Hỏi - đáp: 10 vấn đề liên quan đến đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

06/07/2022 09:02 AM

Cục Thuế TP.HCM ban hành cẩm nang về hóa đơn điện tử. Trong đó, giải đáp 10 vấn đề liên quan đến việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

1. Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân phải làm gì?

Trả lời: 

Trước khi sử dụng hóa đơn, Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng muốn thay đổi thông tin thì có được không?

Trả lời: 

Trường hợp Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thay đổi nội dung đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì cập nhật đầy đủ các thông tin theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và gửi lại cho cơ quan thuế.

Hỏi - đáp: 10 vấn đề liên quan đến đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

3. Sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải chờ bao lâu để được sử dụng hóa đơn điện tử?

Trả lời: 

Ngay sau khi doanh nghiệp gửi tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ có phản hồi bằng Thông báo Mẫu số 01/TB-TNĐT là tiếp nhận hoặc không tiếp nhận. 

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ phản hồi theo mẫu Thông báo 01/TB-ĐKTĐ là chấp nhận hay không chấp nhận. Cơ quan thuế sẽ gửi thông báo cho người nộp thuế đến email theo địa chỉ email đã đăng ký trên Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT. Vì vậy người nộp thuế cần rà soát kỹ địa chỉ email để nhận được các thông tin của cơ quan thuế.

4. Doanh nghiệp chúng tôi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế và đăng ký chuyển dữ liệu trực tiếp đến cơ quan thuế thì phải làm gì?

Trả lời: 

Doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và đăng ký chuyển dữ liệu trực tiếp đến cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đồng thời doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và thông báo cho Tổng cục Thuế để phối hợp kết nối.

5. Trong thời gian bao lâu thì doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế và đăng ký chuyển dữ liệu trực tiếp đến cơ quan thuế được cơ quan thuế thực hiện kết nối?

Trả lời: 

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế được cơ quan thuế ra thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì cần phối hợp với Tổng cục Thuế để kiểm thử kết nối. 

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Thuế nhận được đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp kiểm thử kết nối, truyền nhận dữ liệu. Trường hợp kết quả kiểm thử kết nối, truyền nhận dữ liệu thành công thì doanh nghiệp, tổ chức thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế theo quy định

6. Trường hợp doanh nghiệp nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc thực hiện kết nối những doanh nghiệp chưa đáp ứng hạ tầng kỹ thuật hoặc việc kiểm thử kết nối, truyền nhận dữ liệu không thành công thì doanh nghiệp cần làm gì?

Trả lời: 

Trường hợp sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế gửi thông báo, doanh nghiệp, tổ chức không thông báo cho Tổng cục Thuế để phối hợp kết nối hoặc kết quả kiểm thử kết nối, truyền nhận dữ liệu không thành công, doanh nghiệp, tổ chức thay đổi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thực hiện chuyển dữ liệu qua Tổ chức kết nối, nhận, truyền lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

7. Trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, nay muốn thay đổi ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn thì có phải đăng ký thay đổi thông tin theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT không?

Trả lời: 

Trường hợp Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, nay có thay đổi ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn thì KHÔNG phải thực hiện đăng ký thay đổi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP cho cơ quan thuế.

8. Trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, nay muốn thay đổi Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì có phải đăng ký thay đổi thông tin theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT không?

Trả lời: 

Do trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế qua Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử nên khi có thay đổi Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì phải thực hiện đăng ký thay đổi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP .

9. Khi nhận được thông báo chuyển đổi của cơ quan thuế, Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có bắt buộc phải chuyển đổi để áp dụng hóa đơn theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CPThông tư 78/2021/TT-BTC hay không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC , đối với địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, khi cơ quan thuế có thông báo về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CPThông tư 78/2021/TT-BTC thì cơ sở kinh doanh trên địa bàn có trách nhiệm chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình thông báo của CQT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin và tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CPNghị định 04/2014/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến CQT theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

10. Khi Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử mới thì xử lý các hóa đơn cũ theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP còn tồn như thế nào?

Trả lời:

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định 123/2020/NĐ-CP .

Thông tư 78/2021/TT-BTC và phải ngừng sử dụng hoá đơn theo quy định cũ (Nghị định 51/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn) đồng thời thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo quy định, gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26/AC đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử.

Xem thêm tại tài liệu hướng dẫn của Cục Thuế TP.HCM.

Tài liệu hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Chia sẻ bài viết lên facebook 15,278

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079