Các loại bằng khen, giải thưởng được nâng lương trước thời hạn

22/05/2023 08:29 AM

Xin hỏi các loại bằng khen, giải thưởng được nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định như thế nào? - Nhật Phong (Hà Nội)

Điều kiện nâng lương trước thời hạn mới nhất

Căn cứ quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV thì cán bộ, công chức, viên chức được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc có thông báo nghỉ hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

(1) Đối với trường hợp lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao được xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

- Có quyết định công nhận bằng văn bản của cấp có thẩm quyền về việc lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

- Trong thời gian giữ bậc đạt đủ các tiêu chuẩn:

+ Đối với cán bộ, công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

+ Đối với viên chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

- Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức sẽ không được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 02 lần liên tiếp trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

(2) Đối với trường hợp có thông báo nghỉ hưu

Cán bộ, công chức, viên chức có thông báo nghỉ hưu được xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

- Trong thời gian giữ bậc đạt đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Đối với cán bộ, công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

+ Đối với viên chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

- Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Ghi chú: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì chỉ được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hoặc nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu.

Các loại bằng khen, giải thưởng được nâng lương trước thời hạn

Các loại bằng khen, giải thưởng được nâng lương trước thời hạn (Hình từ internet)

Các loại bằng khen, giải thưởng được nâng lương trước thời hạn

Căn cứ quy định nêu trên thì điều kiện về quyết định công nhận bằng văn bản của cấp có thẩm quyền về việc lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao là một trong những điều kiện bắt buộc để xét nâng bậc lương trước hạn đối với các bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các "quyết định công nhận bằng văn bản của cấp có thẩm quyền về việc lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao" ở đây được thể hiện thông qua các danh hiệu thi đua khen thưởng như Huân chương, Bằng khen của cấp có thẩm quyền...

Tuy nhiên, không có quy định cụ thể về các loại huân chương, bằng khen, giải thưởng được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn áp dụng chung cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi cả nước. Theo đó, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV và các quy định sửa đổi, hướng dẫn liên quan để ban hành quy định về xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của mình, trong đó sẽ bao gồm việc quy định các loại huân chương, bằng khen, giải thưởng được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn cũng như thời gian nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng.

Dưới đây là quy định về các loại huân chương, bằng khen, giải thưởng được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn tại một số đơn vị:

(1) Bộ Tư pháp

Quyết định 1496/QĐ-BTP năm 2022 quy định về các loại huân chương, bằng khen, giải thưởng được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Bộ Tư pháp như sau:

- Xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, khen thưởng một trong các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng sau:

+ Huân chương (các loại);

+ Danh hiệu Anh hùng Lao động;

+ Danh hiệu Nhà giáo nhân dân; Danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

+ Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước;

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

+ Ba (03) Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương (với ba thành tích khác nhau) trở lên;

+ Bốn (04) năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên.

- Xét nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và khen thưởng một trong các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng sau:

+ Hai (02) Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

+ Đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

+ Ba (03) năm đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và khen thưởng một trong các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng sau:

+ Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

+ Hai (02) năm đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

- Thành tích khen thưởng có giá trị cao hơn có thể thay thế thành tích khen thưởng có giá trị thấp hơn để làm căn cứ xác định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng lương trước thời hạn.

Trường hợp công chức, viên chức và người lao động trong cùng một (01) năm vừa đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vừa được tặng Bằng khen của Bộ trưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác (khen thường xuyên hàng năm) thì chỉ được tính một (01) trong hai (02) thành tích đó vào thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn.

(2) Quy định về các loại huân chương, bằng khen, giải thưởng được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quản lý: Xem chi tiết tại đây.

 (3) Quy định về các loại huân chương, bằng khen, giải thưởng được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Khánh Hòa: Xem chi tiết tại đây.

 (4) Quy định về các loại huân chương, bằng khen, giải thưởng được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: Xem chi tiết tại đây.

 (5) Quy định về các loại huân chương, bằng khen, giải thưởng được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Xem chi tiết tại đây.

Chia sẻ bài viết lên facebook 34,193

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079