Quy định về Hội đồng thẩm định giá từ ngày 01/07/2024

25/11/2023 10:01 AM

Xin hỏi quy định của pháp luật về Hội đồng thẩm định giá từ ngày 01/07/2024? - Văn Tuấn (Bình Định)

Quy định về Hội đồng thẩm định giá từ ngày 01/07/2024

Căn cứ Điều 60 Luật Giá 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024) quy định Hội đồng thẩm định giá phải có tối thiểu 03 thành viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng của người thành lập Hội đồng thẩm định giá, bao gồm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá. Trường hợp cần thiết có thể thuê người có chứng nhận chuyên môn theo quy định làm thành viên Hội đồng thẩm định giá.

Hội đồng thẩm định giá phải có ít nhất 50% thành viên, bao gồm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá có ít nhất một trong các chứng nhận chuyên môn sau đây:

- Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành giá, thẩm định giá;

- Thẻ thẩm định viên về giá;

- Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về thẩm định giá;

- Chứng chỉ bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước.

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định giá được quy định như sau:

- Hội đồng thẩm định giá làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Phiên họp thẩm định giá chỉ được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số lượng thành viên của Hội đồng thẩm định giá trở lên tham dự và do Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá điều hành; trước khi tiến hành phiên họp thẩm định giá, những thành viên vắng mặt phải có văn bản gửi tới Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá nêu rõ lý do vắng mặt và có ý kiến độc lập của mình về các vấn đề liên quan đến giá của tài sản cần thẩm định giá. Trường hợp Hội đồng thẩm định giá chỉ có 03 thành viên thì phiên họp phải có mặt đủ 03 thành viên;

- Hội đồng thẩm định giá lập biên bản phiên họp, báo cáo thẩm định giá và thông báo kết quả thẩm định giá theo ý kiến đa số đã được biểu quyết thông qua của thành viên Hội đồng thẩm định giá có mặt tại phiên họp. Trong trường hợp có ý kiến ngang nhau thì ý kiến của bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá là ý kiến quyết định của hội đồng về giá trị của tài sản thẩm định giá. Thành viên của Hội đồng thẩm định giá có quyền bảo lưu ý kiến của mình nếu không đồng ý với giá trị của tài sản do hội đồng quyết định; ý kiến bảo lưu đó được ghi vào biên bản phiên họp Hội đồng thẩm định giá;

- Hội đồng thẩm định giá tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Quyết định thành lập hội đồng. Các trường hợp phát sinh sau khi Hội đồng thẩm định giá giải thể sẽ do cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng chủ trì xử lý;

- Hội đồng thẩm định giá được sử dụng con dấu của cơ quan quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá hoặc cơ quan nơi Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá công tác.

Quy định về Hội đồng thẩm định giá từ ngày 01/07/2024

Quy định về Hội đồng thẩm định giá từ ngày 01/07/2024 (Hình từ internet)

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thẩm định giá

Căn cứ quy định tại Điều 62 Luật Giá 2023 thì Hội đồng thẩm định giá có quyền và nghĩa vụ như sau:

- Hội đồng thẩm định giá có quyền sau đây:

+ Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, nguồn lực cần thiết phục vụ cho việc thẩm định giá;

+ Thuê tổ chức có chức năng thực hiện giám định tình trạng kinh tế - kỹ thuật, chất lượng của tài sản; thuê doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc thẩm định giá;

+ Xem xét, quyết định sử dụng kết quả của đơn vị tư vấn, doanh nghiệp thẩm định giá;

+ Báo cáo cấp có thẩm quyền về việc không có đủ thông tin, tài liệu để thực hiện thẩm định giá;

+ Quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng thẩm định giá có nghĩa vụ sau đây:

+ Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ; tính trung thực, khách quan, chính xác trong quá trình thẩm định giá tài sản và chịu trách nhiệm về hoạt động thẩm định giá tuân thủ Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam;

+ Rà soát, đánh giá việc tuân thủ về thu thập, phân tích thông tin, lựa chọn phương pháp thẩm định giá, lập báo cáo thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá trong trường hợp thuê thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc thẩm định giá;

+ Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật;

+ Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,394

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079