Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

13/11/2023 15:45 PM

Xin cho tôi hỏi Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ bao gồm những ai? - Nhật Tiến (Bình Định)

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

Theo đó, Thường trực Ban Bí thư qua các thời kỳ bao gồm:

STT

Họ và tên

Nhiệm kỳ

Thời gian tại nhiệm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng

 

Bắt đầu

Kết thúc

 

1

Nguyễn Duy Trinh

(1910-1985)

20/12/1976

31/3/1982

5 năm, 101 ngày

Khoá IV (1976-1982)

 

2

Lê Đức Thọ

(1911-1990)

 

3

Lê Thanh Nghị

(1911-1989)

 

4

Võ Chí Công

(1912-2011)

31/3/1982

21/6/1986

4 năm, 82 ngày

Khoá V (1982-1986)

 

5

Nguyễn Văn Linh

(1915-1998)

21/6/1986

18/12/1986

180 ngày

 

6

Đỗ Mười

(1917-2018)

18/12/1986

22/6/1988

1 năm, 187 ngày

Khoá VI (1986-1991)

 

7

Nguyễn Thanh Bình

(1918-2008)

22/6/1988

27/6/1991

3 năm, 5 ngày

 

8

Lê Đức Anh

(1920-2019)

27/6/1991

23/9/1992

1 năm, 88 ngày

Khoá VII (1991-1996)

 

9

Đào Duy Tùng

(1924-1998)

23/9/1992

1/7/1996

3 năm, 282 ngày

 

10

Lê Khả Phiêu

(1931-2020)

1/7/1996

26/12/1997

1 năm, 178 ngày

Khoá VIII (1996-2001)

 

11

Phạm Thế Duyệt

(1936)

26/12/1997

26/8/1999

1 năm, 243 ngày

 

12

Nguyễn Phú Trọng

(1944)

26/8/1999

22/4/2001

1 năm, 239 ngày

 

13

Trần Đình Hoan

(1939-2010)

22/4/2001

27/6/2001

66 ngày

Khoá IX (2001-2006)

 

14

Phan Diễn

(1937)

27/6/2001

25/4/2006

4 năm, 302 ngày

 

15

Trương Tấn Sang

(1949)

25/4/2006

3/8/2011

5 năm, 100 ngày

Khoá X (2006-2011)

 
 

16

Lê Hồng Anh

(1949)

3/8/2011

4/2/2016

4 năm, 185 ngày

Khoá XI (2011-2016)

 

17

Đinh Thế Huynh

(1953)

4/2/2016

2/3/2018

2 năm, 26 ngày

Khoá XII (2016-2021)

 

18

Trần Quốc Vượng

(1953)

2/3/2018

5/2/2021

2 năm, 340 ngày

 

19

Võ Văn Thưởng

(1970)

5/2/2021

6/3/2023

2 năm, 29 ngày

Khoá XIII (2021-2026)

 

20

Trương Thị Mai

(1958)

6/3/2023

Đương nhiệm

251 ngày

 

2. Tiêu chuẩn của Thường trực Ban Bí thư

* Tiêu chuẩn chung

(1) Về chính trị, tư tưởng:

- Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng.

- Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

- Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác.

- Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

(2) Về đạo đức, lối sống:

- Mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

- Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt.

- Không tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm; tuyệt đối không trục lợi và cũng không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình và chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái với các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ.

(3) Về trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên; lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp.

(4) Về năng lực và uy tín:

- Có quan điểm khách quan, toàn diện, biện chứng, lịch sử cụ thể, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; phương pháp làm việc khoa học; nhạy bén chính trị; có năng lực cụ thể hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo tốt.

- Nắm chắc tình hình chung và hiểu biết toàn diện về lĩnh vực, địa bàn, địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công quản lý, phụ trách.

- Kịp thời nắm bắt những thời cơ, vận hội; phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, vấn đề mới, vấn đề khó, hạn chế, yếu kém trong thực tiễn; chủ động đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi và hiệu quả.

- Năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, dám đương đầu với khó khăn, thách thức; nói đi đôi với làm; có thành tích nổi trội, có kết quả và "sản phẩm" cụ thể góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn bó mật thiết với nhân dân và vì nhân dân phục vụ.

- Là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao.

(5) Sức khoẻ, độ tuổi và kinh nghiệm:

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng.

- Đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp; có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

* Tiêu chuẩn cụ thể

- Có uy tín cao, là hạt nhân đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trong toàn Đảng.

- Có trình độ lý luận chính trị cao, hiểu biết sâu rộng và giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Có kiến thức sâu rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

- Nhạy bén về chính trị, quyết liệt trong điều hành và có năng lực điều phối hài hoà, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên; trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị quyết định.

(Quy định 214-QĐ/TW năm 2020)

3. Trách nhiệm Thường trực Ban Bí thư

- Chủ trì cùng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả bầu cử và quyết định chuẩn y ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra và các chức danh bầu bổ sung của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

- Chỉ định bổ sung cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Trung ương, uỷ viên đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Cho ý kiến về nhân sự thư ký của các đồng chí: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

(Khoản 5 Điều 7 Quy định 80-QĐ/TW năm 2022)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,311

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079