Nội dung đánh giá môi trường chiến lược bao gồm những gì?

29/02/2024 15:15 PM

Tôi muốn biết thuật ngữ “Đánh giá môi trường chiến lược” được định nghĩa như thế nào? Nội dung đánh giá môi trường chiến lược bao gồm những gì? – Kiều Nhung (An Giang)

Nội dung đánh giá môi trường chiến lược bao gồm những gì?

Nội dung đánh giá môi trường chiến lược bao gồm những gì? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đánh giá môi trường chiến lược là gì?

Đánh giá môi trường chiến lược là quá trình nhận dạng, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính, làm cơ sở để tích hợp, lồng ghép giải pháp bảo vệ môi trường trong chính sách, chiến lược, quy hoạch.

Trong đó, các đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược bao gồm:

(i) Chiến lược khai thác và sử dụng tài nguyên cấp quốc gia.

(ii) Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh; quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

(iii) Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có tác động lớn đến môi trường thuộc danh mục do Chính phủ quy định.

(iv) Việc điều chỉnh mục tiêu của quy hoạch quy định tại (ii) và (iii).

(Khoản 5 Điều 3 và Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Nội dung đánh giá môi trường chiến lược bao gồm những gì?

Đánh giá môi trường chiến lược sẽ bao gồm đánh giá môi trường chiến lược của chiến lược và đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch. Theo đó, nội dung của từng đánh giá này sẽ được quy định như sau:

(1) Nội dung đánh giá môi trường chiến lược của chiến lược:

- Đánh giá sự phù hợp của chính sách có liên quan đến bảo vệ môi trường trong chiến lược với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020;

- Đề xuất phương án điều chỉnh, hoàn thiện nội dung của chiến lược để bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

(2) Nội dung đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch:

- Các nội dung của quy hoạch có khả năng tác động đến môi trường;

- Phạm vi thực hiện đánh giá môi trường chiến lược;

- Thành phần môi trường, di sản thiên nhiên có khả năng bị tác động bởi quy hoạch;

- Các phương pháp đánh giá môi trường chiến lược đã áp dụng;

- So sánh, đánh giá sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu quy hoạch với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường, chiến lược, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh;

- Kết quả nhận dạng các vấn đề môi trường chính có tính tích cực và tiêu cực của quy hoạch;

- Tác động của biến đổi khí hậu;

- Kết quả dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường chính khi thực hiện quy hoạch; giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính;

- Định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch;

- Kết quả tham vấn các bên có liên quan trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược;

- Vấn đề cần lưu ý về bảo vệ môi trường (nếu có), kiến nghị phương hướng và giải pháp khắc phục.

(Khoản 1, 2 Điều 27 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Quy định về thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

Cụ thể tại Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về thực hiện đánh giá môi trường chiến lược như sau:

- Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có trách nhiệm đánh giá môi trường chiến lược đồng thời với quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch đó.

- Kết quả đánh giá môi trường chiến lược của chiến lược quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường 2020 được tích hợp trong hồ sơ trình phê duyệt chiến lược.

- Kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường 2020 được lập thành báo cáo riêng kèm theo hồ sơ trình thẩm định quy hoạch.

- Cơ quan chủ trì thẩm định quy hoạch có trách nhiệm thẩm định kết quả đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình thẩm định quy hoạch. Cơ quan phê duyệt chiến lược có trách nhiệm xem xét kết quả đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình phê duyệt.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản về nội dung đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch.

- Kết quả đánh giá môi trường chiến lược là một trong các căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt chiến lược, quy hoạch.

Chia sẻ bài viết lên facebook 303

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079