Quy chế sử dụng Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước

02/11/2023 07:27 AM

Cho tôi hỏi Quy chế sử dụng Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước có nội dung như thế nào và khi nào có hiệu lực? – Như Hảo (Thái Bình)

Quy chế sử dụng Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước

Quy chế sử dụng Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 31/10/2023, Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 1348/QĐ-KTNN về Quy chế sử dụng Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước.

1. Phạm vi điều chỉnh của Quy chế sử dụng Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước

Quy chế này quy định về việc Kiểm toán nhà nước sử dụng cộng tác viên thực hiện tư vấn, giám định chuyên môn, các công việc hỗ trợ trong hoạt động kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước; quy định phạm vi sử dụng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện đối với cộng tác viên; quy định về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên liên quan đến sử dụng cộng tác viên.

2. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước theo Quy chế sử dụng Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước

* Trách nhiệm của các đơn vị tham mưu:

- Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm:

+ Tổng hợp nhu cầu và dự toán từ các đơn vị, lập dự toán và tổng hợp quyết toán kinh phí sử dụng cộng tác viên chung toàn ngành, trình các cấp có thẩm quyền quyết định;

+ Chủ trì phối hợp với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và các đơn vị có nhu cầu sử dụng cộng tác viên trình Tổng Kiểm toán nhà nước danh sách cộng tác viên;

+ Tham gia Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện đối với cộng tác viên (trong trường hợp thành lập Hội đồng);

+ Ký hợp đồng với cộng tác viên của các đơn vị chủ trì là Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, các đơn vị tham mưu theo danh sách đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt;

+ Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng, quyết toán kinh phí đối với việc sử dụng cộng tác viên theo quy định.

- Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện đối với cộng tác viên; là thường trực Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện đối với cộng tác viên (trong trường hợp thành lập Hội đồng); chủ trì phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước, đơn vị chủ trì và các đơn vị liên quan tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước về nội dung hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với cộng tác viên.

- Vụ Tổng hợp có trách nhiệm tham gia Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện đối với cộng tác viên (trong trường hợp thành lập Hội đồng).

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm thẩm định tính pháp lý của Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với cộng tác viên theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước; tham gia Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện đối với cộng tác viên (trong trường hợp thành lập Hội đồng).

* Trách nhiệm của các đơn vị chủ trì:

- Căn cứ kế hoạch công tác của đơn vị (kế hoạch công tác năm, kế hoạch kiếm toán năm, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch kiểm toán của đoàn kiểm toán) hoặc yêu cầu thực tế phát sinh trong quá trình kiểm toán chịu trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng cộng tác viên, lập kế hoạch đề xuất những công việc cần sử dụng cộng tác viên, đề xuất danh sách cộng tác viên, dự toán kinh phí trình Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Văn phòng Kiểm toán nhà nước).

- Đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện đối với cộng tác viên, lựa chọn cộng tác viên trình Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán);

- Tham gia Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện đối với cộng tác viên (trong trường hợp thành lập Hội đồng).

- Thực hiện ký hợp đồng với cộng tác viên theo danh sách đã được Tổng kiểm toán nhà nước phê duyệt (Trường hợp đơn vị chủ trì là các Vụ tham mưu, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành thì phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước để ký hợp đồng);

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng; Kiểm soát chất lượng kiểm toán theo trách nhiệm quy định tại Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

- Nghiệm thu kết quả thực hiện, thanh lý hợp đồng sử dụng cộng tác viên và quyết toán kinh phí theo quy định (Trường hợp đơn vị chủ trì là đơn vị tham mưu, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành thì phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng và quyết toán).

* Ngoài các trách nhiệm nêu trên, các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng cộng tác viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và khi được Tổng Kiểm toán nhà nước phân công.

Quyết định 1348/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 31/10/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 493

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079