Tổng hợp văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

28/11/2023 11:09 AM

Xin cho tôi hỏi có các văn bản nào hướng dẫn tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028? - Văn Dương (Tây Ninh)

Tổng hợp văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Tổng hợp văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tổng hợp văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

- Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023 về tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành;

- Hướng dẫn 63/HD-TLĐ năm 2022 về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và đại hội XIII Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành;

- Quyết định 5051/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam do Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành;

- Hướng dẫn 56/HD-TLĐ năm 2022 về nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành;

- Kế hoạch 179/KH-TLĐ năm 2022 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành;

- Chỉ thị 13-CT/TW năm 2022 về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 do Ban Bí thư Trung ương ban hành.

2. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức khi nào?

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội.

(Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023)

3. Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

* Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành, thảo luận và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

* Phương châm của Đại hội

“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

* Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028

** Mục tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, khẳng định Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.

** Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2023-2028

- Tập trung làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

- Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thu hút, tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tiếp tục khẳng định vị thế của Công đoàn Việt Nam.

- Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

- Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

(Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 631

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079