Phân loại kết quả điểm rèn luyện với sinh viên đại học chính quy

21/01/2023 16:00 PM

Phân loại kết quả điểm rèn luyện với sinh viên đại học chính quy hiện nay được quy định thế nào? - Quốc Đại (Long An)

Phân loại kết quả điểm rèn luyện với sinh viên đại học chính quy

Phân loại kết quả điểm rèn luyện với sinh viên đại học chính quy

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Nguyên tắc đánh giá điểm rèn luyện với sinh viên đại học chính quy

Theo Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT quy định về nguyên tắc đánh giá điểm rèn luyện với sinh viên đại học chính quy như sau:

- Thực hiện nghiêm túc quy trình và các tiêu chí đánh giá được quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT; đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, chính xác.

- Đảm bảo yếu tố bình đẳng, dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của người được đánh giá.

- Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ các bộ phận, các đơn vị có liên quan trong nhà trường tham gia công tác đánh giá kết quả rèn luyện của người học.

2. Nội dung đánh giá và thang điểm rèn luyện với sinh viên đại học chính quy

Nội dung đánh giá và thang điểm rèn luyện với sinh viên đại học chính quy theo Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT như sau:

- Xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của người học là đánh giá ý thức, thái độ của người học theo các mức điểm đạt được trên các mặt:

+ Ý thức tham gia học tập;

+ Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường;

+ Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội;

+ Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng;

+ Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong cơ sở giáo dục đại học hoặc người học đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện.

- Điểm rèn luyện được đánh giá bằng thang điểm 100.

3. Phân loại kết quả điểm rèn luyện với sinh viên đại học chính quy

Phân loại kết quả điểm rèn luyện với sinh viên đại học chính quy theo Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT như sau:

- Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu và kém.

- Phân loại kết quả rèn luyện:

+ Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc;

+ Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại tốt;

+ Từ 65 đến dưới 80 điểm: loại khá;

+ Từ 50 đến dưới 65 điểm: loại trung bình;

+ Từ 35 đến dưới 50 điểm: loại yếu;

+ Dưới 35 điểm: loại kém.

4. Phân loại để đánh giá với sinh viên đại học chính quy

Việc phân loại để đánh giá với sinh viên đại học chính quy theo Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT như sau:

- Trong thời gian người học bị kỷ luật mức khiển trách, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại khá.

- Trong thời gian người học bị kỷ luật mức cảnh cáo, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.

- Người học bị kỷ luật mức đình chỉ học tập không được đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình chỉ.

- Người học bị kỷ luật mức buộc thôi học không được đánh giá kết quả rèn luyện.

- Người học hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp chậm so với quy định của khóa học thì tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện trong thời gian đang hoàn thành bổ sung chương trình học và tốt nghiệp, tùy thuộc vào nguyên nhân để quy định mức đánh giá rèn luyện tại kỳ bổ sung.

- Người học khuyết tật, tàn tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha hoặc mẹ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn có xác nhận của địa phương theo quy định đối với những hoạt động rèn luyện không có khả năng tham gia hoặc đáp ứng yêu cầu chung thì:

Được ưu tiên, động viên, khuyến khích, cộng điểm khi đánh giá kết quả rèn luyện qua sự nỗ lực và tiến bộ của người học tùy thuộc vào đối tượng và hoàn cảnh cụ thể.

- Người học nghỉ học tạm thời được bảo lưu kết quả rèn luyện sẽ được đánh giá kết quả rèn luyện khi tiếp tục trở lại học tập theo quy định.

- Người học đồng thời học hai chương trình đào tạo sẽ được đánh giá kết quả rèn luyện tại đơn vị quản lý chương trình thứ nhất và lấy ý kiến nhận xét của đơn vị quản lý chương trình thứ hai làm căn cứ, cơ sở để đánh giá thêm. 

Trường hợp chương trình thứ nhất đã hoàn thành thì đơn vị quản lý chương trình thứ hai sẽ tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện của người học.

- Người học chuyển trường được sự đồng ý của Hiệu trưởng hai cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả rèn luyện của cơ sở giáo dục đại học cũ khi học tại cơ sở giáo dục đại học mới và tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện ở các học kỳ tiếp theo.

Chia sẻ bài viết lên facebook 9,075

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079