Trình tự đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Kiểm toán nhà nước mới nhất

14/11/2023 11:00 AM

Xin cho tôi hỏi trình tự đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Kiểm toán nhà nước mới nhất được quy định như thế nào? - Hà Giang (Đồng Nai)

Trình tự đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Kiểm toán nhà nước mới nhất

Trình tự đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Kiểm toán nhà nước mới nhất (Hình từ internet)

Ngày 09/11/2023, Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 1368/QĐ-KTNN về quy chế chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước.

1. Trình tự đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Kiểm toán nhà nước mới nhất

(1) Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Công chức làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023.

(2) Nhận xét, đánh giá công chức

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi công chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với công chức, việc tổ chức họp phải đảm bảo có ít nhất 2/3 số công chức hoặc thành phần được triệu tập có mặt dự họp.

- Đối với Vụ trưởng và tương đương (công chức được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ là 1,0), Phó Vụ trưởng và tương đương (công chức được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ là 0,8)

+ Chủ trì cuộc họp:

++ Đối với Vụ trưởng và tương đương: Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức họp;

++ Đối với Phó Vụ trưởng và tương đương: Thủ trưởng đơn vị chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức họp.

+ Thành phần họp: Lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên của đơn vị.

- Đối với Trưởng phòng và tương đương (công chức được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ là 0,6), Phó Trưởng phòng và tương đương (công chức được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ là 0,4) trở xuống

+ Chủ trì cuộc họp:

++ Đối với Trưởng phòng và tương đương, Phó trưởng phòng và tương đương: Lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách phòng chủ trì tổ chức họp;

++ Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Trưởng phòng và tương đương chủ trì tổ chức họp.

+ Thành phần cuộc họp gồm: Lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách phòng (đối với đánh giá công chức là Trưởng phòng và tương đương, Phó trưởng phòng và tương đương) và toàn thể công chức thuộc phòng.

- Trình tự cuộc họp

+ Chủ trì cuộc họp cử thư ký ghi biên bản cuộc họp;

+ Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp;

+ Các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến được ghi vào biên bản;

+ Thông qua Biên bản tại cuộc họp.

(3) Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi công chức công tác.

(4) Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức

- Đối với Vụ trưởng và tương đương

+ Căn cứ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức của cá nhân; căn cứ biên bản cuộc họp và các ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp; ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng nơi công chức công tác và tài liệu liên quan (nếu có), Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với công chức, xin ý kiến nhận xét, đánh giá của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách đơn vị.

+ Sau khi xin ý kiến nhận xét, đánh giá của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước đưa ra Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước cho ý kiến nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Vụ trưởng và tương đương.

+ Sau khi có ý kiến nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Vụ trưởng và tương đương, Tổng Kiểm toán nhà nước thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng bằng văn bản đối với Vụ trưởng và tương đương và thông báo công khai cho đơn vị.

- Đối với Phó Vụ trưởng và tương đương

+ Căn cứ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức của cá nhân; căn cứ biên bản cuộc họp và các ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp; ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng nơi công chức công tác và tài liệu liên quan (nếu có), thủ trưởng đơn vị quyết định nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với công chức.

+ Thủ trưởng đơn vị thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng bằng văn bản đối với Phó Vụ trưởng và tương đương và thông báo công khai trong đơn vị.

- Đối với Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống:

+ Căn cứ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức của cá nhân; căn cứ biên bản cuộc họp và các ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp; ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng nơi công chức công tác và tài liệu liên quan (nếu có), Trưởng phòng và tương đương tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá công chức thuộc phòng bằng văn bản, báo cáo Lãnh đạo đơn vị phụ trách phòng. Thủ trưởng đơn vị sau khi tham khảo ý kiến nhận xét, đánh giá của Lãnh đạo đơn vị phụ trách phòng, quyết định nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với công chức.

+ Thủ trưởng đơn vị thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng bằng văn bản cho công chức và thông báo công khai trong đơn vị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng qua hệ thống văn bản quản lý và điều hành.

(Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023)

2. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với công chức Kiểm toán nhà nước

Căn cứ theo Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 quy định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với công chức, viên chức như sau:

(i) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.

Đối với công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

(ii) Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của đơn vị và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

(iii) Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023.

Căn cứ (i) và (ii) và đặc thù của đơn vị, tập thể lãnh đạo đơn vị thống nhất với cấp ủy về việc kết hợp tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại trong đơn vị mình, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Xem thêm Quyết định 1368/QĐ-KTNN có hiệu lực 09/11/2023 thay thế Quyết định 1681/QĐ-KTNN năm 2020.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 472

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079