Tổng hợp văn bản về cải cách tiền lương từ 01/7/2024 theo Nghị quyết 27

06/12/2023 20:20 PM

Từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương? Vậy hiện nay chính sách cải cách tiền lương công chức viên chức theo Nghị quyết 27 được đề cập tại những văn bản nào?

Những văn bản chỉ đạo về cải cách tiền lương

Những văn bản chỉ đạo về ci cách tin lương (Hình từ internet)

Tng hp văn bn v ci cách tin lương t 01/7/2024 theo Ngh quyết 27

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15, từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Dưới đây là tổng hợp văn bản về cải cách tiền lương mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được:

- Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành;

- Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Ngoài ra, để thực hiện và chỉ đạo lộ trình thực hiện cải cách tiền lương, các cơ quan đã ban hành những văn bản sau đây:

- Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Chính phủ ban hành;

- Nghị quyết 164/NQ-CP ngày 04/10/2023 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (Chính phủ giao các Bộ Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các các bộ, cơ quan liên quan chủ động xây dựng các văn bản quy định và chuẩn bị các công việc cụ thể để triển khai kịp thời chế độ tiền lương mới khi được Trung ương và Quốc hội thông qua);

- Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 (Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Quốc hội về lộ trình và phương án cải cách chính sách tiền lương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/9/2023);

- Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023 (Chính phủ giao Bộ Nội vụ đôn đốc các bộ, cơ quan khẩn trương ban hành đầy đủ các thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm tại các bộ, cơ quan, làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo vị trí việc làm, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức);

- Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 50-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Chính phủ ban hành (Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương và việc bố trí nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cho cải cách chính sách tiền lương giai đoạn sau năm 2023);

- Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Thủ tướng chỉ thị: Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tạo nguồn cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW);

- Thông báo 4967/TB-BNV ngày 04/9/2023 kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2023 của Bộ Nội vụ (Trình Ban Cán sự đảng Chính phủ xem xét, cho ý kiến Báo cáo về lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII để trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến);

- Kết luận 50-KL/TW ngày 28/02/2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành (Trong đó có nội dung: Chuẩn bị nguồn lực, có lộ trình phù hợp thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW);

- Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 do Chính phủ ban hành (Chính phủ yêu cầu: trình cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW và hoàn thành hệ thống thể chế, chính sách);

- Quyết định 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2023 về Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2023 (Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định và 12 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới);

- Thông báo 374/TB-VPCP ngày 11/12/2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về cơ chế quản lý tài chính gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành (Trong đó giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, Cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW; chuẩn bị các cơ sở, điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngay khi được cấp có thẩm quyền cho phép);

- Nghị quyết 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Trong năm 2023, trình cấp có thẩm quyền lộ trình thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết 27-NQ/TW, trong đó, đặc biệt quan tâm vấn đề lương, phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học);

- Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phấn đấu thực hiện cải cách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội cùng với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đầu mối khu vực sự nghiệp công lập theo các Nghị quyết của Trung ương);

- Kết luận 28-KL/TW năm 2022 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do Ban Chấp hành Trung ương ban hành;

- Nghị quyết 40/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 do Quốc hội ban hành (Trong đó, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW);

- Quyết định 1012/QĐ-TTg ngày 28/6/2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

- Quyết định 11/2021/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 về kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

***

+ Nghị quyết 34/2021/QH15 năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Quốc hội ban hành (Trong đó có nội dung lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 23/2021/QH15 của Quốc hội);

+ Nghị quyết 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 do Quốc hội ban hành (Trong đó có nội dung tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2022);

+ Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Chính phủ ban hành (Tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2022. Không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư cho đầu tư xây dựng cơ bản và các mục đích khác trừ trường hợp nghị quyết của Quốc hội cho phép. Thực hiện đúng quy định trong các nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư cho các mục đích khác, bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo đúng Nghị quyết 27-NQ/TW)

+ Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành (Trong đó đề cập: Đối với cải cách chế độ công vụ, một trong những nhiệm vụ đặt ra là xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai các văn bản pháp luật quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương)

Tổng hợp bài viết cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27

Xem chi tiết tại đây

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,457

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079