Đáp án tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024

10/05/2024 23:59 PM

Xin cho tôi biết đáp án tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024? - Minh Nhật (Phú Yên)

Đáp án tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024

Đáp án tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đáp án tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024

Ngày 23/4/2024, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch 60/KH-TLĐ về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động".

Theo đó, tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động bắt đầu từ 8h ngày 10/5 đến 23h ngày 17/5/2024. Dưới đây là đáp án tham khảo tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024:

Câu 1: "Mục đích công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân …". Câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại:

A. Tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II, tháng 2/1961

B. Tại Trường Cán bộ Công đoàn ngày 19/1/1957

C. Tại Hội nghị cán bộ Công đoàn xí nghiệp toàn miền Bắc ngày 14/03/1959

Câu 2: Ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?

A. Hội nghị thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày nay

B. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ nhất.

C. Thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Câu 3: Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A. Công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất

B. Cán bộ công đoàn

C. Người sử dụng lao động

Câu 4: Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành vào thời gian nào?

A. Năm 2005

B. Năm 2008

C. Năm 2012

D. Năm 2015

Câu 5: Luật Công đoàn lần đầu tiên được Quốc hội nước ta ban hành vào năm nào?

A. Năm 1955

B. Năm 1957

C. Năm 1960

Câu 6: “Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung”; đồng thời giao cho tổ chức công đoàn quyền quản lý, điều hành Quỹ bảo hiểm xã hội để duy trì hoạt động công đoàn và bảo đảm lợi ích thiết thực của người lao động”. Nội dung này thuộc văn bản nào?

A. Sắc lệnh số 108 ban hành Luật Công đoàn do Quốc hội Khóa I thông qua do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 5/11/1957.

B. Hiến pháp năm 1959.

C. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 02 năm 1951)

Câu 7: Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được Bộ Chính trị khóa XIII ban hành vào thời gian nào?

A. Năm 2019

B. Năm 2020

C. Năm 2021

D. Năm 2022

Câu 8: Tài chính Công đoàn theo Luật Công đoàn 2012 gồm?

A. Đoàn phí công đoàn, Ngân sách nhà nước đảm bảo, tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước

B. Đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn, Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ, các nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài

C. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ, kinh phí công đoàn; đoàn phí công đoàn, hỗ trợ của người sử dụng lao động.

Câu 9: Nội dung nào sau đây thuộc các khâu đột phá được Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thông qua?

A. Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

B. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

C. Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

D. Cả 3 phương án trên

Câu 10: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở?

A. 85%

B. 90%

C. 100%

Câu 11: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

A. Ít nhất 75%

B. Ít nhất 80%

C. Ít nhất 65%

Câu 12: Đâu là mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2023-2028 được Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thông qua?

A. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

B. Hoàn thành mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động tham gia công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

C. Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta.

D. Cả ba phương án trên

Câu 13: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn?

A. 75% trở lên.

B. 80% trở lên.

C. 85% trở lên.

Câu 14: Từ ngày 01-03/12/2023, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra sự kiện quan trọng nào của tổ chức Công đoàn?

A. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

B. Diễn đàn Người Lao động năm 2023

C. Thủ tướng Chính phủ đối thoại với đoàn viên, người lao động

Câu 15: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ?

A. Ít nhất 95%

B. Ít nhất 90%

C. Ít nhất 80%

Câu 16: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ?

A. 100%

B. 95%

C. 90%

Câu 17: Chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, cả nước có bao nhiêu đoàn viên công đoàn?

A. Cả nước có 14,5 triệu đoàn viên công đoàn.

B. Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn.

C. Cả nước có 16,2 triệu đoàn viên công đoàn.

Câu 18: Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII có bao nhiêu nhóm nội dung được sửa đổi, bổ sung?

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 19: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng với hình thức phù hợp?

A. 100%

B. 95%

C. 90%

Câu 20: “Mỗi cán bộ công đoàn phải luôn luôn đặt ra cho mình câu hỏi và trả lời: Người lao động vào tổ chức công đoàn để làm gì và có quyền lợi gì? Phải chăng đó là để họ được giáo dục, học tập, rèn luyện và trưởng thành; được gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và quyền lợi của mình với công đoàn; tin tưởng công đoàn sẽ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho mình. Đằng sau câu hỏi đó phải là những nỗ lực của tổ chức công đoàn, của cán bộ công đoàn để thực sự mang lại quyền lợi, niềm tin cho người lao động”. Câu nói này của ai, trong bối cảnh nào?

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Đại hội II Công đoàn Việt Nam.

B. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tại Đại hội VI Công đoàn Việt Nam.

C. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Nội dung Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024

- Tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn.

- Truyền tải tinh thần, nội dung cốt lõi của Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

- Trình bày ý tưởng, cách làm mới trong tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết; ý tưởng, mô hình tốt, các giải pháp trên từng lĩnh vực hoạt động công đoàn nhằm thực hiện mục tiêu, các khâu đột phá, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024

- Tên gọi: Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”.

- Đối tượng dự thi: Đoàn viên, CNVCLĐ, cán bộ công đoàn đang sinh sống, làm việc ở trong nước và người lao động Việt Nam lao động, học tập tại nước ngoài.

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam (địa chỉ: http://congdoanvietnam.org). Cuộc thi gồm 2 phần, thực hiện 2 giai đoạn, gồm: thi trắc nghiệm và thi sáng tạo video clip tiểu phẩm, thuyết trình. (Ban Tổ chức ban hành Thể lệ, hướng dẫn cách thức dự thi kèm theo).

(1) Giai đoạn 1: Thi trắc nghiệm dành cho cá nhân.

- Mỗi lượt thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu có từ 3-4 phương án trả lời, trong đó có 01 phương án đúng. Thời gian làm bài tối đa 15 phút. Mỗi câu trả lời đúng tương đương 01 điểm. Tổng điểm tối đa mỗi lần thi là 20 điểm. Mỗi người dự thi được tham gia tối đa 02 lần thi/đợt và kết quả được tính trên lần thi có điểm cao nhất. Có 3 đợt thi, mỗi đợt 1 tuần. Cụ thể như sau:

+ Tuần 1: Từ 08h ngày 10/5 đến 23h ngày 17/5/2024.

+ Tuần 2: Từ 08h ngày 18/5 đến 23h ngày 25/5/2024.

+ Tuần 3: Từ 08h ngày 26/5 đến 23h ngày 02/6/2024.

(2) Giai đoạn 2: Thi sáng tạo video clip dành cho tập thể.

- Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn gửi dự thi 01 video clip tiểu phẩm hoặc thuyết trình:

+ Nội dung: Thể hiện các ý tưởng, các giải pháp, mô hình, cách làm nhằm thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra; phương pháp tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết để thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

+ Thời lượng: Tối thiểu 03 phút, tối đa 05 phút.

- Thời gian: Tháng 6/2024.

Quyền của đoàn viên công đoàn

- Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

- Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; được thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn.

- Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm.

- Được Công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí pháp luật về lao động, công đoàn.

- Được Công đoàn hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

- Tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch do Công đoàn tổ chức.

- Đề xuất với Công đoàn kiến nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động.

(Điều 18 Luật Công đoàn 2012)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 65,420

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079