Tổng hợp Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII

27/02/2024 23:19 PM

Có bao nhiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII (tháng 11/2023)? Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII được tổ chức nhằm mục đích gì?

Tổng hợp Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII (Hình từ internet)

Tổng hợp Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII

Từ ngày 02 - 08/10/2023, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ 8. Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, các Ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các đề án, báo cáo. 

Trung ương  đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ như: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 – 2024; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội; tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới; tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 – 2031 và một số vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, có 04 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ban hành ngày 24/11/2023 gồm:

Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Nghị quyết 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

**Việc ban hành Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” chính là việc tổng kết, đúc rút kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong 10 năm qua, dù thế giới và khu vực có những diễn biến bất thường, có thời điểm khó lường, xung đột, chiến tranh nổ ra ở nhiều nơi, song với đường lối chiến lược quốc phòng đúng đắn của Đảng, nhất là chiến lược quốc phòng “3 không” và hiện nay là “4 không”, Việt Nam vẫn giữ vững được môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra dự báo là: “Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết một lòng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy; có quyết tâm chính trị cao; dự báo chính xác, kịp thời diễn biến của tình hình; chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống; nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; không ngừng gia tăng tiềm lực mọi mặt của quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và những thành quả phát triển đã đạt được…”.

Như vậy, Đảng ta dự báo trong giai đoạn tới, thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Dù hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song cũng sẽ có nhiều khó khăn, thách thức mới. Đặc biệt trong nước, bốn nguy cơ mà Đảng ta đã từng cảnh báo vẫn còn hiện hữu, có mặt sẽ diễn biến phức tạp và gay gắt hơn.

Việc ban hành Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” một lần nữa khẳng định Đảng ta luôn giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân, "dân là gốc", phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân" để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Nguồn thanhuytphcm.vn)

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

Cuộc thi được tổ chức và phát động trên môi trường internet, không giới hạn về phạm vi địa lý.

Đối tượng dự thi bao gôm:

- Báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Chuyên gia, Tổ Thư ký không được dự thi.

Hình thức thi

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

- Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 11 câu), trong đó có 10 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban Tổ chức và 01 câu dự đoán số lượt người trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm. Mỗi lượt thi trực tuyến kéo dài tối đa 10 phút. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 11 câu hỏi.

- Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) và một số báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử.

- Người dự thi được tham gia thi tối đa 07 lượt thi trong mỗi tuần thi.

Thời gian thi

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 17/3/2024, gồm 03 tuần thi:

- Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

- Tuần thi thứ hai: Từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

- Tuần thi thứ ba: Từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

>>Xem thêm: Câu hỏi kèm đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII năm 2024 (Tuần 1)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 100,257

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079