Nội dung kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá 2023

28/10/2023 14:46 PM

Nội dung kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao như thế nào? – Minh Tâm (Tiền Giang)

Nội dung kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá 2023

Nội dung kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 26/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1250/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá 2023.

Nội dung kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá 2023

Theo đó, nội dung kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá 2023như sau:

(1) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nội dung của Luật đến các đối tượng bằng các hình thức phù hợp.

- Bộ Tài chính chủ trì tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nội dung của Luật Giá cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp thẩm định giá. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền Luật bằng các hình thức khác như đăng tải Luật và tài liệu tuyên truyền phổ biến Luật trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thời lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên các nội dung mới của Luật.

Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật; chủ động đẩy nhanh tiến độ dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, các văn bản hướng dẫn thực hiện để tổ chức tuyên truyền, phổ biến lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, đối tượng thi hành Luật.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức ở trung ương (sau đây gọi chung là các bộ, ngành) và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là địa phương) chủ động tổ chức, tuyên truyền phổ biến Luật đến cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp.

- Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

- Thời gian thực hiện trong năm 2023 và năm 2024.

(2) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với các quy định tại Luật Giá 2023.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện hệ thống hóa, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến Luật Giá (gồm các văn bản từ Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư, Thông tư liên tịch, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, thẩm quyền quyết định giá của các bộ, ngành, địa phương để có cơ sở rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giá 2023.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện, gửi Danh mục các văn bản về Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và phối hợp thực hiện rà soát theo quy định.

- Các bộ, ngành, địa phương căn cứ Danh mục các văn bản và Luật Giá để tổ chức thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ kết quả rà soát chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định, bảo đảm các văn bản có hiệu lực đồng thời với Luật. Trong đó, đối với những hàng hóa, dịch vụ mới được bổ sung vào danh mục; hàng hóa, dịch vụ có thay đổi thẩm quyền, hình thức định giá cần chủ động trong việc lập phương án giá, thẩm định phương án giá để có căn cứ ban hành các văn bản quyết định giá kịp thời, bảo đảm chất lượng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, các bộ, ngành, địa phương có báo cáo tổng hợp kèm Danh mục các văn bản gửi Bộ Tài chính trước ngày 05 tháng 5 năm 2024.

- Đối với những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới tại Báo cáo rà soát số 20/BC-TCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; ý kiến của Phó Thủ tướng tại công văn số 1172/VPCP-PL ngày 24 tháng 02 năm 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật và các nội dung mới phát sinh trong quá trình rà soát theo Kế hoạch này. Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương thực hiện như sau:

+ Đối với các văn bản đã được đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành, địa phương: Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cập nhật nội dung đã được rà soát phải sửa đổi, bổ sung hoàn thiện theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

+ Đối với các văn bản chưa có trong Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành, địa phương: Các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc gửi Bộ Tài chính tổng hợp để cập nhật sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ tại Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giá 2023 về quản lý, điều tiết giá, Nghị định quy định về thẩm định giá theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

(3) Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giá 2023.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo Danh mục và tiến độ quy định tại Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 5.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương rà soát các nội dung tại Luật Giá 2023 giao Chính phủ ban hành theo thẩm quyền để quy định bổ sung tại văn bản hướng dẫn chi tiết Luật hoặc trình Chính phủ ban hành Nghị định riêng theo thẩm quyền, đảm bảo có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

- Căn cứ kết quả rà soát văn bản, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, Hội Thẩm định giá và các doanh nghiệp thẩm định giá tổ chức xây dựng hệ thống các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam bảo đảm đầy đủ, toàn diện cho các nhóm tài sản hàng hóa, dịch vụ; tạo điều kiện, hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động của dịch vụ thẩm định giá, hoạt động của thẩm định giá Nhà nước trong thời gian tới; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

- Căn cứ kết quả rà soát, các địa phương chủ động trong việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản về quản lý giá tại địa phương để phù hợp với tình hình thực tế công tác quản lý, điều tiết giá, thẩm định giá tại địa phương. Bảo đảm triển khai quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Giá và các quy định có liên quan khác tại Luật Giá 2023 và các luật khác có liên quan. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2024.

(4) Củng cố, kiện toàn đội ngũ thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá và Hội đồng thẩm định giá để đáp ứng các quy định về hoạt động thẩm định giá tại Luật Giá; nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá và hoạt động thẩm định giá của Nhà nước.

- Rà soát, đánh giá các thẩm định viên về giá đang hành nghề tại các doanh nghiệp thẩm định giá để trên cơ sở đó có kế hoạch tăng cường đào tạo và tổ chức thi cấp thẻ thẩm định viên về giá để bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và quy định tại Luật Giá 2023. Bộ Tài chính, các doanh nghiệp thẩm định giá, các cơ sở đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá và các thẩm định viên về giá tổ chức triển khai thực hiện. Hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025.

- Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về thẩm định giá cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đáp ứng yêu cầu khi tham gia Hội đồng thẩm định giá tại các bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Mục 3 Chương VI Luật Giá 2023; bảo đảm đáp ứng yêu cầu thẩm định giá nhà nước tại cơ quan đơn vị khi phát sinh.

+ Các bộ, ngành, địa phương tổ chức đánh giá về nhu cầu thực hiện thẩm định giá Nhà nước tại cơ quan, đơn vị; rà soát năng lực chuyên môn nghiệp vụ về thẩm định giá của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị đã được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng thẩm định giá Nhà nước. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về thẩm định giá Nhà nước.

+ Bộ Tài chính chủ động hoặc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai các lớp đào tạo bồi dưỡng về thẩm định giá Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật.

+ Thời gian thực hiện: Tập trung từ tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 và các năm tiếp theo.

- Rà soát, chuẩn hóa Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ trong công tác tổ chức thực hiện.

Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng hoàn thiện các quy định về nội dung, chương trình, thời lượng về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Giá và có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với Luật Giá 2023. Hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2024.

(5) Rà soát củng cố kiện toàn và chuẩn bị các điều kiện cho việc bảo đảm thực hiện tốt quy định về công khai thông tin về giá, thẩm định giá quy định tại Điều 6 Luật Giá 2023.

- Bộ Tài chính chủ động đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, cập nhật, công khai thông tin về giá theo quy định hiện hành và quy định tại Luật Giá 2023.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin dữ liệu về giá vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá. Các địa phương căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Giá 2023, tình hình thực tế tại địa phương để chủ động trong xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương (nếu có) phải đảm bảo kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

- Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thẩm định giá; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ rà soát kiện toàn các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) để bảo đảm đáp ứng yêu cầu công khai thông tin về giá; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho việc công khai thông tin về giá, thẩm định giá theo đúng quy định tại Điều 6 Luật Giá và đăng tải công khai thông tin danh sách thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, thông tin xử lý vi phạm hành chính về giá, thẩm định giá theo quy định tại Điều 72 Luật Giá 2023.

- Thời gian hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2024.

(6) Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; trong thực thi nhiệm vụ công tác quản lý, điều hành giá, thẩm định giá thuộc thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định tại Chương V Luật Giá 2023 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 832

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079