Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024 (Hướng dẫn 121-HD/BTGTW)

21/11/2023 15:39 PM

Công tác lý luận chính trị năm 2024 được Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn như thế nào? Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024 gồm những gì?

Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024

Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024 (Hình từ internet)

Ngày 06/11/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 121-HD/BTGTW về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024.

Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024

Theo đó, hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024 gồm các nội dung:

(1) Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, nghị quyết của đảng bộ các cấp ở địa phương

(2) Thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(3) Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(4) Công tác giáo dục lý luận chính trị:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở;

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị;

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Trung tâm chính trị cấp huyện.

(5) Công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

(6) Giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị

Phụ lục các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024

Theo Hướng dẫn 121-HD/BTGTW năm 2023, phụ lục các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024 gồm:

(1) Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản

- Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang biên soạn, khi hoàn thành sẽ có hướng dẫn cụ thể.

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, thực hiện theo Hướng dẫn 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới.

- Chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thực hiện theo Hướng dẫn 61-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

(2) Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề

- Chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam", thực hiện theo Hướng dẫn 40-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới", thực hiện theo Hướng dẫn 41-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Chuyên đề "Hội nhập quốc tế", thực hiện theo Hướng dẫn 42-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Hội nhập quốc tế" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo", thực hiện theo Hướng dẫn 43-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo" dành cho cán bộ, đảng viên.

- Chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc", thực hiện theo Hướng dẫn 44-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, thực hiện theo Hướng dẫn 45-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, thực hiện theo Hướng dẫn 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Chuyên đề giáo dục Lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại”, dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, thực hiện Quyết định 2448-QĐ/BTGTW ngày 26/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

(3) Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

- Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở", thực hiện theo Hướng dẫn 59-HD/BTGTW, 16/6/2022 về thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

- Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng” thực hiện theo Hướng dẫn 100-HD/BTGTW ngày 20/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng”.

- Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở”, thực hiện theo Hướng dẫn 101-HD/BTGTW ngày 20/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở”.

- Chương trình "Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện", thực hiện theo Hướng dẫn 61-HD/BTGTW ngày 17/11/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị” dành cho giảng viên giảng dạy các chương trình lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

- Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”, thực hiện theo Hướng dẫn 58-HD/BTGTW ngày 31/8/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

(4) Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể

Thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở theo Hướng dẫn 120-HD/BTGTW ngày 06/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

(5) Thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

Chương trình “Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” thực hiện theo Hướng dẫn 103-HD/BTGTW ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành. Đồng thời, chủ động bổ sung những nội dung thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra ở địa phương, cơ sở.

* Lưu ý: Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung một số chương trình bồi dưỡng chuyên đề khi có tài liệu mới Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có Hướng dẫn sau. Trong khi chờ hướng dẫn, tài liệu mới, đề nghị các trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện theo hướng dẫn hiện hành.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,649

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079