Văn bản nổi bật tuần 27 năm 2023

10/07/2023 10:33 AM

Các chức vụ được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm; Mức vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ;…là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật từ ngày 03/7 - 09/7/2023.

1. Các chức vụ được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 23/6/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 96/2023/QH15 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Theo đó, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:

- Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước;

- Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ;

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Xem thêm Nghị quyết 96/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, thay thế Nghị quyết 85/2014/QH13.

2. Mức vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ

Ngày 01/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, mức vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ theo Nghị định 46/2023/NĐ-CP như sau:

- Vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:

+ Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 750 tỷ đồng Việt Nam;

+ Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định 46/2023/NĐ-CP và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 1.000 tỷ đồng Việt Nam;

+ Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định 46/2023/NĐ-CP, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1.300 tỷ đồng Việt Nam.

- Vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ:

+ Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vệ tinh) và bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ đồng Việt Nam;

+ Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Nghị định 46/2023/NĐ-CP và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 450 tỷ đồng Việt Nam;

+ Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Nghị định 46/2023/NĐ-CP , bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 500 tỷ đồng Việt Nam.

Xem thêm tại Nghị định 46/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, trừ Điều 33, các điều quy định tại Mục 6 Chương II, các Điều 81, 82, 83, các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 93 Nghị định 46/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

3. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá khi tham gia Trang thông tin đấu giá trực tuyến

Đây là nội dung tại Nghị định 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản.

Theo đó, tại Nghị định 47/2023/NĐ-CP đã bổ sung Điều 16b vào Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của người tham gia đấu giá khi tham gia Trang thông tin đấu giá trực tuyến như sau:

- Đảm bảo trang thiết bị khi tham gia đấu giá; chịu trách nhiệm trong trường hợp hệ thống mạng của mình gặp sự cố dẫn đến không thể tham gia đấu giá, trả giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

- Quản lý và bảo mật tài khoản, mật khẩu được cấp. Trường hợp bị mất hoặc phát hiện tài khoản của mình đang bị sử dụng trái phép thì phải thông báo ngay cho tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến khi đăng nhập bằng tài khoản được cấp.

- Tuân thủ quy định của Luật Đấu giá tài sản, quy định khác của pháp luật có liên quan và Quy chế cuộc đấu giá.

Xem thêm tại Nghị định 47/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

4. Nội dung chính của đề cương chi tiết và dự toán chi phí của đề án điều tra cơ bản về dầu khí

Nội dung chính của đề cương chi tiết và dự toán chi phí của đề án điều tra cơ bản về dầu khí là nội dung tại Nghị định 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 hướng dẫn Luật Dầu khí.

Cụ thể, đề cương chi tiết và dự toán chi phí của đề án điều tra cơ bản về dầu khí bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Cơ sở pháp lý và luận cứ khoa học của việc lập đề án;

- Khu vực thực hiện điều tra (vị trí địa lý, tọa độ, diện tích điều tra);

- Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực điều tra;

- Cơ sở tài liệu kỹ thuật để lập đề án;

- Đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ của đề án;

- Phương pháp kỹ thuật và khối lượng công việc dự kiến thực hiện; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật (nếu có) dự kiến áp dụng trong thực hiện đề án;

- Dự kiến kết quả sẽ đạt được và sản phẩm sau khi kết thúc đề án;

- Kế hoạch và tiến độ thực hiện;

- Nguồn kinh phí và dự toán chi phí;

- Phương án phối hợp thực hiện với các tổ chức, cá nhân liên quan trong trường hợp đề án điều tra cơ bản về dầu khí được đề xuất thực hiện tại khu vực đã được giao hoặc đang thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

- Nội dung khác (nếu có).

Xem thêm Nghị định 45/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Nghị định 95/2015/NĐ-CP .

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,726

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:15 | 24/04/2024 Công văn 1415/TCT-QLRR ngày 05/4/2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử
  • 14:10 | 24/04/2024 Quyết định 410/QĐ-TCT ngày 29/3/2024 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 10:20 | 24/04/2024 Quyết định 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 24/04/2024 Quyết định 910/QĐ-BYT ngày 10/4/2024 về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
  • 18:30 | 23/04/2024 Quyết định 890/QĐ-BYT ngày 09/4/2024 Quy trình tiếp công dân
  • 18:25 | 23/04/2024 Quyết định 837/QĐ-BTC ngày 15/4/2024 Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 17:40 | 23/04/2024 Quyết định 1075/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079