Đề xuất hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (thay thế Thông tư 107/2017/TT-BTC)

25/11/2023 14:06 PM

Sắp tới sẽ có hướng dẫn mới về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thay thế Thông tư 107/2017/TT-BTC?

Đề xuất hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (thay thế Thông tư 107/2017/TT-BTC)

Đề xuất hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Hình từ internet)

Đề xuất hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (thay thế Thông tư 107/2017/TT-BTC)

Hiện hành, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Từ năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1676/QĐ-BTC năm 2021 công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1 và Quyết định 1366/QĐ-BTC năm 2022 công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2, để làm cơ sở xây dựng chế độ kế toán tương ứng.

Do đó, cần thiết sửa đổi các chế độ kế toán nhằm đảm bảo phù hợp với chuẩn mực kế toán đã ban hành.

Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (dự kiến thay thế  Thông tư 107/2017/TT-BTC).

Thông tư này hướng dẫn chứng từ kế toán, danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách; quy định về lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán của các đơn vị hành chính, sự nghiệp quy định tại Điều 2 dự thảo Thông tư.

Một số nội dung thay đổi trong dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (dự kiến thay thế  Thông tư 107/2017/TT-BTC) như sau:

(1) Về đối tượng: Quy định rõ về tổ chức bộ máy trong một đơn vị gồm đơn vị kế toán, đơn vị hạch toán phụ thuộc và đầu mối chi tiêu. Trên cơ sở đó xác định mối quan hệ trong việc chấp hành chế độ kế toán, lập báo cáo, mở tài khoản và hạch toán kế toán.

(2) Về chứng từ kế toán: Bỏ quy định về việc ban hành mẫu chứng từ kế toán bắt buộc để các đơn vị chủ động trong quá trình thực hiện và phù hợp trong bối cảnh áp dụng công nghệ thông tin.

(3) Về tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán:

- Bố trí, sắp xếp lại các tài khoản đã có trên hệ thống tài khoản theo Thông tư 107/2017/TT-BTC nhằm phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các đơn vị và tháo gỡ các vướng mắc mà các đơn vị đã phản ánh trong quá trình thực hiện, cập nhật một số tài khoản đã có chấp thuận thêm sau khi ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC. Theo đó bổ sung các tài khoản mới bao gồm tài khoản 135, 142, 341, 342, 518, 641, 812; sắp xếp lại các tài khoản cũ như tài khoản 121, 137, 141, 241, 338, 353, 411, 431, 531, 611, 612, tài khoản ngoại bảng và đồng thời bỏ một số tài khoản như tài khoản 337, 366, 468.

- Bổ sung tài khoản để phản ánh các nghiệp vụ mới được phát sinh theo cơ chế tài chính như TK 143, 229, 352.

- Bổ sung tài khoản để phản ánh các nghiệp vụ liên quan đến quản lý hàng dự trữ quốc gia gồm các tài khoản 145, 151, 157, 158, 345, 351.

- Bổ sung nguyên tắc hạch toán các tài khoản, đặc biệt là các nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí, đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện và trình bày được đầy đủ số liệu phát sinh trong năm trên báo cáo tài chính của đơn vị trên cơ sở quy định của Chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

- Khắc phục tồn tại trong việc kế toán nhận kinh phí và theo dõi nguồn mua sắm TSCĐ, hàng tồn kho, nguồn cải cách tiền lương của đơn vị

- Hướng dẫn hạch toán rõ quan hệ phải thu, phải trả trong nội bộ đơn vị kế toán, trong đơn vị dự toán cấp 1 để có cơ sở đối chiếu và cung cấp thông tin cho hợp nhất BCTC.

- Hướng dẫn hạch toán tỷ giá phù hợp với quy định hiện nay.

- Hướng dẫn hạch toán liên quan đến nhận kinh phí ủy quyền, ủy thác để chi trả cho các đối tượng có liên quan theo quy định.

- Hướng dẫn hạch toán nhận, quản lý, mua, bán, đảo hàng,… dự trữ quốc gia cho các đơn vị có các hoạt động này.

- Hướng dẫn hạch toán việc mua sắm TSCĐ, vật tư, nguyên liệu dự trữ để cấp phát cho các đơn vị kế toán khác ngoài mua sắm tập trung.

- Hướng dẫn hạch toán các khoản dự phòng

- Hướng dẫn hạch toán chi phí xây dựng cơ bản chờ phê duyệt quyết toán để đảm bảo việc trình bày tài sản trên BCTC chính xác, đầy đủ.

- Sửa đổi một số nội dung liên quan đến hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động liên doanh, liên kết; hạch toán ghi nhận doanh thu, chi phí, các quỹ phù hợp với kết cấu tài khoản mới.

- Sửa đổi và hướng dẫn hạch toán tài khoản ngoại bảng “Dự toán viện trợ không hoàn lại” để phù hợp với quản lý vốn viện trợ hiện nay.

(4) Về sổ kế toán

- Chỉ quy định về danh mục sổ kế toán, nguyên tắc lập sổ kế toán và các nội dung tối thiểu cần phải có trên sổ kế toán mà không quy định mẫu biểu để các đơn vị chủ động trong quá trình thực hiện và thiết kế mẫu số phù hợp với yêu cầu quản lý chi tiết phù hợp với hoạt động của mình.

- Đối với sửa chữa sổ kế toán, dự thảo quy định rõ hơn về nguyên tắc điều chỉnh số liệu, các trường hợp được điều chỉnh hồi tố số liệu để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện và đảm bảo chất lượng, độ tin cậy của thông tin, số liệu.

(5) Về báo cáo quyết toán: Bổ sung thêm một số chỉ tiêu báo cáo theo đề nghị của các đơn vị chức năng có liên quan để đảm bảo đầy đủ thông tin trên báo cáo. Đồng thời hướng dẫn rõ về việc lập báo cáo quyết toán đối với các trường hợp đơn vị thuộc ngân sách cấp trên nhận được hỗ trợ từ ngân sách cấp dưới và đơn vị thuộc ngân sách cấp dưới được ngân sách cấp trên cấp kinh phí ủy quyền, để có đầy đủ số liệu tổng hợp quyết toán ngân sách.

(6) Về báo cáo tài chính

- Quy định rõ về các trường hợp được điều chỉnh hồi tố số liệu vào số dư đầu năm trước đã trình bày trên BCTC để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện và đảm bảo chất lượng, độ tin cậy của thông tin, số liệu.

- Chuẩn hóa mẫu biểu BCTC trên cơ sở quy định của Chuẩn mực kế toán công Việt Nam, khắc phục một số nhược điểm trong trình bày báo cáo kết quả hoạt động, hướng dẫn thuyết minh đầy đủ thông tin trong năm trên BCTC để đảm bảo sự minh bạch tài chính của đơn vị. Bỏ mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp để thống nhất trong quá trình thực hiện và có khả năng hợp nhất số liệu từ báo cáo này.

(7) Về lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán và sử dụng phần mềm kế toán

- Bổ sung các quy định và hướng dẫn về lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán, sử dụng phần mềm kế toán để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật kế toán.

- Bổ sung quy định về việc sử dụng phần mềm kế toán và các yêu cầu đối với phần mềm kế toán tại đơn vị để đảm bảo chất lượng công tác kế toán và số liệu các báo cáo.

Xem chi tiết nội dung tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,359

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079