà Nẵng)

Tổng hợp 07 thủ tục được giảm phí/lệ phí khi nộp hồ sơ online

Tổng hợp 07 thủ tục được giảm phí/lệ phí khi nộp hồ sơ online (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tổng hợp 03 thủ tục được giảm phí/lệ phí khi nộp hồ sơ online từ ngày 01/12/2023

03 thủ tục được giảm phí/lệ phí khi nộp hồ sơ online từ ngày 01/12/2023 bao gồm:

(1) Thủ tục đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Theo Điều 1 Thông tư 63/2023/TT-BTC, trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hình thức trực tuyến:

- Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 148/2016/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 148/2016/TT-BTC.

Cụ thể, mức phí như sau:

Nội dung công việc thu phí

Mức thu khi nộp hồ sơ online từ 01/12/2023 đến hết 31/12/2025

(đồng)

Mức thu từ 01/01/2026

(đồng)

Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa

4.500.000

5.000.000

Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công, phá dỡ công trình

3.600.000

4.000.000

Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền

3.150.000

3.500.000

Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm

1.800.000

2.000.000

(2) Thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp cơ sở

Theo Điều 4 Thông tư 63/2023/TT-BTC, trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến (trừ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN):

- Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 287/2016/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 287/2016/TT-BTC.

(3) Theo Điều 8 Thông tư 63/2023/TT-BTC, trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến:

- Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC.

2. Tổng hợp 04 thủ tục được giảm phí/lệ phí khi nộp hồ sơ online từ ngày 01/01/2024

04 thủ tục được giảm phí/lệ phí khi nộp hồ sơ online từ ngày 01/01/2024 bao gồm:

(4) Thủ tục đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Theo Điều 2 Thông tư 63/2023/TT-BTC, trường hợp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo hình thức trực tuyến:

- Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi Thông tư 110/2017/TT-BTC).

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi Thông tư 110/2017/TT-BTC).

Cụ thể, mức phí như sau:

Nội dung

Mức phí khi nộp hồ sơ online từ 01/01/2024 đến hết 31/12/2025

(Đồng)

Mức phí từ 01/01/2026

(Đồng)

Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

13.500.000

15.000.000

(5) Thủ tục yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Theo Điều 3 Thông tư 63/2023/TT-BTC, trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp) theo hình thức trực tuyến:

- Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC.

(6) Thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu

Theo Điều 5 Thông tư 63/2023/TT-BTC, trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến:

- Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.

Cụ thể, mức lệ phí như sau:

Nội dung

Mức thu khi nộp hồ sơ online từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025

(Đồng/lần cấp)

Mức thu từ ngày 01/01/2026

(Đồng/lần cấp)

Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử)

 

 

- Cấp mới

180.000

200.000

- Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất

360.000

400.000

- Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự

90.000

100.000

(7) Thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Theo Điều 5 Thông tư 63/2023/TT-BTC, trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo hình thức trực tuyến:

- Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 80% (tám mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC.

3. Giảm 50% phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin từ 01/12/2023

Theo Điều 7 Thông tư 63/2023/TT-BTC, mức thu phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin:

- Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BTC.

Cụ thể mức thu phí như sau:

Nội dung công việc thu phí

Mức thu từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025
(đồng/trường thông tin)

Mức thu
(đồng/trường thông tin)

Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy (sản phẩm SPDC01)

500

1.000

Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác (sản phẩm SPDC02)

500

1.000

Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công (sản phẩm SPDC03)

500

1.000

Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm (sản phẩm SPDC04)

500

1.000

Văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp (sản phẩm SPDC05)

500

1.000

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,840

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079