Quy định mới về hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước từ ngày 27/11/2023

02/11/2023 08:39 AM

Tôi được biết từ ngày 27/11/2023 thì có nhiều quy định mới về hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước. Vậy cho tôi hỏi những quy định mới đó là những quy định nào? - Khiết Tâm (TPHCM)

Quy định mới về hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước từ ngày 27/11/2023

Quy định mới về hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước từ ngày 27/11/2023 (Hình từ Internet)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 12/2023/TT-NHNN ngày 12/10/2023 sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật quy định về triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

Quy định mới về hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước từ ngày 27/11/2023

Theo đó, tại Thông tư 12/2023/TT-NHNN đã sửa đổi bổ sung, thay thế một số cụm từ, điểm, khoản điều của Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

(1) Sửa đổi Điều 14 Thông tư 06/2013/TT-NHNN quy định về thông báo kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp:

Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thông báo bằng văn bản cho Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Tài chính - Kế toán, Sở Giao dịch và Cục Phát hành và Kho quỹ về kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp sau khi ký xác nhận giao dịch.

(Hiện hành quy định Sở Giao dịch thông báo bằng văn bản cho Vụ Quản lý Ngoại hối, Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Phát hành và Kho quỹ về kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp sau khi ký xác nhận giao dịch.)

(2) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư 06/2013/TT-NHNN về thời hạn thanh toán tiền và thời hạn giao, nhận vàng miếng:

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư 06/2013/TT-NHNN như sau:

Vào cuối ngày ký xác nhận giao dịch và cuối ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước lập danh sách các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ tiền mua vàng miếng trong ngày và thông báo bằng văn bản cho Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Phát hành và Kho quỹ để thực hiện thủ tục giao vàng miếng cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Thông tư 06/2013/TT-NHNN.

(Hiện hành quy định vào cuối ngày ký xác nhận giao dịch và cuối ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch, Sở Giao dịch lập danh sách các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ tiền mua vàng miếng trong ngày và thông báo bằng văn bản cho Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Phát hành và Kho quỹ để thực hiện thủ tục giao vàng miếng cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Thông tư 06/2013/TT-NHNN.)

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư 06/2013/TT-NHNN như sau:

Ngay sau khi kết thúc việc giao, nhận vàng miếng, Cục Phát hành và Kho quỹ thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Sở Giao dịch để thực hiện thanh toán tiền cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

(Hiện hành quy định ngay sau khi kết thúc việc giao, nhận vàng miếng, Cục Phát hành và Kho quỹ thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch để thực hiện thanh toán tiền cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.)

(3) Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư 06/2013/TT-NHNN về trách nhiệm của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước:

- Làm đầu mối phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp theo quy định tại Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-NHNN;

Thông báo cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng.

- Đầu mối, phối hợp với Sở Giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua, bán vàng miếng.

- Thông báo bằng văn bản cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về việc không hoàn trả tiền đặt cọc.

- Thông báo và cập nhật cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Quản lý ngoại hối về danh sách tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.

- Phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối và Vụ Chính sách tiền tệ xây dựng phương án mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

- Phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối xác định giá mua, giá bán vàng miếng (đối với trường hợp mua bán trực tiếp và đấu thầu theo khối lượng), giá sàn, giá trần (đối với trường hợp đấu thầu theo giá) theo phương án mua bán đã được phê duyệt.

- Thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch về việc tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 06/2013/TT-NHNN để làm căn cứ xử lý tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 16 Thông tư 06/2013/TT-NHNN.

- Các trách nhiệm khác theo quy định tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN.

(Hiện hành quy định về trách nhiệm của Sở Giao dịch như sau:

- Làm đầu mối phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-NHNN

Thông báo cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng.

- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua, bán vàng miếng.

- Thông báo bằng văn bản cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về việc không hoàn trả tiền đặt cọc.

- Thông báo và cập nhật cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Quản lý ngoại hối về danh sách tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.

- Phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối và Vụ Chính sách tiền tệ xây dựng phương án mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

- Phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối xác định giá mua, giá bán vàng miếng (đối với trường hợp mua bán trực tiếp và đấu thầu theo khối lượng), giá sàn, giá trần (đối với trường hợp đấu thầu theo giá) theo phương án mua bán đã được phê duyệt.

- Các trách nhiệm khác theo quy định tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN.)

(4) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 Thông tư 06/2013/TT-NHNN về trách nhiệm của Cục Phát hành và Kho quỹ như sau

Thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch và Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước về việc tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ giao vàng miếng để làm căn cứ xử lý tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 16 Thông tư 06/2013/TT-NHNN và để làm căn cứ xem xét tạm ngừng giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-NHNN.

(Hiện hành quy định thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch về việc tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ giao vàng miếng để làm căn cứ xử lý tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 16 Thông tư 06/2013/TT-NHNN và để làm căn cứ xem xét tạm giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-NHNN.)

(5) Sửa đổi, bổ sung Điều 25 Thông tư 06/2013/TT-NHNN về trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng như sau:

- Thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thông tin quy định tại điểm d khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-NHNN.

- Trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-NHNN làm đầu mối trình Thống đốc cho phép, chấm dứt cho phép tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước; .

Thông báo cho tổ chức tín dụng quyết định của Ngân hàng Nhà nước về cho phép, chấm dứt cho phép giao dịch mua, bán vàng miếng, đồng gửi cho Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Sở giao dịch.

- Thực hiện hoạt động thanh tra, giám sát hoạt động mua bán vàng miếng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.

(Hiện hành quy định trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng như sau:

- Thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch thông tin quy định tại điểm d khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-NHNN.

- Trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-NHNN, làm đầu mối trình Thống đốc cho phép, chấm dứt cho phép tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước; 

Thông báo cho tổ chức tín dụng quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép, chấm dứt cho phép giao dịch mua, bán vàng miếng, đồng gửi cho Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng và Sở Giao dịch.

- Thực hiện hoạt động thanh tra, giám sát hoạt động mua bán vàng miếng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.)

(6) Bổ sung Điều 25a vào Thông tư 06/2013/TT-NHNN về trách nhiệm của Sở Giao dịch như sau:

- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua, bán vàng miếng trên cơ sở các thông báo của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo các quy định tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN.

Ngoài ra, tại Điều 2 Thông tư 12/2023/TT-NHNN thay thế một số cụm từ tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN như sau:

- Thay thế cụm từ “Sở Giao dịch” bằng cụm từ “Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước” tại Điều 3, khoản 4 Điều 4, khoản 1 và khoản 3 Điều 11, khoản 1 và 2 Điều 12, khoản 6 Điều 19, khoản 2 và khoản 3 Điều 21, Điều 22, Phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo Thông tư 06/2013/TT-NHNN.

- Thay thế cụm từ “Giám đốc Sở Giao dịch” bằng cụm từ “Cục trưởng Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước” tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 06/2013/TT-NHNN.

Trên đây là một số quy định mới về hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước được tổng hợp từ Điều 2 Thông tư 12/2023/TT-NHNN.

Xem thêm Thông tư 12/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 27/11/2023.

>> Xem thêm bài viết: Bãi bỏ 02 quy định liên quan đến hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước từ ngày 27/11/2023

 

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 24,862

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079