Nội dung phong trào thi đua thực hiện Cải cách hành chính năm 2024, giai đoạn 2021–2025 của Bộ GTVT

23/02/2024 15:34 PM

Ngày 15/02/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 151/QĐ-BGTVT về kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025”.

Nội dung phong trào thi đua thực hiện Cải cách hành chính năm 2024, giai đoạn 2021–2025 của Bộ GTVT

Theo đó, nội dung của phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025” bao gồm:

(1) Thi đua đẩy mạnh cải cách thể chế

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế trong lĩnh vực giao thông vận tải để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường; hoàn thiện thể chế và các khung pháp lý để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

- Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

(2) Thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Triển khai, thực hiện có hiệu quả phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải theo chương trình của Chính phủ.

- Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy nhanh lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tăng tối thiểu thêm 20% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ Bộ Giao thông vận tải, giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.

- Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng đến hết năm 2024 đạt 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Bảo đảm tối thiểu 80% thủ tục hành chính giữa Bộ Giao thông vận tải với các cơ quan hành chính nhà nước khác và thủ tục hành chính trong nội bộ Bộ Giao thông vận tải được công bố, công khai và cập nhật kịp thời.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính và sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải đạt tối thiểu 90%.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao trong Nghị quyết của Chính phủ.

(3) Thi đua cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chủ trương của Đảng, Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy; rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo hướng giảm đầu mối trực thuộc và cơ cấu bên trong của từng tổ chức trực thuộc Cục; cơ cấu lại hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ.

- Đến hết năm 2025, rà soát, tổ chức sắp xếp để giảm tối thiểu bình quân 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

(4) Cải cách chế độ công vụ: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

(5) Thi đua cải cách tài chính công

- Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động, tích cực của ngân sách địa phương.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Bảo đảm đến năm 2025, có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

(6) Thi đua xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Xem chi tiết tại Quyết định 151/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 880

Các tin khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 25/04/2024 Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 24/4/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 16:20 | 25/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
  • 10:30 | 25/04/2024 Quyết định 312/QĐ-TTg ngày 16/4/2024 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương
  • 10:00 | 25/04/2024 Thông tư 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 bãi bỏ Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
  • 09:00 | 25/04/2024 Công văn 245/TTg-KTTH ngày 17/4/2024 đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan
  • 17:30 | 24/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 15:20 | 24/04/2024 Công văn 1211/QLD-KD ngày 23/4/2024 đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5
  • 15:15 | 24/04/2024 Công văn 2078/BYT-VPB1 ngày 23/4/2024 đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5
  • 14:30 | 24/04/2024 Công văn 1070/BHXH-CNTT ngày 22/4/2024 thực hiện Công điện 33/CĐ-TTg tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
  • 14:15 | 24/04/2024 Công văn 1415/TCT-QLRR ngày 05/4/2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079