Chính sách mới >> Tài chính 28/12/2023 15:00 PM

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng trong nước hôm nay được điều chỉnh thế nào?

28/12/2023 15:00 PM

Bộ Công Thương có Công văn ngày 28/12/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá dầu tăng, giá xăng cơ bản vẫn giữ nguyên từ 15h ngày 28/12/2023.

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng cơ bản vẫn giữ nguyên từ 15h ngày 28/12/2023

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng cơ bản vẫn giữ nguyên từ 15h ngày 28/12/2023 (Hình từ Internet)

Xem cập nhật GIÁ XĂNG HÔM NAY năm 2024 tại đây.

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng cơ bản vẫn giữ nguyên từ 15h ngày 28/12/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 9275/BCT-TTTN ngày 28/12/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 28/12/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.186 đồng/lít (giảm 13 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 962 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.148 đồng/lít (tăng 3 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.788 đồng/lít (tăng 264 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.457 đồng/lít (giảm 37 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.685 đồng/kg (tăng 420 đồng/kg).

Giá xăng dầu ở các kỳ điều hành xăng dầu trước

Cập nhật giá xăng từ 16h ngày 21/12/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 9088/BCT-TTTN ngày 21/12/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 16h ngày 21/12/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.199 đồng/lít (tăng 687 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 946 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.145 đồng/lít (tăng 740 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.524 đồng/lít (tăng 514 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.494 đồng/lít (tăng 530 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.265 đồng/kg (tăng 287 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 14/12/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 8909/BCT-TTTN ngày 14/12/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 14/12/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.512 đồng/lít (giảm 778 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 892 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.405 đồng/lít (giảm 917 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.010 đồng/lít (giảm 711 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.964 đồng/lít (giảm 958 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.978 đồng/kg (giảm 549 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 07/12/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 8746/BCT-TTTN ngày 07/12/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 07/12/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.290 đồng/lít (giảm 509 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.032 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.322 đồng/lít (giảm 668 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.721 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.922 đồng/lít (giảm 194 đồng/lít );

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.527 đồng/kg (giảm 202 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 30/11/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 8292/BCT-TTTN ngày 30/11/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 30/11/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.799 đồng/lít (tăng 109 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.191 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.990 đồng/lít (giảm 34 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.196 đồng/lít (giảm 87 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.116 đồng/lít (tăng 172 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.729 đồng/kg (tăng 91 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 23/11/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 8292/BCT-TTTN ngày 23/11/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 23/11/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.690 đồng/lít (giảm 584 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.334 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.024 đồng/lít (giảm 506 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.283 đồng/lít (giảm 605 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.944 đồng/lít (giảm 568 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.638 đồng/kg (tăng 15 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 13/11/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 8035/BCT-TTTN ngày 13/11/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 13/11/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.274 đồng/lít (giảm 340 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.256 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.530 đồng/lít (giảm 399 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.888 đồng/lít (giảm 1.052 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.512 đồng/lít (giảm 793 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.623 đồng/kg (giảm 617 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 01/11/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 7660/BCT-TTTN ngày 01/11/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 01/11/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.614 đồng/lít (tăng 249 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.315 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.929 đồng/lít (tăng 416 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.940 đồng/lít (giảm 549 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.305 đồng/lít (giảm 448 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.240 đồng/kg (giảm 373 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 23/10/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 7378/BCT-TTTN ngày 23/10/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 23/10/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.365 đồng/lít (tăng 458 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.148 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.513 đồng/lít (tăng 469 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.489 đồng/lít (tăng 79 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.753 đồng/lít (tăng 289 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.613 đồng/kg (tăng 375 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h30 ngày 11/10/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 7075/BCT-TTTN ngày 11/10/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h30 ngày 11/10/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.907 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.137 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.044 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.410 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.464 đồng/lít

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.238 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 16h ngày 02/10/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 6787/BCT-TTTN ngày 02/10/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h30 ngày 02/10/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.502 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.341 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.842 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.594 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 23.816 đồng/lít

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.452 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 16h ngày 21/9/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 6504/BCT-TTTN ngày 21/9/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 21/09/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 24.197 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.551 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 25.748 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.594 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 23.816 đồng/lít

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.847 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 16h ngày 11/9/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 6237/BCT-TTTN ngày 11/9/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 11/09/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.471 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.400 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.871 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.055 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 23.188 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.704 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 05/9/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 6083/BCT-TTTN ngày 05/9/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 05/09/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.471 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.400 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.871 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.645 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.814 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.704 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 21/8/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 5655/BCT-TTTN ngày 21/8/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 21/08/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.339 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.262 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.601 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.354 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.309 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.981 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/8/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 5345/BCT-TTTN ngày 11/8/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 11/08/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.822 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.171 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.993 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.425 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.889 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.668 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 01/8/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 5041/BCT-TTTN ngày 01/8/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 01/8/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.791 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.172 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.963 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.612 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.270 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.531 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 21/7/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 4790/BCT-TTTN ngày 21/7/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 21/7/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.639 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.153 đồng/lít;

-Xăng RON95-III: không cao hơn 22.792 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.500 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.189 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.725 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/7/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 4506/BCT-TTTN ngày 11/7/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 11/7/2023 như sau:

