Toàn bộ nội dung hướng dẫn 04 nhóm vị trí việc làm trong xây dựng Đề án vị trí việc làm

27/12/2023 10:08 AM

Tôi muốn biết chi tiết nội dung hướng dẫn 04 nhóm vị trí việc làm trong xây dựng Đề án vị trí việc làm được Bộ Nội vụ đề cập tại Công văn 7583/BNV-TCBC? – Nhật Hào (Bến Tre)

Toàn bộ nội dung hướng dẫn 04 nhóm vị trí việc làm trong xây dựng Đề án vị trí việc làm

Toàn bộ nội dung hướng dẫn 04 nhóm vị trí việc làm trong xây dựng Đề án vị trí việc làm (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 13/12/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 7583/BNV-TCBC hướng dẫn nội dung vướng mắc trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và phê duyệt vị trí việc làm.

Toàn bộ nội dung hướng dẫn 04 nhóm vị trí việc làm trong xây dựng Đề án vị trí việc làm

Theo đó, các nội dung hướng dẫn 04 nhóm vị trí việc làm trong xây dựng Đề án vị trí việc làm được Bộ Nội vụ đề cập tại Công văn 7583/BNV-TCBC như sau:

(1) Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý

- Về các vị trí lãnh đạo, quản lý đối với chức danh là cán bộ

Đối với 12 vị trí lãnh đạo, quản lý (cán bộ), gồm:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

+ Trưởng ban thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

+ Phó Trưởng ban thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện;

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện;

+ Trưởng ban thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện;

+ Phó Trưởng ban thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện (đã được quy định tại Kết luận số 35-KL/TW năm 2022)

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy định 214-QĐ/TW năm 2020, Quy định 89-QĐ/TW năm 2017 để phê duyệt VTVL đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý này theo phân cấp quản lý cán bộ tại địa phương, bảo đảm sát với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của địa phương.

- Về bổ sung vị trí Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh thanh tra Sở

Thống nhất với các địa phương về việc xác định vị trí Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh thanh tra Sở tại các Sở và cơ quan tương đương Sở, bảo đảm xác định tương đương với vị trí Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thuộc Sở (quy định tại Phụ lục I Thông tư 12/2022/TT-BNV).

Nội dung bản mô tả và khung năng lực cần mô tả cụ thể phù hợp với công việc cụ thể của vị trí Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh thanh tra Sở, bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật về thanh tra.

- Về vị trí Giám đốc Sở giao dịch, Phó Giám đốc Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước

Trước mắt vận dụng VTVL Giám đốc Sở giao dịch, Phó Giám đốc Sở giao dịch thuộc lĩnh vực Ngân hàng Nhà nước trong danh mục VTVL lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, tổ chức hành chính (quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV).

Nội dung bản mô tả và khung năng lực cần mô tả cụ thể phù hợp với công việc cụ thể của vị trí Giám đốc Sở giao dịch, Phó Giám đốc Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để sửa đổi Thông tư 12/2022/TT-BNV cho phù hợp.

- Về ban hành phụ lục khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực khi xây dựng bản mô tả VTVL lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt

Trước mắt, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ yêu cầu về năng lực của các VTVL được ban hành kèm theo Thông tư 19/2023/TT-BGDĐTThông tư 20/2023/TT-BGDĐT để thực hiện.

Theo đó, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2023/TT-BGDĐTThông tư 20/2023/TT-BGDĐT (trong đó bổ sung phụ lục khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực khi xây dựng bản mô tả VTVL lãnh đạo, quản lý với đối tượng nêu trên).

- Về yêu cầu khung năng lực của các VTVL lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh, cấp huyện

Đề nghị Bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất theo hướng dẫn tại Thông tư 12/2022/TT-BNV, bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý tại dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước (đã tính đến yếu tố liên thông với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Kết luận số 35-KL/TW năm 2022).

- Về hướng dẫn xác định VTVL Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội cấp tỉnh; Ủy viên chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố

+ Đối với VTVL Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội cấp tỉnh: VTVL này đã được xác định trong danh mục các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Kết luận số 35-KL/TW năm 2022 và quy định tại Điều 22, khoản 3 Điều 43 Luật Tổ chức Quốc hội.

Vì vậy, đề nghị các địa phương chủ động xây dựng Bản mô tả, khung năng lực của VTVL này và phê duyệt theo phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn của chức danh này theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội.

