Chính sách mới >> Tài chính 24/10/2023 19:00 PM

Thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN năm 2024, 2025

24/10/2023 19:00 PM

Ủy ban Dân tộc vừa có thông báo gì về mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, 2025?

Thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN năm 2024, 2025

Thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn NSTW thực hiện Chương trình (Hình từ internet)

Thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN năm 2024, 2025

Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1733/UBDT-CTMTQG ngày 29/9/2023 thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, 2025.

Thực hiện Nghị định 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban Dân tộc thông báo dự kiến mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) 02 năm (2024 và 2025) cho các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cụ thể như sau:

(1) Cơ sở xây dựng phương án phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình 02 năm (2024 và 2025):

- Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình;

- Quyết định 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình; Quyết định 18/2023/QĐ-TTg ngày 01/7/2023;

- Công văn 7569/BTC-NSNN ngày 21/7/2023 của Bộ Tài chính về số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024, dự kiến thu, trần chi ngân sách nhà nước năm 2025, 2026;

- Căn cứ phương án phân bổ vốn sự nghiệp năm 2024, 2025 của các bộ, cơ quan trung ương chủ trì các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình.

(2) Dự kiến mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình 02 năm (2024 và 2025): (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Số liệu về mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương hằng năm phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể thay đổi hoặc được điều chỉnh phụ thuộc vào nhu cầu thực tế, tổng vốn sự nghiệp hằng năm bố trí cho Chương trình được cấp có thẩm quyền thông báo.

(3) Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Căn cứ dự kiến tổng vốn sự nghiệp nguồn vốn ngân sách trung ương 02 năm (2024 và 2025) được thông báo và điều kiện thực tế, các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao các đơn vị chức năng có liên quan xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn theo quy định để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn.

Nội dung chi, múc chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải đảm bảo phù hợp với các quy định tại Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Đối với kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa bảo trì cơ sở vật chất, tăng cường năng lực; nhiệm vụ thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (phát triển công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu; các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ công quốc gia dùng chung; an toàn, an ninh mạng...) thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 19 Thông tư 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026.

Công văn 1733/UBDT-CTMTQG được ban hành ngày 29/9/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,934

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079