04 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 05/12/2024

04/12/2023 08:49 AM

Xin hỏi có bao nhiêu chính sách mới có hiệu lực từ ngày 05/12/2024 và gồm những chính sách nào? - Thanh Cường (Đà Nẵng)

04 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 05/12/2024

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật 04 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 05/12/2024:

1. Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng

Thông tư 11/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2024.

Theo đó, ban hành danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng, cụ thể như sau:

- Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BXD.

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BXD.

- Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BXD.

04 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 05/12/2024

04 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 05/12/2024 (Hình từ internet)

2. Hướng dẫn về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng

Thông tư 10/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2024.

Theo đó, ban hành danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng cụ thể như sau:

- Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 10/2023/TT-BXD.

- Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 10/2023/TT-BXD.

3. Hướng dẫn về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2024.

(1) Ban hành danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, cụ thể như sau:

- Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH.

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH.

- Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý phải phù hợp với tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý do cấp có thẩm quyền quy định. Các cấp độ của từng nhóm năng lực trong khung năng lực được quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH.

(2) Ban hành danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội như sau:

- Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH.

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH.

- Khung cấp độ năng lực của các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành. Các cấp độ của từng nhóm năng lực trong khung năng lực được quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH.

4. Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội

Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội  có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2024.

Theo đó, ban hành danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội, cụ thể như sau:

- Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH.

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH.

- Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,986

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079