Hướng dẫn 24 về chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

02/11/2023 09:15 AM

Hiện nay, việc tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn được hướng dẫn thế nào?

Hướng dẫn 24 về chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Hướng dẫn 24 về chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (Hình từ internet)

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 24-HD/BTCTW năm 2023 về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Hướng dẫn 24 về chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là chi bộ quân sự xã) như sau:

1. Việc thành lập chi bộ quân sự xã

Thành lập chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Việc thành lập chi bộ quân sự xã phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) do đảng ủy cấp xã quyết định.

2. Cơ cấu đảng viên của chi bộ quân sự xã

- Cơ cấu đảng viên của chi bộ quân sự xã, gồm: Bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; các đảng viên trong ban chỉ huy quân sự, đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực và dân quân biển (nếu có) (sau đây gọi chung là dân quân).

- Tại đại hội chi bộ quân sự xã thực hiện bầu chi ủy và phó bí thư chi bộ; sau đại hội đảng bộ cấp xã hoặc khi có sự thay đổi nhân sự bí thư đảng ủy cấp xã, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thì ban chấp hành đảng bộ cấp xã chỉ định đồng chí bí thư đảng ủy cấp xã tham gia chi ủy và giữ chức vụ Bí thư chi bộ quân sự xã, chỉ định đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tham gia chi ủy (đối với những chi bộ quân sự xã có 05 chi ủy viên).

3. Nhiệm vụ của chi bộ quân sự xã

- Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng liên quan khác ở địa phương bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy, chính quyền giao.

- Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân; kịp thời phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

- Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của chi ủy, chi bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Lãnh đạo xây dựng đoàn thanh niên trong đơn vị dân quân (nếu có) vững mạnh.

4. Các mối quan hệ của chi bộ quân sự xã

- Đối với đảng ủy cấp xã, chi bộ quân sự là chi bộ trực thuộc và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy cơ sở cấp xã.

- Đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở cấp xã là mối quan hệ phối hợp công tác.

- Đối với Ban chỉ huy quân sự xã là mối quan hệ lãnh đạo và phục tùng.

- Đối với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, cấp ủy và chi bộ lãnh đạo ban chỉ huy quân sự chủ trì, phối hợp công tác.

- Đối với đảng ủy quân sự cấp huyện, chi bộ quân sự xã chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 9,570

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079