Nội dung chi bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng NSNN

15/06/2023 11:00 AM

Xin hỏi nội dung chi bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách Nhà nước được quy định gồm những gì? - Quốc Anh (Bắc Ninh)

Các nội dung chi bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách Nhà nước được quy định cụ thể tại Thông tư 42/2023/TT-BTC, gồm:

Nội dung chi bồi dưỡng ngắn hạn ở trong nước

- Các nội dung chi quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-BTC được sửa đổi và bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BTC;

- Các nội dung chi quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-BTC.

Nội dung chi bồi dưỡng ngắn hạn trực tiếp ở nước ngoài

- Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

- Chi công tác phí:

+ Các khoản chi cho cá nhân: Tiền vé các phương tiện đi lại, bao gồm tiền vé máy bay, vé tàu, vé xe từ Việt Nam đến nước học tập/bồi dưỡng và ngược lại (kể cả vé máy bay, vé tàu xe của chặng đường trong nội địa nước đến học tập/bồi dưỡng), trừ trường hợp được đối tác nước ngoài đài thọ; lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nếu có); chi phí thuê phương tiện đi lại từ sân bay về nơi ở và ngược lại; tiền thuê phòng nghỉ; tiền ăn và tiêu vặt; lệ phí thị thực, lệ phí cấp hộ chiếu; tiền bảo hiểm y tế; tiền công tác phí trong nước (trường hợp phải tập trung tại một địa điểm nhất định để cùng đi hoặc khi đi nước ngoài về mà không thể về nhà kịp trong ngày);

+ Các khoản chi chung cho cả đoàn: Tiền thuê phương tiện đi học hàng ngày tại nước sở tại; tiền thuê phương tiện trong trường hợp phải quá cảnh (theo hành trình đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt); Công hàm; tiền cước hành lý và tài liệu mang theo phục vụ cho khóa bồi dưỡng; tiền điện thoại; tiền mua quà tặng đối ngoại (đối với đoàn có trưởng đoàn cấp thứ trưởng và tương đương trở lên); tiền thuê phiên dịch, biên dịch tài liệu (nếu có).

- Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo ở nước ngoài và chi khác theo quy định (nếu có).

Nội dung chi bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng NSNN

Nội dung chi bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng NSNN (Hình từ internet)

Nội dung chi bồi dưỡng ngắn hạn trực tuyến tập trung trong nước

Trường hợp các khóa bồi dưỡng ngắn hạn được tổ chức theo hình thức bồi dưỡng ngắn hạn trực tuyến tập trung trong nước, nội dung chi được quy định cụ thể như sau:

- Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

- Chi công tác phí:

+ Chi tiền tàu xe đi và về cho cán bộ từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết) cho một khóa học liên tục;

+ Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung;

+ Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ tập trung);

- Chi thuê phiên dịch, biên dịch tài liệu (nếu có).

- Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế và chi khác theo quy định (nếu có).

Nội dung chi bồi dưỡng trung hạn trực tiếp ở nước ngoài

- Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

- Các khoản chi cho cá nhân:

+ Sinh hoạt phí tại nước ngoài bao gồm tiền ăn, tiền thuê chỗ ở, chi phí đi lại hàng ngày và đồ dùng học tập. Sinh hoạt phí được cấp theo thời gian học tập thực tế ở nước ngoài (từ ngày nhập học đến ngày kết thúc khóa học nhưng không vượt quá thời gian ghi trong quyết định cử đi đào tạo của Ban Chỉ đạo). Trường hợp vượt quá thời gian quy định do Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Việc thanh toán sinh hoạt phí cho người học được cấp một lần, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học tập, nghiên cứu của người học;

+ Lệ phí cấp hộ chiếu; lệ phí thị thực; bảo hiểm y tế; chi phí khám sức khỏe (nếu có yêu cầu của nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài); lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nếu có); chi phí thuê phương tiện đi lại từ sân bay về nơi ở và ngược lại; tiền công tác phí trong nước (trường hợp phải tập trung tại một địa điểm nhất định để cùng đi hoặc khi đi nước ngoài về mà không thể về nhà kịp trong ngày);

+ Tiền vé máy bay (một lượt vé từ Việt Nam đến nơi học tập và một lượt vé từ nơi học tập về Việt Nam) trong toàn bộ thời gian đào tạo, bồi dưỡng; trừ trường hợp được phía bạn đài thọ;

+ Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và chi khác theo quy định (nếu có).

