Chính sách mới >> Tài chính 11/04/2024 15:01 PM

Giá xăng hôm nay: Xăng bao nhiêu tiền 1 lít?

11/04/2024 15:01 PM

Bộ Công Thương có Công văn ngày 11/04/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng vẫn giữ nguyên ở mức gần 25.000 đồng/lít từ 15h ngày 11/04/2024

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng vẫn giữ nguyên ở mức gần 25.000 đồng/lít từ 15h ngày 11/04/2024

Giá xăng vẫn giữ nguyên ở mức gần 25.000 đồng/lít từ 15h ngày 11/04/2024 (Hình từ Internet)

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng vẫn giữ nguyên ở mức gần 25.000 đồng/lít từ 15h ngày 11/04/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn ngày 11/04/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 11/04/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.848 đồng/lít (giảm 68 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 973 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.821 đồng/lít (tăng 20 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.610 đồng/lít (tăng 622 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.594 đồng/lít (tăng 579 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.008 đồng/kg (giảm 288 đồng/kg).

Giá xăng dầu ở các kỳ điều hành xăng dầu trước

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 04/04/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1987/BCT-TTTN ngày 04/04/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 04/04/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.916 đồng/lít (tăng 291 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 885 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.801 đồng/lít (giảm 15 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.988 đồng/lít (tăng 295 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.015 đồng/lít (tăng 136 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.296 đồng/kg (tăng 151 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 28/03/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1987/BCT-TTTN ngày 28/03/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 28/03/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.625 đồng/lít (tăng 406 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.191 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.816 đồng/lít (tăng 532 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.693 đồng/lít (giảm 321 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.879 đồng/lít (giảm 387 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.145 đồng/kg (tăng 46 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 21/03/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1785/BCT-TTTN ngày 21/03/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 21/03/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.219 đồng/lít (tăng 729 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.065 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.284 đồng/lít (tăng 741 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.014 đồng/lít (tăng 465 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.266 đồng/lít (tăng 560 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.099 đồng/kg (tăng 667 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 14/03/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1613/BCT-TTTN ngày 14/03/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 14/03/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.490 đồng/lít (giảm 22 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.053 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.543 đồng/lít (giảm 14 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.549 đồng/lít (tăng 78 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.706 đồng/lít (tăng 97 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.432 đồng/kg (tăng 299 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 07/03/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1460/BCT-TTTN ngày 07/03/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 07/03/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.512 đồng/lít (giảm 240 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.045 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.557 đồng/lít (giảm 372 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.471 đồng/lít (giảm 302 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.609 đồng/lít (giảm 176 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.133 đồng/kg (tăng 174 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 29/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1258/BCT-TTTN ngày 29/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 29/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.752 đồng/lít (tăng 277 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.177 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.929 đồng/lít (tăng 330 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.773 đồng/lít (giảm 137 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.785 đồng/lít (giảm 136 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.959 đồng/kg (tăng 30 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 22/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1081/BCT-TTTN ngày 22/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 22/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.475 đồng/lít (giảm 356 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.124 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.599 đồng/lít (giảm 320 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.910 đồng/lít (giảm 451 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.921 đồng/lít (giảm 300 đồng/lít );

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.929 đồng/kg (tăng 23 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 15/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 940/BCT-TTTN ngày 15/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 15/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.831 đồng/lít (tăng 711 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.088 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.919 đồng/lít (tăng 657 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.361 đồng/lít (tăng 654 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.221 đồng/lít (tăng 633 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.906 đồng/kg (tăng 308 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 08/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 932/BCT-TTTN ngày 08/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 08/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.120 đồng/lít (giảm 793 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.142 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.262 đồng/lít (giảm 898 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.707 đồng/lít (giảm 292 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.588 đồng/lít (giảm 335 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.598 đồng/kg (giảm 489 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 01/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn ngày 01/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 01/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.913 đồng/lít (tăng 742 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.247 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.160 đồng/lít (tăng 753 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.999 đồng/lít (tăng 623 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.923 đồng/lít (tăng 379 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.087 đồng/kg (tăng 593 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 25/01/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 580/BCT-TTTN ngày 25/01/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 25/01/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.171 đồng/lít (tăng 753 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.236 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.407 đồng/lít (tăng 925 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.376 đồng/lít (tăng 182 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.544 đồng/lít (tăng 08 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.494 đồng/kg (giảm 14 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 18/01/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 399/BCT-TTTN ngày 18/01/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 18/01/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.418 đồng/lít (tăng 377 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.064 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.482 đồng/lít (tăng 547 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.194 đồng/lít (tăng 487 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.536 đồng/lít (tăng 205 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.508 đồng/kg (giảm 307 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/01/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 242/BCT-TTTN ngày 11/01/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 11/01/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.041 đồng/lít (tăng 35 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 894 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.935 đồng/lít (tăng 19 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.707 đồng/lít (tăng 339 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.331 đồng/lít (tăng 374 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.815 đồng/kg (tăng 320 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 04/01/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 43/BCT-TTTN ngày 04/01/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 04/01/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.006 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 911 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.916 đồng/lít (giảm 232 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.368 đồng/lít (giảm 420 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.957 đồng/lít (giảm 500 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.495 đồng/kg (giảm 190 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 28/12/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 9275/BCT-TTTN ngày 28/12/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 28/12/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.186 đồng/lít (giảm 13 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 962 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.148 đồng/lít (tăng 3 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.788 đồng/lít (tăng 264 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.457 đồng/lít (giảm 37 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.685 đồng/kg (tăng 420 đồng/kg).

Chia sẻ bài viết lên facebook 8,928

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079