Chính sách mới >> Tài chính 10/10/2023 13:45 PM

Thủ tục gia hạn nợ với khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay ủy thác

10/10/2023 13:45 PM

Xin hỏi thủ tục gia hạn nợ với khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay ủy thác được hướng dẫn thế nào?

Thủ tục gia hạn nợ với khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay ủy thác

Thủ tục gia hạn nợ với khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay ủy thác (Hình từ internet)

Thủ tục gia hạn nợ với khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay ủy thác

Hiện nay, thủ tục gia hạn nợ với khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay ủy thác được hướng dẫn tại Quyết định 7443/QĐ-NHCS năm 2023 công bố thủ tục giải quyết công việc được ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

1. Trình tự thực hiện thủ tục gia hạn nợ với khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay ủy thác

Bước 1. Khách hàng

- Các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật thỏa thuận cử 01 (một) cá nhân trong số các thành viên này đại diện theo ủy quyền để đứng tên người vay và thực hiện các giao dịch với NHCSXH nơi thực hiện thủ tục và lập Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ) đối với trường hợp hộ gia đình vay vốn NHCSXH chưa thực hiện thủ tục lập Giấy ủy quyền khi vay vốn NHCSXH;

- Khi có nhu cầu gia hạn nợ, trước ngày đến hạn trả nợ cuối cùng, tối đa 03 tháng và tối thiểu 05 ngày làm việc, khách hàng lập Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09A/TD) gửi cùng Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ) cho Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Bước 2. Tổ trưởng Tổ TK&VV

Tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, kiểm tra các thông tin và ký xác nhận trên Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09A/TD) gửi tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã.

Bước 3. Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã

- Tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nợ, kiểm tra thực tế nguyên nhân chưa trả được nợ của khách hàng:

+ Nếu khách hàng đủ điều kiện gia hạn nợ, ghi ý kiến “Đề nghị cho gia hạn nợ” và ký tên, đóng dấu trên Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09A/TD) để trình Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

+ Nếu khách hàng không đủ điều kiện gia hạn nợ, ghi ý kiến “Đề nghị không cho gia hạn nợ” và nêu rõ lý do; ký tên, đóng dấu trên Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09A/TD) để gửi NHCSXH nơi cho vay.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nợ đã có ý kiến “Đề nghị gia hạn nợ” của tổ chức chính trị - xã hội, nếu đồng ý cho gia hạn nợ ghi ý kiến “Đề nghị gia hạn nợ”, trường hợp không đồng ý cho gia hạn nợ thì ghi “Đề nghị không cho gia hạn nợ” và nêu rõ lý do. Ký tên và đóng dấu trên Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09A/TD) để chuyển cho tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã.

- Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã gửi Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09A/TD) đến NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Bước 4. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ đề nghị gia hạn nợ, xem xét, phê duyệt gia hạn nợ:

- Trường hợp phê duyệt cho gia hạn nợ, NHCSXH nơi thực hiện thủ tục lập Thông báo kết quả phê duyệt gia hạn nợ (mẫu số 09.1/TD) chuyển Tổ trưởng Tổ TK&VV để thông báo và gửi cho khách hàng lưu giữ.

- Trường hợp không phê duyệt cho gia hạn nợ, NHCSXH nơi thực hiện thủ tục lập Thông báo Danh sách khách hàng không được gia hạn nợ (mẫu số 09.2/TD) chuyển Tổ trưởng Tổ TK&VV để thông báo và đôn đốc khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

2. Cách thức thực hiện thủ tục gia hạn nợ với khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay ủy thác

Khách hàng nộp Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09A/TD) và Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ) (nếu có) cho Tổ trưởng Tổ TK&VV nơi khách hàng cư trú hợp pháp.

3. Thành phần, số bộ hồ sơ gia hạn nợ với khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay ủy thác

- Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09A/TD): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ) (nếu có): 02 bản chính (01 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục, 01 bản lưu khách hàng).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện, cơ quan thực hiện thủ tục gia hạn nợ với khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay ủy thác

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn nợ từ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã.

- Đối tượng thực hiện: Khách hàng vay vốn NHCSXH theo phương thức cho vay ủy thác.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục;

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH;

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã và Ban quản lý Tổ TK&VV.

- Kết quả thực hiện

+ Thông báo kết quả phê duyệt gia hạn nợ (mẫu số 09.1/TD);

+ Thông báo danh sách khách hàng không được gia hạn nợ (mẫu số 09.2/TD).

- Mức phí, tên phí: Không.

- Mẫu đơn, tờ khai:

+ Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ);

+ Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09A/TD).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

+ Khách hàng thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định, sử dụng vốn vay đúng mục đích;

+ Khách hàng gặp khó khăn về tài chính do nguyên nhân khách quan dẫn đến khách hàng chưa trả được nợ theo thời hạn đã cam kết và có nhu cầu gia hạn nợ.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,489

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079