- Các khoản chi chung cho cả đoàn: Tiền thuê phương tiện trong trường hợp phải quá cảnh (theo hành trình đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt); Công hàm; tiền cước hành lý và tài liệu mang theo phục vụ cho khóa bồi dưỡng; tiền điện thoại; tiền mua quà tặng đối ngoại (đối với đoàn có trưởng đoàn cấp thứ trưởng và tương đương trở lên).

Nội dung chi bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ

- Nội dung chi bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ trong nước:

+ Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (trong nước, nước ngoài) theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Riêng chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS) được thanh toán khi đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra theo thông báo tuyển sinh hàng năm hoặc của từng khóa học và theo hóa đơn thực tế, nhưng tối đa không quá 65 (sáu mươi lăm) triệu đồng/học viên/khóa (đã bao gồm chi phí trả cho cơ sở đào tạo và giáo trình học; chưa bao gồm chi phí kiểm tra trình độ đầu vào). Việc bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh phải được thực hiện tại các cơ sở đào tạo ngoại ngữ đủ điều kiện tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Chi phí các kỳ thi đánh giá kết quả học tập theo yêu cầu của cơ quan chức năng (nếu có);

+ Chi thuê phòng ở tập trung trong thời gian bồi dưỡng đối với cán bộ tham gia khóa học;

+ Chi công tác phí trong nước, gồm: Tiền tàu xe đi và về cho cán bộ từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết) cho một khóa học liên tục; hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ tập trung);

+ Các khoản chi phục vụ trực tiếp khóa học và chưa được tính trong Hợp đồng ký với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng gồm: Chi thuê hội trường, phòng học; chi thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy; chi mua, in ấn giáo trình; chi tiền thuốc y tế thông thường cho cán bộ đi học (nếu ốm). Trường hợp thuê cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện toàn bộ khóa bồi dưỡng (Hợp đồng trọn gói) thì thực hiện theo Hợp đồng đã ký với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài:

+ Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật;

+ Sinh hoạt phí theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư 42/2023/TT-BTC;

+ Lệ phí cấp hộ chiếu; lệ phí thị thực; bảo hiểm y tế; chi phí khám sức khỏe (nếu có yêu cầu của nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài); lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nếu có); chi phí thuê phương tiện đi lại từ sân bay về nơi ở và ngược lại; tiền công tác phí trong nước (trường hợp phải tập trung tại một địa điểm nhất định để cùng đi hoặc khi đi nước ngoài về mà không thể về nhà kịp trong ngày).

+ Tiền vé máy bay (một lượt vé từ Việt Nam đến nơi học tập và một lượt vé từ nơi học tập về Việt Nam) trong toàn bộ thời gian bồi dưỡng, trừ trường hợp được phía bạn đài thọ;

+ Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo ở nước ngoài và chi khác theo quy định (nếu có).

Nội dung chi hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực

- Nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực thực hiện theo quy chế và phân công do Ban Chỉ đạo ban hành.

- Kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực được khoán tối đa không quá 07% (bảy phần trăm) trong dự toán kinh phí thực hiện Kết luận 39-KL/TW được cấp có thẩm quyền giao hàng năm. Cơ quan thường trực có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo và trình Văn phòng Trung ương Đảng phê duyệt chi tiết nhiệm vụ, dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực hàng năm; chịu trách nhiệm về nội dung chi, mức chi đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định của cơ quan Đảng (nếu có).

Chia sẻ bài viết lên facebook 617

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079