06 trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

03/03/2023 16:30 PM

Tôi muốn hỏi các trường hợp nào sẽ loại trừ trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng? - Hải Anh (Bạc Liêu)

06 trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

06 trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Phạm vi bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Cụ thể tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 119/2015/NĐ-CP (bổ sung tại Nghị định 20/2022/NĐ-CP) quy định về phạm vi bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng như sau:

- Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các tổn thất quy định tại mục 2;

- Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định pháp luật phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng, trừ các tổn thất quy định tại mục 2;

- Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

- Đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm

2. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 119/2015/NĐ-CP (bổ sung tại Nghị định 20/2022/NĐ-CP), doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

(1) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;

(2) Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;

(3) Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;

(4) Tổn thất mang tính thảm họa;

(5) Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

(6) Tổn thất theo tập quán quốc tế do các bên tham gia bảo hiểm thỏa thuận áp dụng nếu tập quán đó không trái với pháp luật Việt Nam

3. Các đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Các đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng bao gồm:

- Trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

+ Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng quy định tại Phụ lục X Nghị định 15/2021/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)

Phụ lục X

+ Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định 18/2015/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

+ Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

- Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

- Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

(Điều 4 Nghị định 119/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 20/2022/NĐ-CP))

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,768

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079