- Xăng E5 RON 92: Không cao hơn 20.419 đồng/lít

- Xăng RON 95-III: Không cao hơn 21.497 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S:  Không cao hơn 18.616 đồng/ lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.320 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.288 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 03/7/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 4228/BCT-TTTN ngày 03/7/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 03/7/2023, giá xăng sẽ giảm gần 600 đồng/lít, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.470 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 958 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.428 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.169 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.926 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.623 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 21/6/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3862/BCT-TTTN ngày 21/6/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 21/6/2023 thì giá xăng tiếp tục giữ nguyên như đợt điều hành ngày 12/6/2023, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.878 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1,137 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.015 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.174 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.956 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.587 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 12/6/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3620/BCT-TTTN ngày 12/6/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 12/6/2023 thì giá xăng giữ nguyên như đợt điều hành ngày 01/6/2023, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.878 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1,137 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.015 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.028 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.823 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.719 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 01/6/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3380/BCT-TTTN ngày 01/6/2023 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu:

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 01/6/2023 sẽ tiếp tục tăng hơn 500 đồng/lít, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.878 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1,137 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.015 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.943 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.771 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.883 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 22/5/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3080/BCT-TTTN ngày 22/5/2023 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu:

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 22/5/2023 sẽ tăng nhẹ gần 500 đồng/lít, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.488 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1,011 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.499 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.954 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.969 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.158 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/5/2023

Cụ thể, Bộ Công Thương đã có Công văn 2789/BCT-TTTN ngày 11/5/2023 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 11/5/2023 sẽ giảm hơn 1.000 đồng/lít, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.131 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.000 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.653 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.972 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.862 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 04/5/2023

Cụ thể, Bộ Công Thương đã có Công văn 2588/BCT-TTTN ngày 04/5/2023 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng từ 15h ngày 04/5/2023 sẽ giảm hơn 1.000 đồng/lít, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.437 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.320 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.254 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 18.528 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.509 đồng/kg

Cập nhật giá xăng từ 17h ngày 21/4/2023

Theo đó, Bộ Công Thương đã có Công văn 2390/BCT-TTTN ngày 21/4/2023 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, từ 17h ngày 21/4/2023, giá xăng giảm nhẹ như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.688 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 951 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.639 đồng/lít ;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.397 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.480 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.843 đồng/kg.

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/4/2023

Bộ Công Thương ban hành Công văn 2075/BCT-TTTN ngày 11/4/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng dầu hôm nay tăng từ 15h ngày 11/4/2023.

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.173 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.072 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.245 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.149 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.739 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.194 đồng/kg.

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 03/4/2023

Bộ Công thương ban hành Công văn 1886/BCT-TTTN ngày 03/4/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng tăng nhẹ, dầu đồng tiếp tục giảm từ 15h ngày 03/4/2023.

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.082 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.043 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.125 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.430 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.037 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.429 đồng/kg.

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 21/3/2023

Bộ Công thương ban hành Công văn 1576/BCT-TTTN ngày 21/3/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h ngày 21/3/2023.

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.022 đồng/lít (giảm 784 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.038 đồng/lít (giảm 780 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.302 đồng/lít (giảm 1.200 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.462 đồng/lít (giảm 1.253 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.479 đồng/kg (giảm 800 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 13/3/2023

Bộ Công thương ban hành Công văn 1325/BCT-TTTN ngày 13/3/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h ngày 13/3/2023.

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.806 đồng/lít (tăng 385 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.818 đồng/lít (tăng 493 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.502 đồng/lít (tăng 247 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.715 đồng/lít (tăng 241 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.279 đồng/kg (tăng 724 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 01/3/2023

Ngày 01/3/2023 Bộ Công thương ban hành Công văn 1051/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng tiếp tục giảm từ 15h ngày 01/3/2023.

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.421 đồng/lít (giảm 121 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.325 đồng/lít (giảm 118 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.255 đồng/lít (giảm 551 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.474 đồng/lít (giảm 372 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.555 đồng/kg (tăng 304 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 21/02/2023

Ngày 21/02/2023 Bộ Công thương ban hành Công văn 831/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng giảm nhẹ từ 15h ngày 21/02/2023.

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.542 đồng/lít (giảm 327 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.443 đồng/lít (giảm 324 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.806 đồng/lít (giảm 756 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.846 đồng/lít (giảm 748 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.251 đồng/kg (tăng 615 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h30 ngày 13/02/2023

Ngày 13/02/2023 Bộ Công thương ban hành Công văn 639/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng tăng, giá dầu giảm từ 15h30 ngày 13/02/2023.

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.869 đồng/lít (tăng 540 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.767 đồng/lít (tăng 620 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.562 đồng/lít (giảm 962 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.594 đồng/lít (giảm 982 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.636 đồng/kg (giảm 298 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 19h ngày 30/01/2023

Ngày 30/01/2023 Bộ Công thương ban hành Công văn 413/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, từ 19h ngày 30/01/2023, giá xăng tăng gần 2.000 đồng/lít. Cụ thể:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.329 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.147 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.524 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.576 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.934 đồng/kg.

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/01/2023

Bộ Công thương ban hành văn bản về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, từ 15h ngày 11/01/2023, giá xăng giữ nguyên, giá dầu giảm. Cụ thể:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 21.473 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.527 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.634 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.809 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.366 đồng/kg.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 58,945

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079