Các loại sổ kế toán với công ty chứng khoán theo Thông tư 210/2014/TT-BTC

15/11/2023 10:15 AM

Cho tôi hỏi đối với công ty chứng khoán thì các loại sổ kế toán được quy định gồm những loại sổ nào? - Kim Hường (TPHCM)

Các loại sổ kế toán với công ty chứng khoán theo Thông tư 210/2014/TT-BTC

Các loại sổ kế toán với công ty chứng khoán theo Thông tư 210/2014/TT-BTC (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Quy định chung về sổ kế toán với công ty chứng khoán

Quy định chung về sổ kế toán với công ty chứng khoán theo Điều 13 Thông tư 210/2014/TT-BTC như sau:

- Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến công ty chứng khoán.

- Công ty chứng khoán phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán 2015, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán 2015 trong lĩnh vực kinh doanh, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán 2015Thông tư 210/2014/TT-BTC.

2. Các loại sổ kế toán với công ty chứng khoán theo Thông tư 210/2014/TT-BTC

Các loại sổ kế toán với công ty chứng khoán theo Điều 14 Thông tư 210/2014/TT-BTC như sau:

* Mỗi công ty chứng khoán chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

- Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Các Sổ Nhật ký, Sổ Cái.

- Số kế toán chi tiết, gồm: Các Sổ kế toán chi tiết.

* Công ty chứng khoán phải tuân thủ về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép đối với các loại Sổ Cái, các sổ Nhật ký; các quy định đối với các loại sổ kế toán chi tiết mang tính hướng dẫn.

* Sổ kế toán tổng hợp:

- Sổ Nhật ký:

+ Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. 

Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh Bên Nợ và Bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở công ty chứng khoán (Nhật ký chung) trừ các tài khoản đã theo dõi, ghi chép trên các Sổ Nhật ký đặc biệt;

+ Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

++ Ngày, tháng ghi sổ;

++ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

++ Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

++ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

- Các Sổ Nhật ký đặc biệt:

Sổ Nhật ký đặc biệt gồm các sổ Nhật ký mua hàng, Sổ Nhật ký bán hàng, Sổ Nhật ký Thu tiền mặt, Thu tiền gửi ngân hàng; Sổ Nhật ký Chi tiền mặt, Chi tiền gửi ngân hàng. 

Các Nhật ký đặc biệt này được mở và dùng để ghi chép các nghiệp vụ quy định riêng cho từng loại sổ Nhật ký này, như: Sổ Nhật ký mua hàng được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng nhưng chưa thanh toán tiền phát sinh trong kỳ kế toán.

- Sổ Cái:

Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán. 

Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán. Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

+ Ngày, tháng ghi sổ.

+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

+ Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào Bên Nợ hoặc Bên Có của tài khoản.

* Sổ kế toán chi tiết:

- Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. 

Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được phản ánh trên sổ Nhật ký và Sổ Cái;

- Số lượng, kết cấu các sổ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc. Các công ty chứng khoán căn cứ vào quy định của Thông tư 210/2014/TT-BTC về sổ kế toán chi tiết và yêu cầu quản lý của công ty chứng khoán để mở các sổ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp.

3. Hình thức sổ kế toán với công ty chứng khoán 

Hình thức sổ kế toán với công ty chứng khoán theo Điều 21 Thông tư 210/2014/TT-BTC như sau:

- Công ty chứng khoán được áp dụng hình thức kế toán sau:

+ Hình thức kế toán Nhật ký chung.

+ Trong hình thức sổ kế toán này phải có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán.

- Công ty chứng khoán căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán và phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán được quy định áp dụng đối với hoạt động công ty chứng khoán, gồm: Các loại sổ và kết cấu các loại sổ, quan hệ đối chiếu kiểm tra, trình tự, phương pháp ghi chép các loại sổ kế toán.

- Trường hợp áp dụng hình thức Nhật ký chung bằng chương trình phần mềm kế toán, công ty chứng khoán phải tôn trọng nguyên tắc, quy trình mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán theo hình thức kế toán này để ghi nhận các loại giao dịch phát sinh thực tế. 

Công ty chứng khoán phải xây dựng quy trình ghi sổ kế toán tuân thủ các quy định của Chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán hiện hành. 

Quy định về phân cấp ghi sổ kế toán, kiểm soát, phê duyệt các giao dịch được ghi sổ, kết chuyển, tổng hợp số liệu để lập và trình bày Báo cáo tài chính và các Báo cáo kế toán quản trị và các báo cáo nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật kế toán, pháp luật chứng khoán, các pháp luật khác có liên quan hiện hành và các quy định của công ty chứng khoán.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 538

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079