Nội dung trong Điều lệ của tổ chức tín dụng từ ngày 01/07/2024

22/02/2024 14:28 PM

Cho tôi hỏi từ ngày 01/07/2024, Điều lệ của tổ chức tín dụng cần phải có các nội dung nào? – Lê Hân (Cần Thơ)

Nội dung trong Điều lệ của tổ chức tín dụng từ ngày 01/07/2024

Nội dung trong Điều lệ của tổ chức tín dụng từ ngày 01/07/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Nội dung trong Điều lệ của tổ chức tín dụng từ ngày 01/07/2024

Tchức tín dụng là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động ngân hàng theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

Theo Điều 39 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, các nội dung phải có trong Điều lệ của tổ chức tín dụng từ ngày 01/07/2024 bao gồm:

(1) Điều lệ của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

- Tên, địa điểm đặt trụ sở chính;

- Nội dung hoạt động;

- Thời hạn hoạt động;

- Vốn điều lệ, phương thức góp vốn, tăng, giảm vốn điều lệ;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc);

- Thể thức bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc);

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch của chủ sở hữu, thành viên góp vốn đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên góp vốn đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn; quyền, nghĩa vụ của cổ đông đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần;

- Người đại diện theo pháp luật;

- Các nguyên tắc tài chính, kế toán, kiểm soát và kiểm toán nội bộ;

- Thể thức thông qua quyết định của tổ chức tín dụng; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

- Căn cứ, phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát;

- Các trường hợp, thủ tục giải thể;

- Thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

(2) Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

- Tên, địa điểm đặt trụ sở chính;

- Nội dung hoạt động;

- Thời hạn hoạt động;

- Vốn điều lệ, phương thức góp vốn, tăng, giảm vốn điều lệ;

- Thể thức bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc);

- Người đại diện theo pháp luật;

- Các nguyên tắc tài chính, kế toán, kiểm soát và kiểm toán nội bộ;

- Thể thức thông qua quyết định của tổ chức tín dụng; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

- Căn cứ, phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát;

- Các trường hợp, thủ tục giải thể;

- Thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc);

- Các trường hợp chấm dứt và thủ tục chấm dứt tư cách thành viên;

- Quyền, nghĩa vụ của thành viên;

- Thể thức tiến hành Đại hội thành viên và thông qua quyết định của Đại hội thành viên, cách thức bầu đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thành viên trong trường hợp Đại hội thành viên tổ chức theo hình thức đại hội đại biểu;

- Nguyên tắc chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên;

- Quản lý tài chính, sử dụng và xử lý tài sản, vốn, quỹ và khoản lỗ.

Lưu ý: Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng phải gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

Chia sẻ bài viết lên facebook 368

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079