Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị người lao động năm 2024

18/11/2023 11:00 AM

Liên đoàn Lao động TPHCM hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị người lao động năm 2024 như thế nào?

Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động năm 2024

Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động năm 2024 (Hình từ internet)

Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị người lao động năm 2024

Nội dung đề cập tại Công văn 1135/LĐLĐ-CSPL năm 2023 về tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động năm 2024 do Liên đoàn Lao động TPHCM ban hành.

Để việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc thông qua tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 2024 theo đúng quy định. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

(1) Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024

- Đối với các cơ quan, đơn vị, hành chính Nhà nước; đơn vị sự nghiệp, trường học công lập căn cứ Điều 51 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, Điều 5 Nghị định 04/2015/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư 01/2016/TT-BNV tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024.

Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ thực hiện, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 31/12/2023.

Riêng đối với các trường học công lập thuộc thành phố Thủ Đức, Quận/Huyện việc tổ chức hội nghị hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2023-2024 được thực hiện từ ngày 16/10/023 đến trước ngày 30/11/2023.

- Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 phải đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng hình thức, trình tự, nội dung và thành phần theo quy định. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị có từ 07 cán bộ, công chức, viên chức trở xuống tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024.

(2) Tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp năm 2024

- Việc tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp năm 2024 thực hiện theo quy định của Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

- Căn cứ khoản 1 Điều 51 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định thời gian tổ chức hội nghị người lao động năm 2024 không chậm hơn 03 tháng của năm công tác tiếp theo (chậm nhất hết quý I/2024 - ngày 31/3/2024).

(3) Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân: Các cấp Công đoàn căn cứ Nghị định 59/2023/NĐ-CP (quy định tại Chương IV về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở cơ quan, đơn vị và Chương V về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở doanh nghiệp Nhà nước) hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định.

(4) Chế độ thông tin báo cáo:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (thông qua đồng chí Mai Ngọc Thuần - Phó ban Chính sách pháp luật) cụ thể:

+ Đối với hội nghị cán bộ, công chức, viên chức: thời gian gửi chậm nhất vào ngày 10/01/2024.

+ Đối với hội nghị người lao động: thời gian gửi chậm nhất vào ngày 10/4/2024.

Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động – Điều 51 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022

1. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần sau khi kết thúc năm công tác của cơ quan, đơn vị nhưng không chậm hơn 03 tháng của năm công tác tiếp theo do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định sau khi lấy ý kiến của Công đoàn cơ quan, đơn vị.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tổ chức bất thường khi có đề xuất của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này.

2. Thành phần dự hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quy định như sau:

a) Đối với cơ quan, đơn vị có tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ít hơn 100 người, thì tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm đ khoản này;

b) Đối với cơ quan, đơn vị có tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ 100 người trở lên hoặc có ít hơn 100 người nhưng làm việc phân tán trên địa bàn rộng hoặc vì lý do nghiệp vụ không thể bỏ vị trí làm việc, thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị thống nhất với Công đoàn cơ quan, đơn vị quyết định thành phần tham dự hội nghị là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoặc đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị;

c) Hội nghị được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất là hai phần ba tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị hoặc ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu được triệu tập có mặt. Nghị quyết, quyết định của hội nghị được thông qua khi có trên 50% tổng số người dự hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội;

d) Đối với các cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc, khi tổ chức hội nghị có thể mời người đứng đầu và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn của các cơ quan, đơn vị trực thuộc nếu thấy cần thiết;

đ) Cơ quan, đơn vị có từ 07 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở xuống có thể tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu thấy cần thiết.

3. Nội dung của hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bao gồm:

a) Kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

b) Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị;

c) Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hằng năm;

d) Tổng kết phong trào thi đua, xét khen thưởng và bàn, thống nhất nội dung thi đua năm tiếp theo; thống nhất nội dung giao ước thi đua;

đ) Thảo luận và quyết định các nội dung quy định tại Điều 49 của Luật này;

e) Thực hiện các nội dung về công khai thông tin; lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về những nội dung quy định tại Điều 53 của Luật này;

g) Thực hiện các công việc khác theo quyết định của hội nghị.

4. Trình tự tổ chức hội nghị được thực hiện như sau:

a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trình bày báo cáo về các nội dung quy định tại điểm a và điểm c khoản 3 Điều này;

b) Đại diện Công đoàn cơ quan, đơn vị báo cáo về các nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; kết quả giám sát, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị;

c) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị (nếu có);

d) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đơn vị tiếp thu, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tiếp theo của cơ quan, đơn vị;

đ) Đại diện Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm và chương trình công tác năm tiếp theo;

e) Hội nghị quyết định các nội dung quy định tại Điều 49 của Luật này (nếu có);

g) Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác; phát động phong trào thi đua;

h) Ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn;

i) Thông qua nghị quyết hội nghị.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 6,338

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079