Tổng hợp các trường hợp sinh viên bị buộc thôi học

03/12/2022 16:00 PM

Vừa qua có vụ việc sinh viên Luật bị buộc thôi học vì điểm yếu, kém. Xin hỏi là các trường hợp sinh viên bị buộc thôi học gồm những trường hợp vào? - Vũ Phương (TP.HCM)

Tổng hợp các trường hợp sinh viên bị buộc thôi học

Tổng hợp các trường hợp sinh viên bị buộc thôi học (Hình từ Internet)

1. Buộc thôi học là hình thức kỷ luật sinh viên

Tại Điều 9 Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT những sinh viên có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

- Khiển trách:

Áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;

- Cảnh cáo:

Áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;

- Đình chỉ học tập có thời hạn:

Áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức:

+ Đình chỉ một học kỳ;

+ Đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

- Buộc thôi học:

Áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.

Lưu ý:

- Hình thức kỷ luật của sinh viên từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và thông báo cho gia đình sinh viên.

Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, cơ sở giáo dục đại học phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên biết để phối hợp quản lý, giáo dục.

2. Sinh viên có kết quả học tập theo tín chỉ yếu kém có thể bị buộc thôi học

Tại Điều 11 Quy chế quy định về việc xử lý kết quả học tập theo tín chỉ như sau:

2.1. Cảnh báo học tập

Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên được cảnh báo học tập dựa trên một số điều kiện như sau:

- Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí học trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24;

- Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo;

- Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

2.2. Bị buộc thôi học

Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:

- Số lần cảnh báo học tập hoặc mức cảnh báo học tập vượt quá giới hạn theo quy định của cơ sở đào tạo;

- Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Quy chế .

2.3. Trường hợp theo quy định quy chế của cơ sở đào tạo

Quy chế của cơ sở đào tạo quy định cụ thể:

- Việc lựa chọn áp dụng một số điều kiện cảnh báo học tập, giới hạn số lần hoặc mức cảnh báo học tập nhưng không vượt quá 2 lần cảnh báo liên tiếp;

- Quy trình, thủ tục cảnh báo học tập, buộc thôi học; việc thông báo hình thức áp dụng tới sinh viên;

- Việc bảo lưu kết quả học tập đã tích lũy trong trường hợp sinh viên bị buộc thôi học.

3. Trường hợp sinh viên học tập theo niên chế bị buộc thôi học

Tại Điều 12 Quy chế quy định về việc xử lý kết quả học tập theo niên chế như sau:

3.1. Điều kiện đánh giá học tập bình thường

Cuối mỗi năm học, sinh viên được đánh giá đạt tiến độ học tập bình thường và được học tiếp lên năm học sau nếu đạt cả hai điều kiện sau:

- Điểm trung bình năm học đạt từ 1,0 trở lên đối với năm học thứ nhất, từ 1,2 trở lên đối với năm thứ hai và từ 1,4 đối với năm thứ ba trở đi;

- Số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa không vượt quá 16.

3.2. Trường hợp bị buộc thôi học

Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:

- Điểm trung bình năm học đạt dưới 0,8;

- Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 sau 2 năm học, dưới 1,4 sau 3 năm học và dưới 1,6 từ sau 4 năm học trở đi;

- Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy chế này.

Lưu ý: Sinh viên không thuộc diện Mục 3.1, 3.2 được xếp lớp học cùng khóa sau để cải thiện kết quả học tập.

3.3. Trường hợp theo quy định quy chế của cơ sở đào tạo

Quy chế của cơ sở đào tạo quy định cụ thể:

- Việc lựa chọn áp dụng một số điều kiện cảnh báo học tập tương tự quy định đối với đào tạo theo tín chỉ tại khoản 1 Điều 11 Quy chế;

- Quy trình, thủ tục cảnh báo học tập (nếu có), buộc thôi học; việc thông báo hình thức áp dụng tới sinh viên;

- Việc bảo lưu kết quả học tập đã tích lũy trong trường hợp sinh viên bị buộc thôi học.

4. Các trường hợp sinh viên bị buộc thôi học khác

Căn cứ Phụ lục Quy chế quy định về một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên như sau:

Nội dung vi phạm

Số lần vi phạm

(Số lần tính trong cả khóa học)

Ghi chú

Thi, kiểm tra thay, hoặc nhờ thi, kiểm tra thay; làm thay, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Lần 2

 

Tổ chức học, thi, kiểm tra thay; tổ chức làm thay tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Lần 1

Tùy theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.

Lần 4

 

Đánh bạc dưới mọi hình thức

Lần 4

Tùy mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật

Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép

Lần 4

Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma túy

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

Chứa chấp, môi giới mại dâm

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

Hoạt động mại dâm

Lần 4

 

Chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ và hàng cấm theo quy định của Nhà nước.

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong nhà trường.

 

Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học

Đánh nhau, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau

Lần 3

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật

Lần 2

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

Tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật

Lần 4

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Internet.

 

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

Có hành động quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư của người khác

 

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Vi phạm các quy định về an toàn giao thông

 

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

Các vi phạm khác

 

Tùy theo mức độ, nhà trường xem xét, nhắc nhở, phê bình, trừ Điểm rèn luyện hoặc xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học.

Đến muộn giờ học, giờ thực tập; nghỉ học không phép hoặc quá phép

 Nhà trường quy định cụ thể

Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học

 Nhà trường quy định cụ thể

Vô lễ với thầy, cô giáo và CBVC nhà trường

 Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

Học thay hoặc nhờ người khác học thay

 Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm thay, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng và các hình thức gian lận khác trong học tập, thi, kiểm tra

 Xử lý theo quy chế đào tạo

Cố tình chậm nộp hoặc không nộp học phí, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà trường mà không có lý do chính đáng.

 Tùy theo mức độ, xử lý từ nhắc nhở, khiển trách đến buộc thôi học

Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của trường

 

Tùy mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại

Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có

 Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

Ngọc Nhi

Chia sẻ bài viết lên facebook 39,495

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079