Chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

28/11/2023 12:00 PM

Xin cho tôi hỏi chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp được quy định như thế nào? - Thành Lương (Kiên Giang)

Chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(1) Chi cho công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, chuẩn bị phương án nhân sự trình đại hội

Chi xây dựng đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, biên tập, soạn thảo, tổng hợp ý kiến, báo cáo giải trình, thẩm định, chỉnh lý, thù lao cho cá nhân đóng góp ý kiến bằng văn bản; chi họp Tiểu ban, Tổ biên tập, Tổ giúp việc; chi tổ chức lấy ý kiến đóng góp ... và hoàn chỉnh đến khi trình đại hội.

* Đại hội công đoàn cấp tỉnh, thành phố và tương đương: mức chi tối đa 25.000.000 đồng.

Trong đó, mức chi hội nghị, hội thảo như sau

- Người chủ trì 300.000 đồng/người/buổi.

- Thư ký, đại biểu dự họp 200.000 đồng/người/buổi.

- Chi nước uống, giải khát giữa giờ 20.000 đồng/người/buổi.

- Bồi dưỡng người phục vụ 100.000 đồng/người/buổi.

* Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở: mức chi tối đa 15.000.000 đồng.

Trong đó, mức chi hội nghị, hội thảo như sau

- Người chủ trì 200.000 đồng/người/buổi.

- Thư ký, đại biểu dự họp 150.000 đồng/người/buổi.

- Chi nước uống, giải khát giữa giờ 20.000 đồng/người/buổi.

- Bồi dưỡng người phục vụ 100.000 đồng/người/buổi.

Mức chi cụ thể phục vụ cho công tác biên tập, soạn thảo, hoàn chỉnh văn kiện do công đoàn các cấp quyết định theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

(2) Chi bồi dưỡng thành viên các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ đại hội

* Đại hội công đoàn cấp tỉnh, thành phố và tương đương.

- Trưởng tiểu ban 1.200.000 đồng/người/tháng.

- Thường trực tiểu ban 1.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên tiểu ban, tổ trưởng tổ giúp việc 800.000 đồng/người/tháng.

- Thư ký tổng hợp tiểu ban, tổ giúp việc 700.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên tổ giúp việc 500.000 đồng/người/tháng.

* Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Trưởng tiểu ban 700.000 đồng/người/tháng.

- Thường trực tiểu ban 600.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên tiểu ban, tổ trưởng tổ giúp việc 500.000 đồng/người/tháng.

- Thư ký tổng hợp tiểu ban, tổ giúp việc 400.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên tổ giúp việc 300.000 đồng/người/tháng.

* Chế độ chi bồi dưỡng được thực hiện từ khi các quyết định thành lập tiểu ban, tổ giúp việc có hiệu lực thi hành đến khi kết thúc nhiệm vụ của đại hội.

- Trường hợp một đồng chí tham gia nhiều tiểu ban thi được hưởng mức chi bồi dưỡng của các tiểu ban; trường hợp một đồng chí tham gia nhiều vị trí trong một tiểu ban thì chỉ được hưởng một mức chi bồi dưỡng cao nhất của các vị trí đó.

- Thời hạn hưởng tính từ ngày có quyết định thành lập các tiểu ban đến khi đại hội kết thúc (thời điểm bắt đầu trước ngày 16 thì hưởng cả tháng, từ ngày 16 hưởng 1/2 tháng, thời điểm kết thúc trước ngày 16 thì hưởng 1/2 tháng, từ ngày 16 hưởng cả tháng).

(3) Chi tiền ăn của đại biểu, khách mời dự đại hội

- Đại hội công đoàn cấp tỉnh, thành phố và tương đương mức chi tối đa 500.000 đồng/người/ngày.

- Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở mức chi tối đa 400.000 đồng/ người/ngày.

- Chi buổi gặp mặt tổng kết đại hội bằng mức chi tiền ăn 1 ngày quy định trên.

- Đại biểu ở xa về dự đại hội được chi tiền ăn theo chế độ đại hội 1 ngày trước và 1 ngày sau đại hội; đại biểu dự đại hội không ăn tập trung được thanh toán tiền ăn theo các mức đã quy định trên.

