Nhiệm vụ thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

26/07/2023 10:05 AM

Ngày 24/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 886/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiệm vụ thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Theo đó, các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030,  tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm:

(1) Nhiệm vụ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về quy hoạch  

- Tổ chức công bố quy hoạch, tuyên truyền phổ biến nội dung quy hoạch, cung cấp thông tin về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển đến các  tổ chức, cá nhân để tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch, tham gia phát  triển kết cấu hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt;

- Cung cấp các dữ liệu quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam  phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch;

- Triển khai thực hiện lưu trữ Hồ sơ quy hoạch theo quy định;

- Báo cáo, đánh giá việc thực hiện quy hoạch cảng biển theo định kỳ hằng năm, 05 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

(2) Nhiệm vụ hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hàng hải

- Nghiên cứu đề xuất sửa đổi Bộ Luật Hàng hải 2015 theo lộ trình và theo  trình tự, thủ tục quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát,  sửa đổi các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan tạo thuận lợi cho phát triển, quản lý, sử dụng hiệu quả kết cấu hạ tầng hàng hải. Tập trung hoàn thiện các  văn bản quy phạm pháp luật về giá, phí tại cảng biển để nâng cao hiệu quả đầu tư cảng biển, tăng tính hấp dẫn đối với các hãng tàu, thu hút hàng container  trung chuyển quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích quốc gia và các bên liên quan.

- Rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế chính sách để thực hiện khả thi, hiệu quả các mục tiêu của quy hoạch cảng biển,  bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế -  xã hội 10 năm 2021 - 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng  địa phương.

- Nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn áp dụng chính sách cảng mở tại Khu bến cảng Lạch Huyện, Cái Mép -  Thị Vải và Vân Phong.

- Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp  dụng triển khai đầu tư xây dựng cảng biển theo tiêu chí cảng xanh.

- Hoàn thiện và xây dựng bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thu  hút nguồn vốn, quản lý và sử dụng các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách  cho phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải theo quy hoạch được phê duyệt.

(3) Nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng

* Lập, điều chỉnh quy hoạch

- Tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Triển khai lập các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành hàng hải, cụ thể hóa  quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển để triển khai phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển và kết cấu hạ tầng hàng hải liên quan khác trong thực tiễn. Bố trí đủ nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch từ nguồn kinh phí thường xuyên theo  quy định hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Rà soát, thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đến khi  các quy hoạch mới được ban hành) theo quy định của pháp luật về quy hoạch, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, đảm bảo tính đồng bộ, liên tục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

* Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải

- Ưu tiên phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách  trung ương giai đoạn 2026-2030 của Bộ Giao thông vận tải được cấp có thẩm quyền duyệt để thực hiện các dự án (Chi tiết theo Phụ lục I).

- Kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án phát triển hạ tầng cảng biển sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp theo tiến độ quy hoạch được duyệt (Chi tiết theo  Phụ lục II).

* Dự kiến nhu cầu (kế hoạch) sử dụng đất

- Tổng nhu cầu sử dụng đất theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030 dự kiến là 33.600 ha và tổng nhu cầu sử dụng mặt nước đến năm 2030 dự kiến là 606.000 ha.

- Bộ Giao thông vận tải trong quá trình lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tiếp tục rà soát, chuẩn xác chi tiết nhu cầu sử dụng đất, phân kỳ đầu tư phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn  đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 39/2021/QH15 .

Xem chi tiết tại Quyết định 886/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 24/7/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,411

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 14/06/2024 Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT ngày 12/6/2024 sửa đổi Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 11:55 | 14/06/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ
  • 09:20 | 14/06/2024 Quyết định 296/QĐ-VPCP ngày 12/6/2024 công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
  • 00:05 | 14/06/2024 Thông tư 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 quy định biện pháp thi hành Nghị định 28/2024/NĐ-CP hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến
  • 00:00 | 14/06/2024 Thông tư 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 về danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
  • 16:05 | 12/06/2024 Thông tư 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường
  • 16:00 | 12/06/2024 Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp
  • 15:58 | 12/06/2024 Quyết định 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
  • 15:57 | 12/06/2024 Thông tư 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp
  • 15:50 | 12/06/2024 Thông tư 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận thị trường, cách tiếp cận chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079