+ Đối với VTVL Ủy viên chuyên trách tại các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố: Đây là VTVL đặc thù của mô hình chính quyền đô thị được xác định theo các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ.

Vì vậy, đề nghị các thành phố được tổ chức chính quyền đô thị chủ động xây dựng Bản mô tả, khung năng lực của VTVL này và phê duyệt theo phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn của chức danh này theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ, sát với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của địa phương.

(2) Nhóm vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên ngành

- Về thống nhất tên VTVL viên chức chuyên ngành thể dục thể thao quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDLThông tư 10/2023/TT-BVHTTDL

Tên VTVL được hướng dẫn tại 02 Thông tư nêu trên đã thống nhất (riêng nội dung Bản mô tả của VTVL “Hướng dẫn viên hạng IV” tại Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL bị ghi nhầm là “Huấn luyện viên hạng IV” cần sửa đổi, bổ sung cho thống nhất).

Do vậy, đề nghị các địa phương căn cứ hướng dẫn tại 02 Thông tư trên và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao để xây dựng Đề án và phê duyệt VTVL, cơ cấu viên chức theo VTVL trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực này cho phù hợp.

- Về hướng dẫn VTVL về công tác nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục, y tế và đơn vị sự nghiệp khác

Các cơ sở giáo dục, y tế và đơn vị sự nghiệp khác được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thì được áp dụng VTVL “Nghiên cứu viên”, “Nghiên cứu viên chính” thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ (quy định tại Thông tư 17/2023/TT-BKHCN).

- Về bổ sung VTVL chức danh nghề nghiệp đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn, Trung tâm Hội nghị, nhà khách

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng các VTVL thuộc lĩnh vực văn phòng và lĩnh vực kế hoạch, tài chính (gồm các VTVL: Hành chính - Văn phòng; quản trị công sở; kế toán; thủ quỹ) thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập (quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV).

- Về bổ sung VTVL chức danh nghề nghiệp đối với các cơ sở điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng các VTVL viên chức chuyên ngành y tế (quy định tại Thông tư 03/2023/TT-BYT), đồng thời bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để thực hiện.

- Về bổ sung VTVL chức danh nghề nghiệp đối với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Du lịch

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng VTVL “Xúc tiến thương mại và đầu tư” trong danh mục VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công thương (quy định tại Thông tư 07/2023/TT-BCT) và VTVL “Hỗ trợ pháp lý” trong danh mục VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành tư pháp (quy định tại Thông tư 06/2023/TT-BTP), đồng thời bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Trung tâm để thực hiện.

- Về bổ sung VTVL lĩnh vực du lịch đối với Trung tâm Quản lý di tích và phát triển du lịch

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng các VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (đã được quy định tại Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL), đồng thời bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm để thực hiện.

- Về phân nhóm VTVL đối với VTVL Thư ký y khoa thuộc ngành, lĩnh vực y tế: Đề nghị Bộ, ngành, địa phương xác định VTVL Thư ký y khoa thuộc danh mục VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (đã được quy định tại Thông tư 03/2023/TT-BYT).

- Về bổ sung VTVL Điều dưỡng, Hộ sinh hạng III tại Trạm Y tế xã

Đề nghị các địa phương sử dụng VTVL Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV đối với Trạm Y tế xã, bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông tư 03/2023/TT-BYT.

- Về hướng dẫn bổ sung bản mô tả công việc, khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Đề nghị các địa phương thực hiện thống nhất theo Phụ lục V.5 ban hành kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH.

- Về hướng dẫn bổ sung bản mô tả công việc của từng VTVL kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BYT

Trước mắt, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ các Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế để mô tả các VTVL viên chức chuyên ngành y tế cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở y tế. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Y tế bổ sung bản mô tả công việc của từng VTVL, làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

- Về hướng dẫn bổ sung nhóm VTVL Cảng vụ đường thủy nội địa (thuộc lĩnh vực giao thông vận tải) và xác định các VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải ở cấp tỉnh, cấp huyện

+ VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực giao thông vận tải đã được xác định đầy đủ tại Thông tư 42/2022/TT-BGTVT, bao quát các loại hình vận tải (bao gồm đường thủy nội địa).

Vì vậy, đề nghị các địa phương sử dụng VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, trong đó cần cụ thể hóa nội dung bản mô tả và khung năng lực của VTVL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ đường thủy nội địa.

+ Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 42/2022/TT-BGTVT, đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải ở cấp tỉnh, cấp huyện xác định VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

(3) Nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung

- Về điều chỉnh, sửa đổi các yêu cầu về trình độ, năng lực tại bản mô tả VTVL đối với vị trí Kế toán trưởng quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV

Trước mắt, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ Nghị định 174/2016/NĐ-CP để quy định cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của VTVL này.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính rà soát sửa đổi, bổ sung bản mô tả VTVL Kế toán trưởng tại Thông tư 12/2022/TT-BNV trong thời gian tới.

- Về đề nghị nghị điều chỉnh, bổ sung VTVL dùng chung

+ Trước mắt, đề nghị các địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp xác định VTVL “Y tế học đường” thuộc nhóm VTVL chuyên môn dùng chung như hiện nay.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2022/TT-BNVThông tư 19/2023/TT-BGDĐTThông tư 20/2023/TT-BGDĐT cho phù hợp.

+ Trước mắt, đề nghị Bộ, ngành, địa phương vận dụng VTVL “Công nghệ thông tin” trong danh mục VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông (quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BTTTTThông tư 09/2023/TT-BTTTT) để sử dụng chung tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi được giao thực hiện nhiệm vụ về công nghệ thông tin.

Nội dung bản mô tả và khung năng lực cần mô tả cụ thể phù hợp với công việc cụ thể của vị trí công nghệ thông tin theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2022/TT-BNV.

+ Trước mắt, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng các VTVL thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV) và các VTVL (gồm: Quản lý hoạt động đào tạo; Quản lý chất lượng giáo dục; Quản lý học sinh, sinh viên, công tác chính trị tư tưởng) thuộc danh mục VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo (đã được tổng hợp tại Văn bản 242-CV/BCSĐ ngày 18/02/2022 Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về kết quả xây dựng VTVL cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã) để xác định VTVL các phòng, ban tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, bổ sung khi xây dựng Thông tư hướng dẫn về VTVL trong các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm.

+ Đề nghị vận dụng VTVL hành chính - văn phòng (được quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV) để xác định các VTVL dùng chung tại bộ phận một cửa thuộc Văn phòng các Sở và cụ thể hóa bản mô tả và khung năng lực phù hợp với công việc cụ thể của VTVL tại bộ phận một cửa, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

+ Đề nghị sử dụng các VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (Kiểm nghiệm cây trồng; Khảo nghiệm, kiểm nghiệm phân bón; Khảo nghiệm, kiểm nghiệm chăn nuôi; Kiểm nghiệm thuốc thú y được quy định tại Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT), bảo đảm bao quát các nhiệm vụ về kiểm nghiệm hóa học, kiểm nghiệm sinh học.

+ Đề nghị sử dụng VTVL “Quản lý công nghệ thông tin” (được quy định tại Thông tư 09/2023/TT-BTTTT) hoặc vị trí VTVL “Công nghệ thông tin” (được quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BTTTT), bảo đảm bao quát các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

+ Đề nghị sử dụng VTVL “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” (được quy định tại Thông tư 01/2023/TT-TTCP), bảo đảm bao quát nhiệm vụ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

+ Đề nghị các địa phương vận dụng các VTVL thuộc nhóm công chức, chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV), bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Trung tâm hành chính công (tổ chức hành chính đặc thù).

+ Đề nghị các địa phương sử dụng VTVL công chức chuyên ngành hoặc VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc các ngành, lĩnh vực theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý.

(4) Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

- Về đề nghị bổ sung các VTVL: Máy trưởng, máy phó, thủy thủ, thợ máy, thuyền máy lái tàu và bố trí các VTVL: Thủy thủ, thợ máy, lái tàu ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

Trước mắt, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng các VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính (gồm: Thủy thủ; Thợ máy; Thuyền trưởng; Thuyền phó; Người lái phương tiện; Nhân viên lái tàu) và VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập (gồm: Máy trưởng; Thủy thủ; Nhân viên lái tàu; Thợ máy) đã được quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV.

Nội dung bản mô tả và khung năng lực cần mô tả cụ thể phù hợp với công việc cụ thể của từng vị trí theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2022/TT-BNV cho phù hợp.

- Về trình độ của nhân viên nấu ăn: Trước mắt, đề nghị Bộ, ngành, địa phương xác định VTVL này theo Thông tư 12/2022/TT-BNV, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,793

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079