(4) Chi nước uống, giải khát giữa giờ trong thời gian đại hội

- Đại hội công đoàn cấp tỉnh, thành phố và tương đương mức chi 50.000 đồng/người/buổi.

- Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở: mức chi tối đa 40.000 đồng/người/buổi.

(5) Chi thuê phòng nghỉ cho đại biểu và khách mời

Tiểu Ban tổ chức và phục vụ đại hội thuê và thanh toán tiền thuê phòng nghỉ trong thời gian dự đại hội và trước đại hội 1 ngày, sau kết thúc đại hội 1 ngày cho đại biểu khách mời ở xa nơi tổ chức đại hội. Giá thuê phòng nghỉ thực hiện theo quy định hiện hành do Tiểu Ban tổ chức và phục vụ đại hội quyết định.

(6) Chi bồi dưỡng cho người được trưng tập phục vụ đại hội

Chi bồi dưỡng cho người được trưng tập tham gia phục vụ trong những ngày tổ chức đại hội (không bao gồm cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, ăn, nghỉ, và phương tiện đưa đón đại biểu) bằng 70% tổng chi tiền ăn của đại biểu khách mời.

Căn cứ vào mức khoán chi bồi dưỡng trên, Tiểu Ban tổ chức và phục vụ đại hội xây dựng mức chi bồi dưỡng cụ thể cho từng đối tượng trên cơ sở tổng số người tham gia phục vụ theo phương án phục vụ đại hội đã được phê duyệt và tổng mức kinh phí được khoán.

(7) Chi tặng phẩm lưu niệm

* Đại hội công đoàn cấp tỉnh, thành phố và tương đương

- Đại biểu, khách mời, mức chi tối đa 1.000.000 đồng/người.

- Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đương nhiệm thôi tham gia Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra khóa mới, mức chi tối đa 2.000.000 đồng/người.

- Phóng viên, báo, đài đưa tin đại hội, mức chi tối đa 300.000 đồng/người.

* Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở

- Đại biểu, khách mời, mức chi tối đa 500.000 đồng/người.

- Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đương nhiệm khi thôi tham gia Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra khóa mới, mức chi tối đa 1.000.000 đồng/người.

- Phóng viên báo, đài đưa tin đại hội, mức chi tối đa 200.000 đồng/người.

(8) Chi làm thêm giờ

Đối với công việc làm thêm ngoài giờ phục vụ đại hội, phải có xác nhận số người, thời gian, nội dung công việc và kết quả của việc làm thêm được Thủ trưởng đơn vị xét duyệt mới được thanh toán theo chế độ hiện hành.

(9) Chi đối với khách mời là đại biểu quốc tế

Căn cứ Kế hoạch đối ngoại hàng năm được Thường trực Ban Bí thư, Ban Đối ngoại trung ương phê duyệt, chi cho khách mời tham dự Đại hội theo Thông tư 71/2018/TT-BTC.

(10) Các nội dung chi tổ chức đại hội không quy định mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, trong phạm vi dự toán được phê duyệt, gồm:

- Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền đại hội.

- Chi tiền văn phòng phẩm, in ấn, phát hành tài liệu; mua cặp tài liệu, sổ, bút, phù hiệu đại hội cho đại biểu.

- Chi tiền thuê hội trường, trang trí khánh tiết, chi văn nghệ chào mừng, trang phục đại hội.

- Tiền thuê phương tiện đưa đón đại biểu, khách mời từ nơi nghi đến nơi tổ chức đại hội (trong trường hợp ban tổ chức phục vụ đại hội không có phương tiện hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu).

- Chi khác: Thuốc chữa bệnh thông thường phục vụ đại biểu, khách mời và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội...

- Các khoản chi đột xuất, phục vụ đại hội: Do Trưởng Tiểu Ban tổ chức và phục vụ đại hội đề xuất đồng chí Thủ trưởng cơ quan công đoàn các cấp xem xét, quyết định.

Căn cứ pháp lý: Quyết định 5051/QĐ-TLĐ năm 2022.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 630

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079