Chính sách mới >> Tài chính 09/03/2024 19:45 PM

Thời gian giao dịch lô lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

09/03/2024 19:45 PM

Thời gian giao dịch lô lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? – Khánh Vân (Trà Vinh)

Thời gian giao dịch lô lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Thời gian giao dịch lô lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Giao dịch chứng khoán lô lẻ là gì? Quy định về giao dịch lô lẻ

Theo khoản 20 Điều 3 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 17/QĐ-HĐTV năm 2022 thì giao dịch chứng khoán lô lẻ (sau đây viết tắt là giao dịch lô lẻ) được hiểu là giao dịch có số lượng chứng khoán nhỏ hơn một đơn vị giao dịch.

Giao dịch lô lẻ được quy định tại Điều 33 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 17/QĐ-HĐTV năm 2022 như sau:

- Giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và phương thức thỏa thuận trên hệ thống giao dịch.

- Nhà đầu tư chỉ được phép nhập lệnh LO đối với giao dịch lô lẻ và phải tuân thủ quy định về sửa, hủy lệnh LO tương tự đối với giao dịch lô chẵn.

- Đơn vị giao dịch lô lẻ là 01 cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ hoặc chứng quyền có bảo đảm

(khoản 3 Điều 33 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 17/QĐ-HĐTV năm 2022 sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định 30/QĐ-HĐTV năm 2022)

- Giá giao dịch:

+ Giá của lệnh giao dịch lô lẻ phải tuân thủ theo các quy định về giá giao dịch tương tự giao dịch lô chẵn.

+ Các lệnh giao dịch lô lẻ không được sử dụng để xác định giá tham chiếu, giá tính chỉ số.

- Giao dịch lô lẻ của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm mới niêm yết hoặc giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng, đình chỉ giao dịch từ 25 ngày giao dịch liên tiếp trở lên không được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.

(Khoản 5 Điều 33 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 17/QĐ-HĐTV năm 2022 sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Quyết định 30/QĐ-HĐTV năm 2022)

- Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm tổ chức giao dịch lô lẻ theo các phương thức giao dịch khớp lệnh và phương thức giao dịch thỏa thuận theo nguyên tắc như sau:

+ Phương thức khớp lệnh tập trung trên hệ thống giao dịch chứng khoán phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian;

+ Phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch chứng khoán được thực hiện theo nguyên tắc các bên tham gia giao dịch tự thỏa thuận, thống nhất các nội dung giao dịch.

Thời gian giao dịch lô lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Căn cứ phụ lục III Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 17/QĐ-HĐTV năm 2022 quy định thời gian giao dịch chứng khoán như sau:

Thời gian giao dịch chứng khoán niêm yết và nội dung giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian giao dịch chứng khoán niêm yết từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019. Thời gian giao dịch cụ thể như sau:

+ Đối với giao dịch Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có bảo đảm:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Loại lệnh giao dịch

Phiên sáng

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

09h00 - 09h15

Lệnh giới hạn (LO), Lệnh giao dịch tại mức khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO)

Khớp lệnh liên tục I

09h15 - 11h30

Lệnh giới hạn (LO), Lệnh thị trường (MTL)

Giao dịch thỏa thuận

09h00 - 11h30

 

Nghỉ giữa hai phiên sáng- chiều

11h30-13h00

 

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục II

13h00 - 14h30

Lệnh giới hạn (LO), Lệnh thị trường (MTL)

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h30 - 14h45

Lệnh giới hạn (LO), Lệnh giao dịch tại mức khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC)

Giao dịch thỏa thuận

13h00 - 15h00

 

+ Đối với giao dịch Trái phiếu:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Phiên sáng

Giao dịch thỏa thuận

09h00 - 11h30

Nghỉ giữa hai phiên sáng- chiều

11h30-13h00

Phiên chiều

Giao dịch thỏa thuận

13h00 - 15h00

* Lưu ý:

- Trong thời gian nghỉ giữa hai phiên sáng - chiều, Thành viên không được phép:

+ Nhập lệnh sửa, hủy lệnh của giao dịch khớp lệnh;

+ Quảng cáo giao dịch thỏa thuận, hủy quảng cáo giao dịch thỏa thuận;

+ Thực hiện giao dịch thỏa thuận, hủy giao dịch thỏa thuận.

- Việc sửa lệnh được thực hiện bằng cách hủy lệnh sai và nhập lại lệnh đúng. Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh đúng được nhập vào hệ thống giao dịch của sở giao dịch.

- Thời gian giao dịch khớp lệnh lô lẻ từ 9h15 đến 11h30 và từ 13h00 đến 14h30; thời gian giao dịch thỏa thuận lô lẻ từ 9h15 đến 11h30 và từ 13h00 đến 15h00

(bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 30/QĐ-HĐTV năm 2022)

Thời gian giao dịch chứng khoán niêm yết và nội dung giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian giao dịch chứng khoán niêm yết từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019. Thời gian giao dịch cụ thể như sau:

- Đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Loại lệnh giao dịch

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục I

09h00 - 11h30

Lệnh giới hạn (LO), Lệnh thị trường giới hạn (MTL), Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (MOK), Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK)

Giao dịch thỏa thuận

09h00 - 11h30

 

Nghỉ giữa hai phiên sáng- chiều

1130 - 13h00

 

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục II

13h00 - 14h30

Lệnh giới hạn (LO), Lệnh thị trường giới hạn (MTL), Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (MOK), Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK)

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h30 - 14h45

Lệnh giới hạn (LO), Lệnh giao dịch tại mức khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC)

Giao dịch thỏa thuận

13h00 - 15h00

 

Khớp lệnh sau giờ

14h45 - 15h00

Lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (PLO)

- Đối với giao dịch Trái phiếu:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Loại lệnh giao dịch

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục I

09h00 - 11h30

Lệnh giới hạn (LO)

 

Giao dịch thỏa thuận

09h00 - 11h30

Nghỉ giữa hai phiên sáng- chiều

11h30 - 13h00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục II

13h00 - 14h30

 

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h30-14h45

 

Giao dịch thỏa thuận

13h00 - 15h00

* Lưu ý: Thời gian giao dịch áp dụng đối với giao dịch lô chẵn từ 9h00 đến 15h00 và giao dịch lô lẻ từ 9h00 đến 14h30. Trong thời gian nghỉ giữa hai phiên sáng - chiều, Thành viên không được phép:

- Nhập lệnh, sửa, hủy lệnh của giao dịch khớp lệnh;

- Quảng cáo giao dịch thỏa thuận, hủy quảng cáo giao dịch thỏa thuận;

- Thực hiện giao dịch thỏa thuận, hủy giao dịch thỏa thuận.

Như vậy, thời gian giao dịch khớp lệnh lô lẻ ở Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh là từ 9h15 đến 11h30 và từ 13h00 đến 14h30; thời gian giao dịch thỏa thuận lô lẻ là từ 9h15 đến 11h30 và từ 13h00 đến 15h00. Còn ở Sở giao dịch chứng khoán  Hà Nội thời gian giao dịch lô lẻ là từ 9h00 đến 14h30.

Đoàn Đức Tài

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,830

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079