Đề xuất sửa quy định về xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông

17/06/2024 08:30 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông.

Đề xuất sửa quy định về xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông

Đề xuất sửa quy định về xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT.

dự thảo Thông tư

Đề xuất sửa quy định về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông

Theo đó, dự thảo sửa đổi quy định về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông như sau:

(1) Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển chương trình giáo dục phổ thông

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển chương trình giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo).

- Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng và chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông.

- Thành phần Ban chỉ đạo gồm: Trưởng ban là Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Phó Trưởng ban là Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; thư kí và các ủy viên. Tổ thư kí giúp việc Ban chỉ đạo gồm Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyên viên, nghiên cứu viên và giảng viên.

(2) Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông.

- Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông.

- Thành phần Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông gồm các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giảng viên và giáo viên. Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông gồm có tiểu ban chương trình tổng thể và các tiểu ban chương trình môn học. Tiểu ban chương trình tổng thể có Trưởng tiểu ban đồng thời là Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông, các thành viên là trưởng tiểu ban xây dựng chương trình môn học. Số lượng thành viên mỗi tiểu ban có ít nhất 5 người. Quy chế hoạt động của Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ

thông do Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông xây dựng trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định.

- Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông có nhiệm vụ xây dựng chương trình tổng thể và các chương trình môn học theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

- Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chất lượng của chương trình giáo dục phổ thông; báo cáo Ban chỉ đạo kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến của các tổ chức, cá nhân và ý kiến của Hội đồng thẩm định chương trình về dự thảo chương trình; hoàn thiện dự thảo chương trình giáo dục phổ thông.

(3) Quy trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông

- Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông thực hiện các công việc sau:

+ Xây dựng dự thảo chương trình tổng thể và xây dựng dự thảo các chương trình môn học.

+ Tổ chức thực nghiệm chương trình: Nội dung thực nghiệm tập trung vào những điểm mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức và điều kiện tổ chức thực hiện chương trình trong cơ sở giáo dục. Việc triển khai thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông theo kế hoạch được Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt.

+ Xin ý kiến góp ý về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông.

- Tổ chức thẩm định chương trình tổng thể và các chương trình môn học theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư này.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

Đề xuất sửa quy định về chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông

Cụ thể, dự thảo sửa quy định về chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông như sau:

(1) Trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá chương trình giáo dục phổ thông, xem xét, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông (nếu cần thiết).

(2) Ban chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông.

- Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập Ban chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông.

- Thành phần Ban chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông gồm các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giảng viên và giáo viên.

- Ban chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông có nhiệm vụ chỉnh sửa chương trình tổng thể hoặc chương trình môn học theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

- Ban chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chất lượng của chương trình giáo dục phổ thông được chỉnh sửa; báo cáo Ban chỉ đạo kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến của các tổ chức, cá nhân và ý kiến của Hội đồng thẩm định về nội dung chỉnh sửa; hoàn thiện dự thảo chương trình giáo dục phổ thông được chỉnh sửa.

(3) Quy trình chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông

- Ban chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông thực hiện các công việc sau:

+ Nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa chương trình tổng thể hoặc chương trình môn học.

+ Xin ý kiến góp ý nội dung chỉnh sửa; thực nghiệm nội dung chỉnh sửa nếu là xây dựng chương trình môn học mới.

- Tổ chức thẩm định nội dung chỉnh sửa, theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư này.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình được chỉnh sửa.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 295

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079