Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của Bộ Y tế

27/11/2023 11:38 AM

Bộ Y tế hướng dẫn kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và bổ sung năm 2023 như thế nào?

Bộ Y tế hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

Bộ Y tế hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 (Hình từ internet)

Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của Bộ Y tế

Ngày 08/11/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4137/QĐ-BYT về Kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và bổ sung năm 2023.

**Người có nghĩa vụ kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và bổ sung năm 2023 như sau:

(1) Đối với các đơn vị thuộc Bộ:

(1.1) Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm:

- Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ.

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ.

- Công chức giữ ngạch: Kế toán viên, Thanh tra viên.

(1.2) Người có nghĩa vụ kê khai bổ sung: Cán bộ, công chức là đối tượng có nghĩa vụ kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định tại mục (1.1).

(2) Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ:

(2.1) Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm:

- Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định theo danh mục tại Phụ lục III, Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

(2.2) Người có nghĩa vụ kê khai bổ sung:

Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên có nghĩa vụ kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định tại mục (2.1).

**Mẫu kê khai tài sản, thu nhập:

- Kê khai hằng năm: Thực hiện theo Mẫu, Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

- Kê khai bổ sung: Thực hiện theo Mẫu, Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có trách nhiệm kê khai theo Mẫu và lập 02 bản kê khai nộp cho Phòng Tổ chức cán bộ của đơn vị hoặc cá nhân được thủ trưởng đơn vị phân công tiếp nhận bản kê khai.

**Thời gian kê khai: Hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Tổ chức kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và bổ sung năm 2023

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai:

- Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và bổ sung theo quy định của pháp luật (Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ) và gửi về Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (Thanh tra Bộ Y tế) để tổng hợp, báo cáo.

- Xây dựng Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập phải đảm bảo yêu cầu của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Nghị định 130/2020/NĐ-CP, trong đó cần phản ánh đầy đủ thông tin về số lượng người có nghĩa vụ kê khai của đơn vị, thời gian hoàn thành việc kê khai; thời gian tiếp nhận, rà soát bản kê khai; hình thức tổ chức công khai bản kê khai và thời hạn hoàn thành việc công khai theo hình thức đã lựa chọn.

+ Đơn vị chủ trì: Các đơn vị.

+ Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/11/2023.

2. Trên cơ sở danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đã được thủ trưởng các đơn vị lập, phê duyệt, tiến hành tổ chức hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai hằng năm hoặc kê khai bổ sung. Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm kê khai 02 bản theo mẫu, ký tên và ký nháy vào từng trang của bản kê khai và gửi bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 22/11/2023.

3. Tiếp nhận, rà soát, kiểm tra bản kê khai tài sản, thu nhập

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động của Bộ Y tế có trách nhiệm tiếp nhận, mở số theo dõi việc tiếp nhận, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Trong trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có lí do chính đáng.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 29/11/2023.

4. Bàn giao, quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai, rà soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao 01 bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (Thanh tra Bộ Y tế); bàn giao 01 bản kê khai cho cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ của người có nghĩa vụ kê khai (Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế).

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai, lưu trữ 01 bản kê khai theo thẩm quyền đã được phân cấp.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 19/12/2023.

5. Bàn giao bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc quyền kiểm soát của cơ quan cấp trên.

- Bàn giao bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc quyền kiểm soát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo Quyết định 56-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra Chính phủ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

+ Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

+ Thời gian hoàn thành: Theo thời gian yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ.

6. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

6.1. Tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 11 Nghị định 130/2020/NĐ-CP. Trong đó lưu ý: nếu thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết thì việc niêm yết phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ các bản kê khai được niêm yết, có chữ ký xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đại diện tổ chức công đoàn. Nếu thực hiện công khai bản kê khai tại cuộc họp thì phải đúng thành phần, lập biên bản đầy đủ nội dung đã được hướng dẫn tại Điều 11 Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị.

- Thời gian hoàn thành: Theo thời gian quy định tại Điều 11 Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

6.2. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng được thực hiện tại cuộc họp bao gồm lãnh đạo từ cấp Cục, Vụ và tương đương trở lên.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 19/12/2023.

7. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

7.1. Báo cáo kết quả tổ chức kê khai tài sản, thu nhập về Bộ Y tế (qua Thanh tra Bộ) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/12/2023.

7.2. Báo cáo kết quả tổ chức kê khai của Bộ Y tế báo cáo Thanh tra Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

- Thời gian hoàn thành: Theo thời gian yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,212

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079